Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Perusturvalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2017)


Tunniste: 2017Hyväksytty: Perusturvalautakunta 18.5.2017/49, voimaantulo 1.6.2017
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=965697Sisällysluettelo

1 § Johdanto
2 § Perusturvan toimiala
3 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään perusturvalautakunnan sekä perusturvan toimialan viranhaltijoiden toimivallasta.


2 § Perusturvan toimiala

Perusturvalautakunta vastaa kunnan tehtäväksi laissa säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii perusturvan toimiala jakautuen edelleen palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palveluyksiköt voivat jakaantua edelleen toimintayksiköiksi.

Toimialajohtaja vastaa perusturvan toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta perusturvalautakunnalle. Palvelujohtajat toimivat toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta.

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä perusturvan toimialan osalta.


3 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta

Lautakunnan ja jaostojen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Perusturvalautakunnassa on terveydenhuollon jaosto sekä yksilöasianjaosto. Yksilöasiainjaosto toimii monijäsenisenä yhteisenä toimielimenä perusturvalautakunnalle sekä sivistyslautakunnalle.


4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Viranhaltija päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön johtamisesta ja esimiestyöstä toimenkuvansa ja kaupungin henkilöstöhallinnollisten linjausten mukaisesti. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä Jyväskylän kaupungin hallintosäännön määräysten ohella noudatetaan seuraavia toimivaltasäännöksiä:

Toimialajohtaja

- käyttää puhevaltaa tehtäväalueellaan tuomioistuimissa tai hallintoviranomaisissa sekä antaa muut lausunnot ja esitykset ulkopuolisille, ellei muuten ole säädetty tai määrätty eikä asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä perusturvalautakunnan päätöstä.
- vastaa palvelujohtajia tai useampaa palvelukokonaisuutta koskeviin selvityspyyntöihin sekä muistutuksiin ja kanteluihin.
- Toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tai työntekijä, päättää ne asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan ja joiden toimivaltaa ei ole tässä säännössä määrätty.


Palvelujohtaja

- päättää käyttömaksuista ja hinnoittelusta, jos lautakunta on vahvistanut asianomaista maksua koskevat yleiset periaatteet
- käyttää oman palvelualueensa palveluissa sovellettavan erityislainsäädännön mukaista toimivaltaa.
- palvelujohtaja voi delegoida toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille ja toimihenkilöille näiden tehtäviin kuuluvissa erityislainsäädännön kysymyksissä.
- vastaa palvelupäälliköitä ja palveluitaan koskeviin selvityspyyntöihin sekä muistutuksiin ja kanteluihin.


Palvelupäällikkö

- vastaa toiminnassaan tehtyjen palvelusopimusten toteutumisen seurannasta
- vastaa alaisiaan ja palveluyksikkönsä toimintaa koskeviin koskeviin selvityspyyntöihin sekä muistutuksiin ja kanteluihin.Muu viranhaltijoiden toimivalta:

- Terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii toimialajohtajan nimeämä viranhaltija, joka täyttää laissa (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä) asetetut kelpoisuusvaatimukset. Hänen poissa tai esteellisenä ollessaan laissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii toimialajohtajan nimeämä sijainen.
- Terveydenhuoltolaissa tarkoitettu vastaava lääkäri vastaa sellaisiin toiselta viranomaiselta tulleisiin lääketieteellisiin selvityspyyntöihin, jotka eivät kuulu palvelujohtajien tai palvelupäälliköiden toimivaltaan.

- Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuna johtavana viranhaltijana toimii toimialajohtajan nimeämä viranhaltija, joka täyttää laissa (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Hänen poissa tai esteellisenä ollessaan laissa tarkoitettuna johtavana viranhaltijana toimii toimialajohtajan nimeämä sijainen.

5 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje