Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö 2018


Tunniste: 3/2018Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 27.3.2017/19, voimaantulo 1.6.2017 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 12.2.2018/1, voimaantulo 1.3.2018
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1028754

Hallintosäännön liitteet:
Liite 1: Jyväskylän kaupunginvaltuuston työjärjestys
Liite 2: Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
Liite 3: Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvauksetI OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
1 luku Kaupungin johtaminen
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/1
1 § Hallintosäännön soveltaminen
2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä
3 § Esittely kaupunginhallituksessa
4 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät
5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät
6 § Kaupungin viestintä

2 luku Toimielinorganisaatio
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/2
7 § Valtuusto
8 § Valtuuston tehtävät ja toimivalta
9 § Kaupunginhallitus
10 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
11 § Konsernijaoston tehtävät ja toimivalta
12 § Tarkastuslautakunta
13 § Lautakunnat ja niiden alaiset jaostot sekä johtokunnat
14 § Lautakunta-, johtokunta- ja jaostorakenne
15 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
16 § Lautakuntien sekä jaostojen erityistehtävät ja toimivalta
17 § Kaupungin liikelaitokset
18 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta
19 § Liikelaitosten johtokuntien erityistehtävät
20 § Kuntien yhteiset toimielimet
21 § Vaalitoimielimet
22 § Vaikuttamistoimielimet
23 § Toimikunnat

3 luku Palveluorganisaatio
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/5
24 § Kaupungin palveluorganisaatio
25 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät

4 luku Palveluorganisaation johtaminen
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/6
26 § Kaupunginjohtaja
27 § Toimialajohtaja ja kansliapäällikkö
28 § Palvelujohtaja ja palvelupäällikkö
29 § Toimintayksikön esimies
30 § Liikelaitoksen johtaja

5 luku Otto-oikeusmenettely
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/7
31 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
32 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
33 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn
34 § Päätöksen täytäntöönpano

6 luku Asiakirjojen allekirjoittaminen ja henkilörekisterit
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/8
35 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
36 § Asian saattaminen vireille sähköisesti
37 § Sähköinen allekirjoitus
38 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen
39 § Todisteellisten tiedoksiantojen vastaanottaminen
40 § Henkilörekisterit

7 luku Asiakirjahallinnon järjestäminen
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/9
41 § Kaupungin asiakirjahallinto
42 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät
43 § Toimialan ja liikelaitoksen asiakirjahallinto

8 luku Henkilöstöasiat
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/10
44 § Luvun määräysten soveltaminen
45 § Henkilöstöjohtajan toimivalta
46 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
47 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
48 § Kelpoisuusvaatimukset
49 § Haettavaksi julistaminen
50 § Palvelussuhteeseen ottaminen
51 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
52 § Virkaan ottaminen, jos virkaan valittu ei ota virkaa vastaan tai virkaan valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista
53 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
54 § Viransijaisten määrääminen ja avoimen viran hoitaminen
55 § Päätösvalta palvelussuhdeasioissa
56 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus
57 § Virantoimituksesta pidättäminen
58 § Lomauttaminen
59 § Palvelussuhteen päättyminen
60 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
61 § Muut henkilöstöasioita koskevat määräykset

II OSA TALOUS JA VALVONTA
9 luku Taloudenhoito
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/11
62 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
63 § Talousarvion täytäntöönpano
64 § Talousarvion sitovuus ja seuranta
65 § Talousarvion muutokset
66 § Julkiset hankinnat
67 § Kehittämishankkeet
68 § Omaisuuden ostaminen ja luovuttaminen
69 § Vuokraaminen
70 § Lahjoitusten vastaanottaminen ja perintöjen hakeminen
71 § Vahingonkorvaukset ja tappiontakaus
72 § Omaisuuden vakuuttaminen
73 § Laskujen hyväksyjät
74 § Velkajärjestelyt ja saatavien tileistä poistaminen
75 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
76 § Rahatoimen hoitaminen
77 § Maksuista päättäminen
78 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

10 luku Hallinnon ja talouden tarkastus
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/13
79 § Ulkoinen tarkastus
80 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
81 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
82 § Kaupunginreviisorin tehtävät ja ratkaisuvalta
83 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimivalta
84 § Tilintarkastusyhteisön valinta ja tilintarkastajan tehtävät
85 § Tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi

11 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/14
86 § Valtuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
87 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
88 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
89 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
90 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät

III OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY
12 luku Kokousmenettely
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/15
91 § Määräysten soveltaminen
92 § Toimielimen päätöksentekotavat
93 § Sähköinen päätöksentekomenettely
94 § Kokousaika ja –paikka
95 § Kokouskutsu
96 § Jatkokokous
97 § Varajäsenen kutsuminen
98 § Läsnäolo kokouksessa
99 § Kokouksen julkisuus
100 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
101 § Tilapäinen puheenjohtaja
102 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
103 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
104 § Toimielinten esittelijät ja sihteerit
105 § Esittely
106 § Esteellisyys
107 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
108 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
109 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
110 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
111 § Äänestys ja vaali
112 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
113 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

13 luku Muut määräykset
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/16
114 § Aloiteoikeus
115 § Aloitteen käsittely
116 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot
Hallintosäännön liite 1
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/17
Hallintosäännön liite 2
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/18
Hallintosäännön liite 3
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2825/19

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje