Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätetaksa 2017


Selvennys: Jyväskylän kaupungin jätetaksa 2017
Tunniste: 2017Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt vuoden 2017 jätetaksan 8.12.2016/8 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2017 alkaen. http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=9248351 § JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti Jyväskylän seudun jätelautakunta (jäljempänä jätelautakunta). Lakisääteiset, kunnille kuuluvat, jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Mustankorkea Oy (jäljempänä jäteyhtiö). Jäteyhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle.

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete.


2 § JÄTEMAKSUN SUORITTAMISVELVOLLISUUS

Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon Mustankorkea Oy järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään kaikille niille asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen haltijoille, joiden kiinteistö on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta.

Mustankorkea Oy lähettää yhden maksumuistutuksen, josta peritään lisämaksuna 5,00 € (sis. alv). Tämän jälkeen perintä siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomasta jätemaksusta veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.


3 § JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUJEN PERUSTEET

Jyväskylän kaupungin alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kuljetukset on kilpailutettu keskitetysti. Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä.

Mikäli keräysvälineet eivät ole sovitulla keräyspaikalla tai keräysvälineitä ei voida tyhjentää kiinteistöllä olevan esteen vuoksi, käynnistä peritään normaali jäteastian tyhjennysmaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli kiinteistön haltija on ilmoittanut asiasta jäteyhtiölle vähintään kahta viikkoa ennen tyhjennyspäivää.

Maksua ei myöskään peritä, mikäli keräysväline on jäänyt tyhjentämättä Mustankorkea Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi.

Laiminlyönniksi ei katsota tilannetta, jossa liian painava tai rikkinäinen keräysväline tai kiinteistön kunnossapitovastuulla olevan, keräysvälineelle tai keräyspisteelle johtavan tien huono kunto estää keräysvälineen tyhjentämisen.


4 § KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT

Keräysvälineisiin kerätyt jätteet kuormataan kiinteistöillä jäteautoon. Palvelusta perittävät jätemaksut riippuvat jätejakeesta, keräysvälineiden tilavuudesta sekä keräysvälineiden tyypistä.
[t]
KUIVAJÄTE| € / tyhjennys|•
| alv 0 %| alv 24 %•
Pinta-astiat||•
120–140 l| 4,04| 5,01•
240 l |4,92| 6,11•
360–390 l |5,91| 7,33•
600–660 l| 7,42| 9,21•
Syväkeräyssäiliöt||•
0,3 – 0,6 m³ |22,40| 27,78•
0,8 m³| 28,70| 35,59•
1,3–1,6 m³ 39,21 48,62•
Vähintään 2,0 m³| 45,49| 56,40•
Vähintään 3,0 m³| 51,95| 64,41•
Vähintään 5,0 m³| 69,29| 85,92•
Etulastaussäiliöt, upposäiliöt ja pikakontit||•
Enintään 3,0 m³| 31,78| 39,41•
Enintään 4,0 m³| 36,40| 45,14•
Enintään 6,0 m³| 50,75| 62,93•
Enintään 8,0 m³| 60,94| 75,57
[t.]

[t]
BIOJÄTE| € / tyhjennys|•
| alv 0 % |alv. 24 %•
Pinta-astiat||•
120–140 l| 3,51| 4,35•
240 l| 4,47| 5,54•
360–390 l| 6,51| 8,07•
600–660 l| 10,58| 13,12•
Sisäsäkki asennettuna| 1,64| 2,03•
Syväkeräyssäiliöt||•
0,3 – 0,6 m³| 20,93| 25,95•
0,8 m³| 28,27| 35,06•
1,3–1,6 m³| 38,03| 47,16•
Vähintään 2,0 m³| 42,41| 52,59•
Vähintään 3,0 m³| 49,39| 61,24•
Sisäsäkki asennettuna| 12,98| 16,09
[t.]

[t]
KARTONKI, LASI, METALLI| € / tyhjennys|•
| alv 0 %| alv 24 %•
Jäteastia 140–660 l| 2,79| 3,46•
Pahvirullakko| 4,18| 5,18•
Vaihtolavasäiliöt, (puhto)| 70,36| 87,25•
Pikakontit| 21,10| 26,16•
Etulastaus- ja upposäiliöt 1,8–8,0 m³|14,85| 18,41•
Syväkeräyssäiliöt 0,3–5,0 m³| 20,09| 24,91•
Puristinsäiliöt| 95,37| 118,26
[t.]


4 a § TYHJENNETTÄVÄKSI KULJETETTAVAT JÄTESÄILIÖT

Kun jäte kuljetetaan tyhjennettäväksi keräysvälineenä käytettävässä säiliössä, jätteenkuljetusmaksut ovat kultakin noutokerralta seuraavat:

[t]
BIO- JA KUIVAJÄTE| €/ tyhjennys|•
|alv 0 % |alv 24 %•
Vaihtolavasäiliöt (puhto) ||•
Kuljetusmaksu 8 m³ tai alle| 105,97| 131,40•
Kuljetusmaksu yli 8 m³| 120,59| 149,53•
Puristinsäiliöt||•
Kuljetusmaksu 20 m³ tai alle| 105,97| 131,40•
Kuljetusmaksu yli 20 m³| 120, 59| 149,53
[t.]
Lisäksi laskutetaan painoon perustuva jätteenkäsittelymaksu ja
punnitusmaksu.


5 § LISÄMAKSUT

Jätetaksan 4 – 4 a §:ssä esitettyihin maksuihin voidaan lisätä muita maksuja seuraavasti:

Irtojäte
Säkissä tai keräysvälineen vieressä oleva irtojäte voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhteydessä. Irtojätteestä perittävä maksu hinnoitellaan ¼ m³ tarkkuudella.

irtojäte
- 23,35 €/ m³ (alv 0 %)
- 28,95 €/ m³ (alv 24 %)

irtojäte säkissä (150-250 l)
-5,84 €/ säkki (alv 0 %)
- 7,24 €/ säkki (alv 24 %)

Siirtomaksu
Jäteastioita tyhjentävää jäteautoa ei asemakaava-alueella ajeta yksittäisten pientalokiinteistöjen, esimerkiksi omakotitalojen tai paritalojen, tonteille.

Tyhjentämisen mahdollistamiseksi jäteastiaa voidaan siirtää tai jätesäkkiä kantaa jäteauton luokse kiinteistön alueella ilman lisämaksua enintään kymmenen (10) metriä. Jokaiselta kymmenen metriä ylittävältä, alkavalta kymmeneltä metriltä peritään siirtomaksu.

siirtomaksu
- 2,38 € / alkavat 10m (alv 0 %)
- 2,95 € / alkavat 10m (alv 24 %)


Avainmaksu
Avainmaksua veloitetaan kiinteistöiltä, joiden jätetiloihin ei pääse jätteenkuljetuksen yleisavaimella.

avainmaksu
- 300,00 €/ vuosi (alv 0 %)
- 372,00 €/ vuosi (alv 24 %)

Joulukuuset
Joulukuuset kerätään maksutta loppiaisen jälkeen kaupungin ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Omakotikiinteistöjen ja alle viiden huoneiston kiinteistöjen joulukuusten keräyspaikkana toimivat hyötykeräyspisteet. Yli viiden huoneiston kiinteistöiltä joulukuuset noudetaan kiinteistön jätepisteestä.

Keräysajan jälkeen joulukuuset kerätään kuivajätteenä ja niistä peritään maksu.

joulukuuset
- 5,00 €/ kpl (alv 0 %)
- 6,20 €/ kpl (alv 24 %)


Jätteiden erilliset tilausnoudot kiinteistöiltä
Mikäli jäte noudetaan kiinteistöltä välittömästi asiakkaan pyynnöstä, noudosta laskutetaan jäteauton tuntiveloitus.
tuntiveloitus
- 75 €/ tunti (alv 0 %)
- 93 €/ tunti (alv 24 %)

Tyhjä jäteastia, hukkanoutomaksu
Mikäli kiinteistön keräysväline on jätteitä noudettaessa tyhjä, tyhjennysmaksuna peritään kuljetusosuus.


6 § KERÄYSVÄLINEIDEN PESUSTA PERITTÄVÄT MAKSUT

[t]
KERÄYSVÄLINEIDEN PESU |€/ kerta|•
|alv 0 % |alv 24%•
Jäteastia 140–660 l| 16,17| 20,05•
Etulastaussäiliö, upposäiliö | 74,10| 91,88•
Vaihtolavasäiliöt (puhto)| 74,10| 91,88•
Pikakontti| 74,10| 91,88•
Puristinsäiliö| 74,10| 91,88•
Syväkeräyssäiliö| 68,20| 84,57
[t.]

7 § MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Vaaralliset jätteet
Asumisessa syntyneet vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta. Vanhat lääkkeet tulee viedä apteekkiin.

Lemmikkieläinten hautapaikat
hautapaikka 15 vuodeksi
- 92,50 €/ paikka (alv 0 %)
- 114,70 €/ paikka (alv 24 %)

paikan jatkolunastus 15 vuotta
- 30,00 €/ paikka (alv 0 %)
- 37,20 €/ paikka (alv 24 %)Kotitalouksien suurten jätteiden kuljetuspalvelu
auto + kuljettaja
- 16,13 €/ tunti (alv 0 %)
- 20,00 €/ tunti (alv 24 %)


apumies
- 8,06 €/ tunti (alv 0 %)
- 10,00 €/ tunti (alv 24 %)

Lisäksi asiakkaalta peritään mahdollinen jätteenkäsittelymaksu 15 €/ kerta.


7 a § SAARESSA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN KIINTEISTÖN JÄTEMAKSU

Saaressa sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö, joka ei ole kiinteistöittäisen jätehuollon piirissä, liittyy Jyväskylän kaupungin ylläpitämän kuivajätteen keräyspisteen käyttäjäksi. Jyväskylän kaupungin satamasta tai venevalkamasta osoitetusta jätteenkeräyspaikasta peritään jätemaksu.

jätemaksu
- 20,00 €/ vuosi (alv 0 %)
- 24,80 €/ vuosi (alv 24 %)

Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu peritään rakennuksen haltijalta tai kiinteistön omistajalta rakennusrekisterissä vuosittain 1.5. voimassa olevien omistajatietojen perusteella.


8 § MAKSUJEN VEROLLISET HINNAT

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt verottomat jätemaksut. Tämän taksan maksujen oheen on lisätty näkyviin myös jätemaksujen verolliset hinnat (alv 24 %).


9 § VOIMAANTULO

Jyväskylän seudun jätelautakunta on määrännyt tämän jätetaksan tulemaan voimaan 1.1.2017.

Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän edellisen jätetaksan.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje