Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueiden toimintasääntö (2017)


Tunniste: 2017Hyväksytty:
Kaupunkirakennelautakunta 30.5.2017/120
Rakennus- ja ympäristölautakunta 30.5.2017/27
Ympäristöterveysjaosto 31.5.2017/40
Joukkoliikennejaosto 31.5.2017/17
Jyväskylän seudun jätelautakunta 7.9.2017/14

Voimaantulo: 1.6.2017 (Jyväskylän seudun jätelautakunnan osalta 8.9.2017 alkaen)

Kaupunkirakennelautakunta 30.5.2017/120
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=968200
Rakennus- ja ympäristölautakunta 30.5.2017/27
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=968429
Ympäristöterveysjaosto 31.5.2017/40
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=968167
Joukkoliikennejaosto 31.5.2017/17
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=969520
Jyväskylän seudun jätelautakunta 7.9.2017/14
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=986283Sisällys

1 § Johdanto
2 § Kaupunkirakenteen toimiala
3 § Lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta kaupunkirakennelautakunnan alaisilla palvelualueilla
5 § Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristöjaoston hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella
6 § Viranhaltijoiden toimivalta ympäristöterveysjaoston hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella
7 § Viranhaltijoiden toimivalta Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella
8 § Viranhaltijoiden toimivalta Jyväskylän seudun jätelautakunnan hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella
9 § Läsnäolo lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen kokouksissa
10 § Voimaantulo1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen, Jyväskylän seudun jätelautakunnan sekä niiden tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Kaupunkirakenteen toimiala

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunkirakenteen toimialan ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa kaupunkirakennelautakunta hallintosäännön 15 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristöjaosto, ympäristöterveysjaosto, tiejaosto, Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto ja Jyväskylän seudun jätelautakunta vastaavat hallintosäännössä sekä sopijakuntien välisissä sopimuksissa määritellyn tehtäväalueensa toiminnan ohjauksesta ja päätöksenteosta.

Hallintosäännön 27 §:n mukaan toimialan jakautumisesta palvelualueiksi ja -yksiköiksi päättää toimialajohtaja.

3 § Lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen toimivalta

Kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen (rakennus- ja ympäristöjaosto, Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto, tiejaosto, ympäristöterveysjaosto) sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 15, 16 ja 20 §:ssä sekä hallintosäännön luvuissa 8 (henkilöstöasiat) ja 9 (taloudenhoito).

Jyväskylän seudun jätelautakunnan, Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston ja ympäristöterveysjaoston tehtävistä ja toimivallasta määrätään lisäksi sopijakuntien välisissä kyseisiä toimielimiä koskevissa sopimuksissa.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta kaupunkirakennelautakunnan alaisilla palvelualueilla

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueen toimivallan siirtämisestä kaupunkirakennelautakunnan alaisille palvelualueille ja palveluyksiköille määrätään seuraavaa:

Esimiesten yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelujohtaja sekä talous- ja hallintopäällikkö vastaavat lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta. Lisäksi palvelujohtaja päättää palvelualueensa tutkimusluvista.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Asiakaspalvelun ja johdon tuen palveluyksikössä

Talous- ja hallintopäällikkö tai asiakaspalvelupäällikkö
1) antaa maanomistajan suostumuksen tapahtuman järjestämiselle

Liikenne- ja viheralueiden palvelualueella

Kaupungininsinööri
1) allekirjoittaa palvelualueensa hallinnassa olevia alueita koskevat sopimukset myynti- ja mainospaikoista sekä alueiden ja laitteiden vuokrauksesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaan
2) päättää katusuunnitelmien vähäisistä muutoksista
3) hyväksyy lautakunnan hyväksymään vuotuiseen investointiohjelmaan sisältyvien hankkeiden rakennussuunnitelmat, joiden kustannusarvio on yli kansallisen kynnysarvon

Katupäällikkö hyväksyy tai päättää
1) liikennejärjestelyt, lukuun ottamatta laajahkoja järjestelyjä, joilla muutetaan alueella noudatettavia keskeisiä periaatteita
2) tieliikennelain mukaisen suostumuksen antamisesta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen, mikäli tienpitäjänä on muu kuin kaupunki
3) kunnalle kuuluvien tehtävien osalta ajoneuvojen poikkeuksellisia kuljetuksia koskevat luvat sekä antaa näitä koskevat lausunnot
4) luvan antamisesta johtojen ja muiden maanalaisten rakenteiden sekä niihin liittyvien maanpäällisten rakenteiden sijoittamista varten
5) tapahtumalupien myöntämisestä
6) katualueiden ja muiden yleisten alueiden ulkovalaistuksen vähäiset muutokset
sekä
7) vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun (hulevesiä koskevat erityiset säännökset) valvonnan järjestämisestä,
8) osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohdat ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä (MRL 103 g §),
9) päättää kiinteistön hulevesimaksun määräämisestä ja maksuunpanosta kaupunkirakennelautakunnan määräämän taksan mukaisesti sekä tekee päätökset hulevesimaksua koskeviin oikaisuvaatimuksiin.

Katupäällikkö tai vastaava katumestari antaa kadulla ja yleisellä alueella tehtäviä töitä koskevat ilmoitukset ja antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamista koskevia määräyksiä.

Rakennuttajapäällikkö hyväksyy
1) rakennussuunnitelmat, joiden kustannusarvio on alle kansallisen kynnysarvon
2) kaupunkirakennelautakunnan vuotuiseen investointiohjelmaan sisältymättömien hankkeiden toteuttamisen, mikäli hankkeen arvo on alle kansallisen kynnysarvon

Palvelupäällikkö päättää
1) ajoneuvojen siirrosta ja romuajoneuvojen hävittämisestä kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti siltä osin kuin ne eivät kuulu pysäköinninvalvojan toimivaltaan

Maaseutuasiamies
1) päättää yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti
2) allekirjoittaa viljelypalstojen vuokrasopimukset lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti

Kaupungininsinööri, katupäällikkö, rakennuttajapäällikkö tai palvelupäällikkö antaa lausuntoja:
1) rakennus-, poikkeamis- tai toimenpidelupahakemuksesta
2) katu-, puisto- ja satamaverkkoa koskevista asioista
3) kunnalle kuuluvista vesihuoltoasioista ja hulevesiasioista
4) joukko- ja palveluliikennettä koskevista asioista

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualueella

Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö, yleiskaavapäällikkö tai maanmittausinsinööri päättää

1) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetuista yleiskaavan rakentamisrajoituksista enintään 600 k-m² suuruisen rakennuksen osalta.;
2) maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä tarkoitettujen rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolosta enintään 600 k-m²:n suuruisen rakennuksen osalta.;
3) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä enintään 600 k-m² suuruisen rakennuksen osalta, kun on kysymys poikkeamisesta rakennusjärjestyksen rakennuspaikkaa koskevasta vähimmäispinta-alavaatimuksesta, rakennuksen vähimmäisetäisyydestä rantaviivasta, rakennuspaikan rantaviivan vähimmäispituudesta tai talousrakennuksen enimmäiskerrosalasta;
4) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä, kun on kysymys ranta-asemakaavan tai rantaosayleiskaavan rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeudesta poikkeamisesta enintään 150 k-m²:iin saakka sekä tällaisella rakennuspaikalla jo olemassa olevan rakennuksen vähäistä suuremmasta laajentamisesta;
5) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä enintään 600 k-m² suuruisen rakennuksen osalta, kun on kysymys poikkeamisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa, vähimmäisetäisyyttä rantaviivasta tai kokonaisrakennusoikeutta ja yksittäisen rakennuksen kokonaiskerrosalaa koskevasta yleiskaavamääräyksestä;
6) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentin mukaisesta ranta-alueen suunnittelu- tarpeesta, kun on kysymys olemassa olevan rakennuspaikan korvaavasta rakentamisesta tai sen vähäistä suuremmasta laajentamisesta.

Mikäli viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvan suunnittelutarveratkaisun ja/tai poikkeamispäätöksen ohella on tarpeen saada myös kaupunkirakennelautakunnan päätösvaltaan kuuluva poikkeamispäätös, ratkaisee asian kokonaisuudessaan kaupunkirakennelautakunta.

Mikäli suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä haetaan rakennushankkeelle, jolla katsotaan olevan tavanomaista laajempaa alueellista merkitystä, ratkaisee asian kaupunkirakennelautakunta. Tällaisia lautakunnan päätettäväksi kuuluvia asioita ovat aina alueellinen poikkeaminen ja alueellinen päätös rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö, yleiskaavapäällikkö tai maanmittausinsinööri antaa selityksen, lausunnon tai vastineen poikkeamispäätöksestä tai suunnittelutarveratkaisusta tehtyihin valituksiin silloin, kun lautakunta on tehnyt asiaa koskevasta oikaisuvaatimuksesta yksimielisen päätöksen.

Kaupunginarkkitehti, asemakaava-arkkitehti tai asemakaavoituksen virassa oleva projektipäällikkö päättää
1) maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:ssä tarkoitetusta asemakaavan ajanmukaisuudesta.
2) sähkömarkkinalain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kunnan suostumuksen antamisesta.
3) huojennuksen myöntämisestä asemakaavan muutosta koskeviin maksuihin lautakunnan noudettavaksi vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.

Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö, kaupunginarkkitehti, asemakaava- arkkitehti tai asemakaavoituksen virassa oleva projektipäällikkö päättää
1) kadun ja muun yleisen alueen nimen, samoin kuin kunnanosan ja korttelien numeroiden muuttamisesta asemakaava-alueella sekä kunnanosien nimistä, rajoista ja numeroista ase- makaava-alueella
2) asemakaava-alueella olevien, yleisellä alueella sijaitsevien leikkipuistojen ja muiden vastaavien paikkojen ja rakenteiden kuten siltojen nimistä
3) asemakaava-alueen ulkopuolella olevien kulkuteiden ja yleisten alueiden, kuten puistojen nimistä sekä asemakaava-alueen ulkopuolella olevien alueiden kunnanosien nimistä, rajoista ja numeroista sekä näiden tietojen muuttamisesta.

Asemakaava-alueella kaupunginarkkitehti, asemakaava-arkkitehti tai asemakaavoituksen virassa oleva projektipäällikkö ja asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaava- alueella kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö tai yleiskaavapäällikkö antaa pyynnöstä lausunnon
1) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentin mukaisesta poikkeamishakemuksesta
2) rakennuslupahakemuksesta, jossa on kysymys maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:ssä tarkoitetusta vähäisestä poikkeamisesta rakennusluvan yhteydessä
3) rakennelman rakentamisesta puisto- tai virkistysalueelle tai muulle sellaiselle alueelle, kun rakentaminen ei sisälly oikeusvaikutteiseen kaavaan, eikä maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan
4) tilapäisen rakennuksen rakennuslupahakemuksesta tai määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta koskevasta rakennuslupahakemuksesta
5) pääsytien järjestämisestä kiinteistöltä katu- tai tiealueelle
6) viranomaisella ratkaistavana olevasta muusta lupa- tai valvonta-asiasta.

Kiinteistöinsinööri tai mittauspäällikkö
1) valvoo maankäyttö- ja rakennuslain 54 b §:n mukaisesti kaupungin kaavoitusmittauksia.

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelujohtajan virkatehtävää hoitava, tonttipäällikkö, tai tontit ja maanhallintayksikön virassa oleva projektipäällikkö päättää
1) asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden ja rakennusten ostamisesta, luovuttamisesta ja vuokraamisesta sekä lunastamisesta tai haltuunottokorvauksen maksamisesta kaupunkirakennelautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti
2) muiden kuin asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden ja rakennusten ostamisesta, luovuttamisesta, vuokraamisesta, lunastamisesta ja haltuunottokorvausten maksamisesta kun kaupan tai korvauksen arvo on alle 200 000 euroa.
3) kaupungin omistamia kiinteistöjä ja rakennuksia koskevien rasitesopimusten sekä yhteis- järjestelyä koskevien järjestelysuunnitelmien ja muiden rasiteluontoisten sopimusten sekä rauhoitussopimusten allekirjoittamisesta.
4) kiinteistönmuodostamislain 4, 5 ja 7 luvuissa tarkoitetusta kunnan suostumuksen antamisesta
5) pidennyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuteen sekä tontin varausajan jatkamisesta
6) huojennuksen antamisesta rakentamisen vähimmäisoikeuden käyttämisvelvollisuuteen ja suostumuksen antamisesta rakentamattomien tonttien edelleen myymiseen sekä rakentamattomien tonttien vuokrasopimuksen siirtoon
7) maanmittaustoimitusten hakemisesta
8) tapahtumalupien myöntämisestä
9) maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sekä ympäristölainsäädäntöön kuuluvien lupien ja poikkeamisten hakemisesta kaupungin omistamille kiinteistöille ja rakennuksille.

Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö
1) toimii kiinteistörekisterilain 5 §:n sekä kiinteistönmuodostamislain ja -asetuksen mukaisena kunnan kiinteistörekisterin pitäjänä
2) määrää kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun kaupungin palveluksessa virkasuhteessa olevan insinöörin tai teknikon suorittamaan kiinteistötoimituksia
3) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta erillisen tonttijaon laatimis- tai muuttamistarpeesta
4) määrää kiinteistöinsinöörin toimimaan kiinteistörekisterin pitäjänä.

Kiinteistöinsinööri
1) hyväksyy erillisen tonttijaon
2) laatii erillisen tonttijaon tai määrää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:n mukaisesti muun viranhaltijan laatimaan sen.

Kiinteistöinsinööri tai toimitusinsinööri
1) päättää otteiden, todistusten sekä muiden tulosteiden antamisesta kiinteistötietojärjestelmästä
2) vahvistaa osoitenumeroinnin.

Kiinteistöinsinööri, toimitusinsinööri, mittauspäällikkö, maanmittausteknikko tai maanmittausinsinööri
1) huolehtii maankäyttö ja rakennusasetuksen 75 §:n mukaisesta rakennuksen paikan merkitsemisestä.

Tonttipäällikkö, tontit ja maanhallinta -palveluyksikön projektipäällikkö, toimitusinsinööri, maankäyttöinsinööri, maanmittausinsinööri tai maankäyttöteknikko
1) edustaa Jyväskylän kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa
2) päättää naapuruussuhteisiin liittyvien lausuntojen ja suostumusten antamisesta kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta

Kiinteistöjen kauppakirjat, vaihtokirjat, maanvuokrasopimukset ja maankäyttösopimukset al- lekirjoittaa kiinteistöinsinööri, tonttipäällikkö, tontit ja maanhallinta -palveluyksikön projekti- päällikkö, maankäyttöinsinööri, toimitusinsinööri tai maankäyttöteknikko ja varmentaa kiinteistöinsinööri, tonttipäällikkö, tontit ja maanhallinta -palveluyksikön projektipäällikkö, maankäyttöinsinööri, toimitusinsinööri, maankäyttöteknikko tai maankäyttösihteeri.


5 § Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristöjaoston hallintosäännössä
määrätyllä tehtäväalueella

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan ja kaupunkirakennelautakunnan alaisen rakennus- ja ympäristöjaoston hallintosäännössä määrättyjen erityistehtävien ja toimivallan siirtämisestä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluyksiköille määrätään seuraavaa:

Esimiesten yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelujohtaja vastaa jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta. Lisäksi palvelujohtaja päättää vastuualueensa tutkimusluvista.

Asian käsittelystä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.


Lakimies päättää
1) maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:ssä ja 159 §:ssä tarkoitetusta rakennusrasitteen perustamisesta
2) maankäyttö- ja rakennuslain 160 §:ssä tarkoitetusta rasitejärjestelystä
3) maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväksi määrätyt asiat, lukuun ottamatta
- hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuksen käsittelemistä koskevia asioita
- maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaista määräämistä
- maankäyttö- ja rakennusasetuksen 82 §:n mukaista määräämistä
- lakimiehen tehtäväksi siirrettyjä asioita
ratkaisee johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti, lupainsinööri, lvi-insinööri tai toimistoinsinööri.

Johtava rakennustarkastaja
1) päättää uusien, yli 3-kerroksisten asuinkerrostalojen rakennuslupien myöntämisestä sekä tällaisten rakennusten laajentamisesta vähäistä enemmän
2) päättää yli 2000 m² olevien, muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten rakennuslupien myöntämisestä sekä tällaisten rakennusten laajentamisesta vähäistä enemmän.
3) antaa selityksen, lausunnon tai vastineen rakentamisen luvista tehtyihin valituksiin silloin, kun jaosto on tehnyt asiaa koskevasta oikaisuvaatimuksesta yksimielisen päätöksen
4) tekee uhkasakkolain 19 §:n mukaisen ilmoituksen Maanmittauslaitokselle maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaista hallintopakkoasiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä

Johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti tai lupainsinööri
1) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 89 §:n 1 momentissa tarkoitettujen johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtämisestä
2) tekee maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen suoja- penkereen tai pumppuaseman sijoittamista koskevan päätöksen
3) huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ympäristönhoitoon liittyvästä valvonnasta.
4) antaa lausunnon maantielain 52 §:n 3 momentissa tarkoitetusta mainoksen asettamista koskevasta hakemuksesta

Toimistoinsinööri
1) suorittaa rakennusrekisteritietojen tarkistusta sekä tarkistustyön yhteydessä esille tulleen luvattoman rakentamisen valvontaa ja antaa siihen liittyviä määräyksiä
2) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaisista toimenpideluvista ja 128 §:n mukaisista maisematyöluvista
3) käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaisia ilmoituksia

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö, valvontakemisti ja ympäristötarkastaja toimivat ympäristönsuojelulain 172 ja 182 §:ssä ja jätelain 122–126 §:ssä tarkoitettuina viranhaltijoina.

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristötarkastajat toimivat maa-aineslain 14 §:n 1 momentissa ja 15 §:ssä sekä vesilain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettuina valvontaviranomaisina.

Ympäristöjohtaja tai ympäristönsuojelupäällikkö
1) antaa selityksen, lausunnon tai vastineen ympäristö- tai maa-aineslupa-asioista tehtyihin valituksiin silloin, kun asiaa koskeva jaoston päätös on ollut yksimielinen
2) päättää ympäristölupa-asian siirtämisestä aluehallintoviranomaiselle ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti
3) käyttää ympäristönsuojelulain 22 §:ssä tarkoitettua ympäristönsuojelun yleistä puhevaltaa.
4) tekee ympäristönsuojelulain 188 §:n, maa-aineslain 18 §:n, vesilain 14 luvun 2 §:n tai jätelain 136 §:n mukaisen ilmoituksen esitutkintaa varten
5) ratkaisee vesilain 5 luvun 5 §:n mukaiset ojitusta koskevat erimielisyydet
6) antaa lausunnon
- vesilain ilmoituksenvaraisista hankkeista sekä luvanvaraisista vesitaloushankkeista lukuun ottamatta vesivoiman rakentamista ja vesialueen muuttamista pysyvästi vesialueeksi
- muun viranomaisen ratkaistavista ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksista
- vesihuoltolain mukaisesta toiminta-alue esityksestä
- YVA-arviointiselostuksesta silloin, kun lautakunnan arviointiohjelmasta antama lausunto on ollut yksimielinen
7) määrää jätelain 133 §:n mukaisen laiminlyöntimaksun
8) laittaa vireille vesilain valvontaan liittyvän hallintopakkoasian ja lausuu aluehallintovirastolle siellä vireillä olevassa hallintopakkoasiassa
9) tekee uhkasakkolain 19 §:n mukaisen ilmoituksen Maanmittauslaitokselle ympäristönsuojelulain 175 ja 176 §:n, maa-aineslain 14 § 2 momentin, vesilain 14 luvun 4 §:n, vesihuoltolain 29 §:n tai jätelain 126 §:n mukaista hallintopakkoasiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö, ympäristötarkastaja tai valvontakemisti
1) päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta luvan raukeamisesta ja arvioi 89 §:n mukaisen luvan muuttamisen tarpeen
2) antaa päätöksen ympäristönsuojelulain 118–120 ja 123 §:n mukaisten ilmoitusten johdosta sekä niihin liittyvät ympäristönsuojelulain 122–123 §:ssä tarkoitetut määräykset
3) ottaa vastaan ympäristönsuojelulain 116 ja 117 §:ssä ja merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetun, ympäristönsuojelun tietojärjestelmärekisteriin liittyvän ilmoituksen sekä jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen ja antaa tarvittaessa kehotuksen jätehuoltosuunnitelman tarkistamisesta
4) antaa ympäristönsuojelulain 180 §:ssä tarkoitetun määräyksen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jätelain 125 §: n mukaisen yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi sekä vesilain 14 luvun 11 §:n mukaisen määräyksen ilmeisen lainvastaisen toiminnan keskeyttämiseksi
5) päättää ympäristönsuojelulain 91 §:n mukaisesta lupamääräyksen määräajan pidentämisestä ja ympäristönsuojelulain 64–65 §:ssä tarkoitettujen tarkkailumääräysten tai tarkkailu- suunnitelman muuttamisesta
6) myöntää ympäristönsuojelulain 202 §:n 4 momentin mukaisen poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä
7) päättää maa-ainesluvan voimassaolon jatkamisesta 10 §:n 3 momentin mukaisesti ja maa- aineslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lupapäätöksestä poikkeamisesta
8) hyväksyy maa-aineslupiin perustuvien otto-oikeuksien siirrot
9) antaa päätöksen vesihuoltolain muuttamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetusta vapautushakemuksesta
10) myöntää ympäristönsuojelulain 157 §:ssä tarkoitetun poikkeuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista
11) vapauttaa ympäristönsuojelulain 61 §:n 4 momentissa tarkoitetun vakuuden
12) antaa ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisen lausuman ympäristöluvan selventämisestä
13) antaa vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaisen päätöksen moottorikäyttöisten ajoneuvojen kilpailuihin ja harjoitusten pysyvään järjestämiseen.

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö tai ympäristönsuojelusuunnittelija antaa lausunnon metsätiesuunnitelmista.

Ympäristöjohtaja, johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti, lupainsinööri, ympäristönsuojelupäällikkö tai ympäristönsuojelusuunnittelija antaa lausunnon
1) asemakaavamuutosehdotuksesta, jonka hyväksyminen kuuluu kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaan
2) suunnittelutarveratkaisua koskevasta hakemuksesta.

Asuntoasiantuntija
1) toimii valtionapuviranomaisena ja ratkaisee
- aravalain ja aravarajoituslain sekä
- vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntolainojen korkotukea
- avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamista
- asumisoikeusasuntoja ja asumisoikeusyhdistyksiä
- asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevien lakien perusteella kunnalle kuuluvat asiat.
2) myöntää hissi- ja esteettömyysavustukset jaoston vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

6 § Viranhaltijoiden toimivalta ympäristöterveysjaoston hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan ja kaupunkirakennelautakunnan alaisen ympäristöterveysjaoston hallintosäännössä määrättyjen erityistehtävien ja toimivallan sekä sopijakuntien välisessä sopimuksessa jaostolle määrätyn toimivallan siirtämisestä ympäristöterveydenhuollon palveluyksikölle määrätään seuraavaa:

Esimiesten yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi ympäristöterveyspäällikkö vastaa jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle ja palvelujohtajalle määrätty toimivalta.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Ympäristöterveyspäällikkö

1) Päättää elintarvikelain (23/2006) mukaisesti
- elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi (15 §)
- kiellon antamisesta (56 §)
- elintarvikkeen markkinoilta poistamisesta ja yleisestä tiedottamisesta (57 §)
- elintarvikkeen käytöstä ja hävittämisestä (59 §).

2) Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti
- määrittelee ilmoitusvelvollisuuden ja tekee päätöksen 13 §:n mukaisista ilmoituksista (13
§ ja 15 §)
- hyväksyy talousvesilaitoksen toiminnan ja antaa lain 20 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia määräyksiä (18 §)
- määrää vahinkoeläimen hävittämisestä (31 §:n 2 mom)
- velvoittaa alueen omistajaa tai haltijaa poistamaan epäkohdan tai kieltää alueen käytön, jos hautaamiseen käytettävästä alueesta havaitaan aiheutuvan terveyshaittaa (42 §)
- antaa kirjallisen määräyksen asuinhuoneiston tarkastuksen tai siihen liittyvän toimen suorittamisesta (46 §)

3) Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) mukaisesti
- päättää haudatun ruumiin siirtämisestä (42 §)

4) Tupakkalain (549/2016) mukaisesti
- päättää vähittäismyyntiluvan myöntämisestä (44 § ja 45 §)
- päättää vähittäismyyntiluvan peruuttamisesta (97 §)
- määrää tupakointikiellon asuntoyhteisöön (79 §)
- päättää asuntoyhteisön tupakointikiellon peruuttamisesta (79 §)

5) Päättää lääkelain (22/2006) mukaisesti
- nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä (54 a §) ja myyntiluvan peruuttamisesta (54 c §:n 3 mom)

Ympäristöterveyspäällikkö antaa selityksen, lausunnon tai vastineen ympäristö- tai maa- aineslupa-asioista tehtyihin valituksiin silloin, kun asiaa koskeva jaoston lausunto on ollut yksimielinen.

Ympäristöterveyspäällikkö, hygieenikkoeläinlääkäri, johtava ympäristöterveystarkastaja tai ympäristöterveystarkastaja:

1) Elintarvikelain (23/2006) mukaisesti
- ilmoittaa toimijalle saaneensa ilmoituksen alkutuotantopaikasta (22 §)
- vastaa kunnan elintarvikevalvonnan tehtävistä (33 §:n 1-3 kohdat) lukuun ottamatta elin- tarvikevalvonnan tulosten julkaisemista
- järjestää ensisaapumisvalvonnan (42 §)
- selvittää ruokamyrkytykset (45 §)
- käyttää tarkastusoikeutta (49 §), näytteenotto-oikeutta (50 §) ja tiedonsaantioikeutta (51
§)
- toteuttaa valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuutta (52 §) sekä ohjaus- velvollisuutta (53 §)
- antaa määräykset elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamiseksi (55 §)
- ottaa elintarvikkeen haltuunsa (58 §)

2) suorittaa valvontatoimen (10 §) MMM:n pakasteista annetun asetuksen (818/2012) mukaan.

Ympäristöterveyspäällikkö, hygieenikkoeläinlääkäri tai johtava ympäristöterveystarkastaja:

1) Elintarvikelain (23/2006) mukaisesti
- arvioi ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyden (36 §)
- päättää Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkäämisestä ensisaapumispaikassa (60 §)

2) hyväksyy vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän MMM:n naudanlihan merkitsemisestä annetun asetuksen (434/2008) mukaisesti (4 §).

Ympäristöterveyspäällikkö, johtava ympäristöterveystarkastaja, ympäristöterveystarkastaja ja valvontakemisti

1) Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti
- valvoo talousvettä, antaa tarkkailuvelvoitteen sekä antaa veden käyttöä sekä käsittelyä koskevia määräyksiä (20 §)
- ehkäisee ja selvittää talousveden välityksellä leviävää tautia (20 a §)
- asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan ilmetessä velvoittaa vastuutahon ryhtymään 27 §:n 2 momentin mukaisiin toimenpiteisiin (27 §:n 2 ja 4 momentit)
- valvoo uimavettä ja antaa käyttökiellon (29 §)
- määrää käymälän rakentamisesta yleisellä alueella (30 §)
- velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä (31 §:n 1 mom)
- käyttää terveydensuojeluviranomaiselle säädettyä tiedonsaantioikeutta (44 § ja 47 §:n 1 mom), tarkastusoikeutta (45 §) ja oikeutta virka-avun käyttöön (48 §)
- toimittaa 47 §:n 2 momentin mukaiseen tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat tiedot
- myöntää poikkeuksen terveydensuojelumääräyksistä (51 §:n 3 mom)

2) Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) mukaisesti
- määrää talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista (9 §)
- määrää henkilömäärän rajoittamisesta asunnossa ja oleskelutilassa (16 §)

3) Tupakkalain (549/2016) mukaisesti
- vastaanottaa nikotiininesteiden vähittäismyynnistä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa vastaanottoilmoituksen ilmoituksen tekijälle (48 §)
-ilmoittaa Valviralle vähittäismyyntilupaan liittyvistä asioista (49 §)
- vastaanottaa tukkumyynnistä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa vastaanottoilmoituksen ilmoituksen tekijälle (50 §)
- tekee alkoholilain (1143/1994) mukaiselle lupaviranomaiselle ilmoituksen (82 §)
- tekee tupakkalain mukaista valvontaa (86 §)

4) tekee lääkelain (22/2006) mukaista valvontaa ja kieltää toiminnan (54 c §:n 1 ja 2 mom)
5) tekee ulkoilulain (606/1973) valvontaviranomaisen tarkastuksia ja oikeutettu tiedonsaantiin (23 §)
6) käyttää ruumiinkuljettamisesta koskevan sopimuksen voimaan saattamisesta annetussa asetuksessa (13/1989) viranomaiselle asetettua toimivaltaa (2 §)
7) antaa vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n tarkoittaman lausunnon.
8) antaa asuntojen korjaus-, energia ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) 9 §:n mukaisen lausunnon.

Ympäristöterveyspäällikkö tai johtava ympäristöterveystarkastaja antaa elintarvikelain
(23/2006) 14 §:n mukaan annettavan todistuksen ilmoituksen käsittelystä.

7 § Viranhaltijoiden toimivalta Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan ja kaupunkirakennelautakunnan alaisen Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston hallintosäännössä määrättyjen erityistehtävien ja toimivallan sekä sopijakuntien välisessä sopimuksessa jaostolle määrätyn toimivallan siirtämisestä kuljetukset ja pysäköinninvalvonta palveluyksikölle määrätään seuraavaa:

Esimiesten yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelupäällikkö vastaa jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle ja palvelujohtajalle määrätty toimivalta.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Palvelupäällikkö
1) päättää jaoston tehtäväalueen hankinnoista;
2) käyttää jaoston hakemuspuhevaltaa muun muassa kuntien ja valtion joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisessa sekä päättää talousarvioin rajoissa jaoston tehtäväalaan kuuluvien hallinnollisten ja toiminnallisten projektien asettamisesta sekä tällaisiin osallistumisesta;
3) antaa jaoston nimissä joukkoliikennejaostolta pyydetyt joukkoliikennettä koskevat lausunnot;

8 § Viranhaltijoiden toimivalta Jyväskylän seudun jätelautakunnan hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan Jyväskylän seudun jätelautakunnan hallintosäännössä määrättyjen erityistehtävien ja toimivallan sekä sopijakuntien välisessä sopimuksessa lautakunnalle määrätyn toimivallan siirtämisestä kuljetukset ja pysäköinninvalvonta palveluyksikölle määrätään seuraavaa:

Esimiesten yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelupäällikkö vastaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle ja palvelujohtajalle määrätty toimivalta sekä sopimuskuntien kesken tehdyssä lautakuntasopimuksessa sovittu.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Palvelupäällikkö, tai hänen estyneenä kaupungininsinööri
1) päättää jätemaksujen määräämisestä ja maksuunpanosta lautakunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti sekä jätemaksun kohtuullistamisesta ja jätemaksun perimättä jättämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti;
2) tekee jätelain mukaiset päätökset jätemaksuista tehdyistä muistutuksista;
3) päättää asuinkelvottomien kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteiden poistamisesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti;
4) päättää kiinteistöjen kuulumisesta kunnan jätehuoltojärjestelmään jätehuoltomääräysten
mukaisesti. Ilmoittaa jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistön haltijalle tai omistajalle kiinteistön kuulumisesta aluekeräyspisteeseen;
5) ratkaisee jätehuoltomääräyksiä koskevat poikkeamishakemukset;
6) käsittelee jätehuoltoviranomaiselle tehtävät ilmoitukset, kun asia koskee muun muassa kiinteistökohtaisen jäteastian, kimppajäteastian tai aluekeräyspisteen käyttöä, jätteiden omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä, jätteiden keräämistä kiinteistöillä, jäteastioita ja niiden tyhjentämistä, jätteen keräyspaikkaa, saostus- ja umpisäiliölietteitä tai jätteen kuljetustietojen toimittamista;
7) päättää jäteastian tyhjennysten keskeyttämisistä jätehuoltomääräysten mukaisesti;
8) tekee sopimukset jätehuollon rekisterien teknisen toteutuksen ja ylläpidon järjestämisestä;
9) päättää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen tehtävistä vähäisistä muutoksista; sekä
10) käyttää kunnan jätehuoltoviranomaiselle jätelaissa määriteltyä tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta.

9 § Läsnäolo lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen kokouksissa

Hallintosäännön 96 §:ssä mainittujen henkilöiden lisäksi palvelujohtajilla, talous- ja hallintopäälliköllä, lakimiehellä ja viestintäpäälliköllä ja heidän sijaisillaan on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan kokouksissa.

Kaupunkirakennelautakunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus on lisäksi kaupunginarkkitehdillä ja hänen sijaisenaan viranhaltijalla, jolla on riittävä osaaminen toimia käsiteltävissä asioissa kaupunkikuvallisena asiantuntijana.

Rakennus- ja ympäristöjaostossa puhe- ja läsnäolo-oikeus on myös johtavalla rakennustarkastajalla ja hänen sijaisenaan viranhaltijalla, jolla on riittävä osaaminen toimia käsiteltävissä asioissa rakennusvalvonnan asiantuntijana.


10 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje