Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2017)


Tunniste: 2017Hyväksytty: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 10.5.2017/22, voimaantulo 1.6.2017

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=963935
Sisällys

1 § Johdanto
2 § Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -palvelualue
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo


1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä ja sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sekä sen tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -palvelualue

Kulttuuri ja liikuntapalvelut -palvelualue kuuluu sivistyksen toimialaan. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisena palveluorganisaationa toimii kulttuuri ja liikuntapalvelut –palvelualue, joka jakaantuu palveluyksiköiksi ja voi edelleen jakaantua toimintayksiköihin.
Palvelualueen palveluyksiköitä ovat:

1) kirjastopalvelut
2) liikuntapalvelut
3) museopalvelut
4) Jyväskylän kaupunginteatteri
5) Jyväskylä Sinfonia
6) Jyväskylän kansalaisopisto

Palvelualueen toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää palvelujohtaja.

Toimialajohtaja vastaa sivistyksen toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelujohtaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtaja vastaa palvelualueensa kehittämisestä, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta.

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sivistyksen toimialan osalta.

3 § Lautakunnan toimivalta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää kuntien kulttuuritoiminnasta, taiteen perusopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien, yleisistä kirjastoista annetun lain, liikuntalain, museolain sekä teatteri- ja orkesterilain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä sekä kansalaistoiminnan edistämisestä.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -palvelualueen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta

1) päättää taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja oppilaspaikkasopimuksista
2) päättää tehtäväalueensa avustusten periaatteista, myöntämisestä ja viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia
3) päättää tehtäväalueellaan maksujen perusteista ja liikuntapaikkamaksuista
Keski-Suomen museoyhdistystä kuullaan kun kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan valmistellaan Keski-Suomen museota koskevia asioita. Museoyhdistyksen edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa käsiteltäessä Keski-Suomen museon asioita.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Hallintosäännön perusteella sivistyksen toimialalle kuuluvan toimivallan siirtämisestä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisille viranhaltijoille määrätään seuraavaa:

4.1. Palvelujohtaja
- vastaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta
- päättää ennakkoavustuksista lautakunnan hyväksymissä rajoissa
- päättää palvelualuetta koskevan tutkimusluvan myöntämisestä

4.2. Kirjastotoimenjohtaja
- päättää kirjastoaineistosta
- päättää kirjaston käyttösäännöistä ja käyttökiellon antamisesta
- päättää kirjastojen aukioloajoista ja kirjastoauton reittiaikataulusta
- päättää kirjastopalvelujen maksuista

4.3. Liikuntajohtaja
- päättää ohjaus- ja kurssitoiminnasta sekä niistä perittävistä maksuista
- päättää liikuntatilojen ja kenttien aukioloajoista ja käyttövuoroista
- päättää erillistapahtumien maksuista

4.4. Museotoimenjohtaja
- päättää museoiden näyttelyohjelmasta
- päättää museoiden aukioloajoista
- päättää museoiden yhteisistä maksuista


4.5. Museonjohtaja
- päättää kokoelmahankinnoista
- päättää tilojen ja irtaimen omaisuuden sekä kokoelmien luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön
- päättää yksikkökohtaisista museopalveluja koskevista maksuista

4.6. Teatterinjohtaja
- päättää teatterin ohjelmistosta
- päättää teatteriesitysten pääsymaksuista
- päättää tilavuokrista

4.7. Intendentti
- päättää Jyväskylä Sinfonian konserttien ohjelmistosta, pääsymaksuista ja esiintymissopimuksista

4.8. Ylikapellimestari
- päättää johtamiensa konserttien ohjelmistosta ja osallistuu ohjelmiston suunnitteluun

4.9. Kansalaisopiston rehtori
- päättää opetusresurssin käytöstä
- päättää kansalaisopiston maksuista
- vastaa opiskeluun liittyvien todistusten antamisesta
- vastaa koulutuksen arvioinnista
- päättää oppilasarvioinnin toteuttamisesta
- päättää oppilaaksi ottamisesta
- päättää taiteen perusopetukseen liittyvien opetussuunnitelmien vahvistamisesta
- päättää opiskelijan erottamisesta
- päättää opiskelijaryhmien vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä tarvittavista ikärajoituksista
- päättää tilauskurssitoiminnasta

4.10. Kulttuuri- ja kehittämispäällikkö
- päättää kulttuuritilaisuuksien, -tapahtumien ja -tilojen maksuista
- vastaa kansalais-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusten valmistelusta

5 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje