Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Konsernihallinnon toimintasääntö (2017)


Tunniste: 2017Hyväksytty: Kaupunginhallitus 29.5.2017/140, voimaantulo 1.6.2017 alkaen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=967019SISÄLLYS

1 § Johdanto
2 § Konsernihallinnon organisaatio
3 § Konsernihallinnon tehtävät
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Konsernihallinnon ohjausryhmät
6 § Erityislakien mukaan kunnan tehtäviin kuuluvan päätösvalta
7 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään konsernihallinnon viranhaltijoille kuuluvasta toimivallasta.

2 § Konsernihallinnon organisaatio

Konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sen johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta vastaa kansliapäällikkö.

Konsernihallinnon palvelualueita ovat:

1. Päätöksenteon tuki ja kehittäminen
2. Henkilöstöpalvelut
3. Talous ja tietohallinto
4. Elinkeino ja työllisyys

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen -palvelualueen palvelujohtajana toimii kansliapäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:
a. Hallinto
b. Laki- ja kilpailuttamispalvelut
c. Strategia ja kehittäminen

Henkilöstöpalvelut -palvelualueen palvelujohtajana toimii henkilöstöjohtaja. Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:
a. Henkilöstöresurssien ohjaus
b. Työkyky ja osaaminen

Talous ja tietohallinto -palvelualueen palvelujohtajana toimii talousjohtaja. Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:
a. Talouden ohjaus
b. Tietojohtaminen ja raportointi
c. Tarkastuspalvelut
d. Tietohallinto

Tietohallinto toimii omana nettoyksikkönä, ja sen toiminnasta vastaa tietohallintojohtaja, jolla on palvelujohtajaa vastaava toimivalta.

Elinkeino ja työllisyys -palvelualueen palvelujohtajana toimii hankejohtaja. Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:
a. Elinkeinoyksikkö
b. Työllisyyspalvelut
c. Viestintä, markkinointi ja matkailu.

Konsernihallinnon hallinnollisena esimiehenä toimii kansliapäällikkö. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa taloudesta ja raportoivat toiminnastaan kansliapäällikölle. Tietohallintojohtaja vastaa palveluyksikkönsä taloudesta ja raportoi toiminnastaan talousjohtajalle. Elinkeino ja työllisyys -palvelualueen johtaja raportoi elinkeinoyksikön osalta kaupunginjohtajalle.

Konsernihallinnon toimintaa koordinoi konsernihallinnon johtoryhmä, jonka nimeää kansliapäällikkö. Konsernihallinnon palvelualueilla voi olla oma johtoryhmä. Palvelualueen johtoryhmän nimeää asianomainen palvelujohtaja. Tietohallinnon johtoryhmän nimeää tietohallintojohtaja.

Konsernihallintoon kuuluu myös kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastus sekä tarkastuslautakunnan alaisuudessa työskentelevä kaupunginreviisori. Tarkastuspäällikön ja kaupunginreviisorin hallinnollisena esimiehenä toimii talousjohtaja. Sisäisen tarkastuksen tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään tarkemmin kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

3 § Konsernihallinnon tehtävät ja toimivalta

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen -palvelualue vastaa:
- kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen alaisen konsernijaoston sekä toimikuntien, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan sekä sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialojen toimielinten päätösten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä sihteeritehtävistä.
- kaupunginjohtajan, kansliapäällikön ja muiden konsernihallinnon viranhaltijoiden päätösten sekä osittain sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialojen viranhaltijoiden päätösten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.
- luottamushenkilöhallinnon tukitehtävistä
- vaalien järjestämisestä
- kaupungin asiakirjahallinnosta, kirjaamo- ja arkistotoimesta
- kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluiden tuottamisesta toimialoille, liikelaitoksille ja kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille
- hankintojen ohjauksesta sekä hankintoihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottamisesta toimialoille ja liikelaitoksille
- kaupungin keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista
- kaupungin strategiatyön ohjaamisesta ja tukemisesta sekä rakenteiden uudistamisen ohjaamisesta ja tukemisesta kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi
- kaupungin strategisten kehittämishankkeiden ja kehittämistoiminnan koordinoimisesta ja osin toteuttamisesta
- kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa
- kaupungin asiakas- ja neuvontapalveluiden kehittämisestä ja osin toteuttamisesta

Henkilöstöpalvelut -palvelualue vastaa:
- henkilöstöpolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta
- henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin ohjauksesta ja kehittämisestä
- palvelussuhdeasioiden linjaamisesta ja kehittämisestä sekä paikallisesta sopimisesta
- henkilöstön työkyvyn hallinnasta ja osaamisen kehittämisestä
- yhteistoiminnan toteuttamisesta, tukemisesta ja kehittämisestä
- työturvallisuuden ja työsuojelun ohjauksesta ja kehittämisestä
- osasta henkilöstöasioiden operatiivisten tukipalvelujen tuottamisesta

Talous ja tietohallinto -palvelualue vastaa:
- talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta
- talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista
- tilinpäätöksen laadinnasta
- rahoituksesta
- laskennan kehittämisestä
- varhaiskasvatuksen ja perusturvan osalta asiakasmaksupäätösten ja maksuliikenteen hoitamisesta sekä tähän liittyvästä asiakaspalvelusta
- jäljempänä mainituista tietohallinnon tehtävistä

Tietohallinnon tehtävänä on:
- osallistua kaupungin strategiseen suunnitteluun ja kaupunkistrategian laadintaan siltä osin kuin strategiatyö koskee tietohallinnon toiminta-aluetta
- vastata kaupunkikonsernin tietohallinnon linjausten ja toimintaohjelman valmistelusta sekä osallistua julkishallinnon ict-yhteistyöhön
- hankkia, kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalveluita kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- tarjoaa toimialoille ja liikelaitoksille tietohallinnon asiantuntijapalveluita
- vastata tietoturvapolitiikan määrittämisestä ja toteuttamisesta
- vastata ict-tuen suunnittelusta ja toteutuksesta
- tukea henkilöstöyksikköä ict-koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- toteuttaa yhteiskäyttöisten järjestelmien koulutusta yhteistyössä toimialojen kanssa
- suunnitella ja rakennuttaa puhelinpalveluiden tekniset ratkaisut ja tietoliikenneverkot.

Elinkeino ja työllisyys -palvelualue vastaa:
- elinkeinopolitiikan koordinoinnista ja ohjauksesta
- strategisista kaupunkikehityshankkeista
- yritysten sijoittumispalvelun tarjoamisesta yrityksille
- yritysneuvontapalveluista
- kaupungin lakisääteisistä työllisyyden palveluista
- työllistämispalveluista pitkäaikaistyöttömille ja erityisryhmille
- kaupungin elinkeinomarkkinoinnin ja –yhteistyön hoitamisesta
- viestinnän johtamisesta, koordinoimisesta ja kehittämisestä
- työyhteisöviestinnästä
- valmistelu- ja päätösviestinnästä
- palvelujen viestinnästä
- kaupunkimaineeseen ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä
- häiriötilanne- ja poikkeusolojen viestinnästä
- matkailupalveluista (Visit Jyväskylä)

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Kansliapäällikkö päättää konsernihallinnon avustusten myöntämisestä lukuun ottamatta elinkeino ja työllisyys -palvelualueen avustuksia, joista päättää elinkeino ja työllisyys -palvelualueen palvelujohtaja.

5 § Konsernihallinnon ohjausryhmät

Konserniohjausryhmän tehtävistä on määräykset hallintosäännön 26 §:ssä.

Lisäksi kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö voivat asettaa asioiden valmistelua ja tehtävien hoitamista varten tarpeellisia ohjausryhmiä.

6 § Erityislakien mukaan kunnan tehtäviin kuuluvan päätösvalta

Kaupunginlakimies päättää vapautuksen myöntämisestä kunnallisveron, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun sekä kiinteistöveron suorittamisesta, niin kuin siitä on erikseen säädetty sekä selitysten ja lausuntojen antamisesta verotusta koskevissa asioissa.

7 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje