Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimintasääntö


Tunniste: 2016Hyväksytty: Jyväskylän seudun jätelautakunta 8.11.2016/5, voimaantulo 8.11.2016 alkaen
Lautakunnan päätös 8.11.2016/5 http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=913607
Sisällys

1 § Johdanto
2 § Lautakunnan toimivalta
3 § Viranhaltijoiden toimivalta
4 § Läsnäolo lautakunnan kokouksissa
5 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen
6 § Voimaantulo


1 § Johdanto

Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta ja Muuramen kunta ovat 30.9.2016 allekirjoitetulla sopimuksella Jyväskylän seudun jätelautakunnasta sopineet, että niiden jätehuollon viranomaistehtävät hoitavana yhteisenä toimielimenä toimii Jyväskylän jätelautakunta, josta käytetään nimeä Jyväskylän seudun jätelautakunta.

Sen lisäksi mitä sopimuskuntien kesken tehdyssä sopimuksessa on sovittu ja Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.


2 § Jätelautakunnan toimivalta

Jätelautakunnan tehtävästä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön III luvussa.


3 § Toimivallan siirtäminen viranhaltijalle

Alueellisen jätehuollon viranomaispalveluja johtaa palvelupäällikkö. Jätelautakunta siirtää sille kuuluvaa toimivaltaa palvelupäällikölle seuraavasti:

1. päättää jätelain mukaisesti jätemaksujen määräämisestä ja maksuunpanosta jätetaksan mukaisesti, jätemaksun määräämisestä taksasta poiketen sekä jätemaksun perimättä jättämisestä;
2. tekee jätelain mukaiset päätökset jätemaksuista tehdyistä muistutuksista;
3. toteaa käyttökelvottomien kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteiden poiston ilmoitusten pohjalta;
4. päättää kiinteistöjen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään jätehuoltomääräysten mukaisesti;
5. ratkaisee jätehuoltomääräyksiä koskevat poikkeamishakemukset ja määräysten mukaiset jätehuoltoviranomaiselle tehtävät ilmoitukset, kun asia koskee kiinteistökohtaisen jäteastian, kimppajäteastian tai aluekeräyspisteen käyttöä, jätteiden omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä, jätteiden keräämistä kiinteistöillä, jäteastioita ja niiden tyhjentämistä, jätteen keräyspaikkaa, saostus- ja umpisäiliölietteitä tai jätteen kuljetustietojen toimittamista;
6. tekee ratkaisut jäteastian tyhjennysten keskeyttämisistä Jyväskylän kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti;
7. tekee ratkaisut ja sopimukset jätehuollon rekisterien teknisen toteutuksen ja ylläpidon järjestämisestä ja
8. päättää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen tehtävistä vähäisistä muutoksista.

Palvelupäällikön ollessa estynyt edellä mainittua toimivaltaa käyttää kaupungininsinööri.

Jätelautakunta antaa palvelupäällikölle jätelain mukaisen kunnan jätehuoltoviranomaiselle kuuluvan tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden.


4 § Läsnäolo lautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 23 §:ssä mainittujen henkilöiden lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus on myös kunkin sopimuskunnan kunnanjohtajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä.


5 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen

Hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava tekemistään päätöksistä lautakunnalle lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla. Otto-oikeuden käyttämistä varten päätös toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle oikaisuajan puitteissa.

Otto-oikeutta ei ole seuraaviin päätöksiin:
- viranhaltijan jätelain nojalla tekemät päätökset
- henkilöstöä koskevat päätökset
- hankintapäätökset, joiden kokonaisarvo jää alle kansallisen kynnysarvon
- operatiiviset päätökset, joilla ei ole välittömiä talousvaikutuksia

6 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 8.11.2016.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje