Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtosääntö (2015)Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 7.1.2013/17, voimaantulo 1.1.2013
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 15.6.2015/87, voimaantulo 1.7.2015
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=777182(1.7.2015 asti: http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2750 )

1 § Säännön soveltamisala ja yhteydet

Johtosääntö koskee Altek Aluetekniikka -liikelaitosta. Johtosääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.

2 § Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Altek Aluetekniikka -liikelaitos.

3 § Toimiala ja tehtävät

Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa liikenne- ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita.

4 § Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnassa on viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

5 § Johtokunnan esittely

Liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä liikelaitoksen johtajan sijainen tai johtokunnan määräämä muu henkilö.

6 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta päättää kuntalaissa sille säädetyistä tehtävistä. Tämän lisäksi johtokunta päättää tämän johtosäännön mukaisista asioista, ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä on määrätty.

Ellei hallintosäännössä toisin mainita, johtokunta

päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston talousarviossa tai muuten määriteltyjen periaatteiden mukaisesti

hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitosta koskevia periaatteita

vahvistaa liikelaitoksen toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen

päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo ylittää 200 000 euroa, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai enemmän, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

päättää hallintosäännön asettamissa rajoissa liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkäaikaisista menoista noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota

päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on yli 20 000 euroa mutta alle 200 000 euroa

päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on yli 10 000 euroa mutta alle 100 000 euroa

päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaupungille tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on yli 10 000 euroa mutta alle 100 000 euroa

päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti

valvoo liikelaitoksen etua sekä edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella

hyväksyy tarvittaessa liikelaitokselle liikenimen.


Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

7 § Johtaja ja johtajan tehtävät

Liikelaitoksen johtajana toimii liikenne- ja viheralueet -palvelualueen palvelujohtaja.
Liikelaitoksen johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja ne on määritelty liikelaitoksen johtajan tehtäväkuvauksessa.

Johtajan muina tehtävinä on

päättää liikelaitoksen jakautumisesta organisaation sisäisiin yksiköihin

päättää liikelaitoksen henkilöstön valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen

päättää tavaroiden ja palveluiden hankkimisesta hankintalain mukaisesti sekä niin sanotuista pienhankinnoista, joihin ei sovelleta hankintalakia, kun hankinta perustuu talousarvioon, investointiohjelmaan, kaupunginhallituksen tai johtokunnan hyväksymään hankintaohjelmaan, päätökseen tai hankesuunnitelmaan. 

päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai vähemmän

päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun kokonaisarvo on alle 200 000 euroa 

hyväksyä liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat

kirjoittaa liikelaitoksen toiminimi

vastaanottaa haasteita ja tiedoksiantoja johtamansa liikelaitoksen asioissa

päättää urakka- ja hankintasopimusten tekemisestä kaupungin hankintaohjeiden edellyttämällä tavalla

päättää henkilöstön palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista kaupungin hallintosäännön ja henkilöstölinjausten mukaisesti 

päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on alle 20 000

päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on alle 10 000 euroa

päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaupungille tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on 10 000 euroa tai vähemmän

päättää lahjoituksen vastaanottamisesta ja käytöstä, kun lahjoitus on alle 200 000 euroa

vastata liikelaitoksen henkilörekisteristä.

Johtaja voi siirtää alaiselleen työntekijälle myös muuta kuin kuntalaissa johtajalle säädettyä toimivaltaa.

Liikelaitoksen johtajan hallinnollisena esimiehenä toimii asianomainen toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Esimies hyväksyy liikelaitoksen johtajan laskut.

8 § Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueen toimintaan ja hallintoon.

9 § Palveluyksikön palvelupäällikön tehtävät

Palveluyksikön palvelupäällikkö vastaa talousarvion käyttösuunnitelman ja muiden tavoitteiden toteutumisesta sekä palveluyksikön palvelupäällikön toimenkuvaan kuuluvista muista asioista.

10 § Otto-oikeuden käyttäminen

Asian, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen, ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.

Johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin

henkilöstöä koskevat päätökset, lukuun ottamatta valintaa vakituiseen virka- tai työsuhteeseen

hankintalain mukaiset, kansallisen kynnysarvon alle menevät hankinnat

alle 2 000 euron vahingonkorvaukset

hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia

11 § Voimaantulo

Johtosääntö tulee voimaan 1.7.2015.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje