Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö (2017)


Tunniste: 2017Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 27.3.2017/19, voimaantulo 1.6.2017 alkaen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=951705
Hallintosäännön liitteet:
Liite 1: Jyväskylän kaupunginvaltuuston työjärjestys
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=965687&version=0
Liite 2: Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=948764&version=1
Liite 3: Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=965722&version=0
I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

1 LUKU KAUPUNGIN JOHTAMINEN
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/1
1 § Hallintosäännön soveltaminen
2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä
3 § Esittely kaupunginhallituksessa
4 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät
5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät
6 § Kaupungin viestintä

2 LUKU TOIMIELINORGANISAATIO
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/2
7 § Valtuusto
8 § Valtuuston tehtävät ja toimivalta
9 § Kaupunginhallitus
10 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
11 § Konsernijaoston tehtävät ja toimivalta
12 § Tarkastuslautakunta
13 § Lautakunnat ja niiden alaiset jaostot sekä johtokunnat
14 § Lautakunta-, johtokunta- ja jaostorakenne
15 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
16 § Lautakuntien sekä jaostojen erityistehtävät ja toimivalta
17 § Kaupungin liikelaitokset
18 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta
19 § Liikelaitosten johtokuntien erityistehtävät
20 § Kuntien yhteiset toimielimet
21 § Vaalitoimielimet
22 § Vaikuttamistoimielimet
23 § Toimikunnat

3 LUKU PALVELUORGANISAATIO
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/3
24 § Kaupungin palveluorganisaatio
25 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät

4 LUKU PALVELUORGANISAATION JOHTAMINEN
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/4
26 § Kaupunginjohtaja
27 § Toimialajohtaja ja kansliapäällikkö
28 § Palvelujohtaja ja palvelupäällikkö
29 § Toimintayksikön esimies
30 § Liikelaitoksen johtaja

5 LUKU OTTO-OIKEUSMENETTELY
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/5
31 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
32 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
33 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn
34 § Päätöksen täytäntöönpano

6 LUKU ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA HENKILÖREKISTERIT
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/6
35 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
36 § Asian saattaminen vireille sähköisesti
37 § Sähköinen allekirjoitus
38 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen
39 § Todisteellisten tiedoksiantojen vastaanottaminen
40 § Henkilörekisterit

7 LUKU ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/7
41 § Kaupungin asiakirjahallinto
42 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät
43 § Toimialan ja liikelaitoksen asiakirjahallinto

8 LUKU HENKILÖSTÖASIAT
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/8
44 § Luvun määräysten soveltaminen
45 § Henkilöstöjohtajan toimivalta
46 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
47 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
48 § Kelpoisuusvaatimukset
49 § Haettavaksi julistaminen
50 § Palvelussuhteeseen ottaminen
51 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
52 § Virkaan ottaminen, jos virkaan valittu ei ota virkaa vastaan tai virkaan valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista
53 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
54 § Viransijaisten määrääminen ja avoimen viran hoitaminen
55 § Päätösvalta palvelussuhdeasioissa
56 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus
57 § Virantoimituksesta pidättäminen
58 § Lomauttaminen
59 § Palvelussuhteen päättyminen
60 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
61 § Muut henkilöstöasioita koskevat määräykset

II OSA TALOUS JA VALVONTA

9 LUKU TALOUDENHOITO
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/9
62 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
63 § Talousarvion täytäntöönpano
64 § Talousarvion sitovuus ja seuranta
65 § Talousarvion muutokset
66 § Julkiset hankinnat
67 § Omaisuuden ostaminen ja luovuttaminen
68 § Vuokraaminen
69 § Lahjoitusten vastaanottaminen ja perintöjen hakeminen
70 § Vahingonkorvaukset ja tappiontakaus
71 § Omaisuuden vakuuttaminen
72 § Laskujen hyväksyjät
73 § Velkajärjestelyt ja saatavien tileistä poistaminen
74 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
75 § Rahatoimen hoitaminen
76 § Maksuista päättäminen
77 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

10 LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/10
78 § Ulkoinen tarkastus
79 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
80 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
81 § Kaupunginreviisorin tehtävät
82 § Tilintarkastusyhteisön valinta ja tilintarkastajan tehtävät
83 § Tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi

11 LUKU SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/11
84 § Valtuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
85 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
86 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
87 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
88 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät

III OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

12 LUKU KOKOUSMENETTELY
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/12
89 § Määräysten soveltaminen
90 § Toimielimen päätöksentekotavat
91 § Sähköinen päätöksentekomenettely
92 § Kokousaika ja –paikka
93 § Kokouskutsu
94 § Jatkokokous
95 § Varajäsenen kutsuminen
96 § Läsnäolo kokouksessa
97 § Kokouksen julkisuus
98 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
99 § Tilapäinen puheenjohtaja
100 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
101 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
102 § Toimielinten esittelijät ja sihteerit
103 § Esittely
104 § Esteellisyys
105 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
106 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
107 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
108 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
109 § Äänestys ja vaali
110 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
111 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

13 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2801/13
112 § Aloiteoikeus
113 § Aloitteen käsittely
114 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

LIITTEET

Liite 1: Jyväskylän kaupunginvaltuuston työjärjestys
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=965687&version=0

Liite 2: Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=948764&version=1

Liite 3: Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=965722&version=0


jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje