Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtosääntö (2015)


Tunniste: 2015Kaupunginvaltuuston 7.1.2013 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2013
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 15.12.2014/127, voimaantulo 1.1.2015
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2014/15121800.0/frmtxt127.htm1 § Säännön soveltamisala ja yhteydet

Johtosääntö koskee Työterveys Aalto -liikelaitosta. Johtosääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.

2 § Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Työterveys Aalto -liikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Työterveys Aalto.

3 § Toimiala ja tehtävät

Työterveys Aalto vastaa sopimukseen perustuen kansanterveyslain velvoitteen täyttämisestä työterveyspalvelujen järjestämisessä

1 Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

2 Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin Seututerveyskeskus liikelaitoksen alueella

3 niillä yhteistoiminta-alueilla, jotka siirtävät työterveyshuollon tuottamisen Työterveys Aallon hoidettavaksi

Työterveys Aalto tuottaa ja kehittää työterveyshuoltopalveluja ja niitä tukevia työhyvinvointipalveluja toimialueensa yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille työterveyshuoltolain mukaisesti.

4 § Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnassa on kahdeksan jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Johtokunnassa on kaksi Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen esittämää jäsentä ja varajäsentä sekä kaksi Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen esittämää jäsentä ja varajäsentä muista kunnista kuin Jyväskylän kaupungista. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

5 § Johtokunnan esittely

Liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä liikelaitoksen johtajan sijainen tai johtokunnan määräämä muu henkilö.

6 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta päättää kuntalaissa sille säädetyistä tehtävistä. Tämän lisäksi johtokunta päättää tämän johtosäännön mukaisista asioista, ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä on määrätty.

Ellei hallintosäännössä toisin mainita, johtokunta

1 päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston talousarviossa tai muuten määriteltyjen periaatteiden mukaisesti

2 hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitosta koskevia periaatteita

3 vahvistaa liikelaitoksen toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen

4 päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo ylittää 200 000 euroa, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

5 päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai enemmän, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

6 päättää hallintosäännön asettamissa rajoissa liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkäaikaisista menoista noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota

7 päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on yli 20 000 euroa, mutta alle 200 000 euroa

8 päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on yli 10 000 euroa, mutta alle 100 000 euroa

9 päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, liikelaitoksen tehtäväalueen piiriin tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on 10 000 euroa tai enemmän, mutta alle 100 000 euroa

10 päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti

11 valvoo liikelaitoksen etua sekä edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella

12 valitsee liikelaitoksen johtajan, ellei toisin ole määrätty

13 valitsee viransijaisen johtajan virantoimituksen ollessa keskeytyneenä sekä väliaikaisen hoitajan avoinna olevaan johtajan virkaan

14 hyväksyy tarvittaessa liikelaitokselle liikenimen.

Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

7 § Johtaja ja johtajan tehtävät

Liikelaitoksen johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja ne on määritelty liikelaitoksen johtajan tehtäväkuvauksessa.


Johtajan muina tehtävinä on
1 päättää liikelaitoksen jakautumisesta organisaation sisäisiin yksiköihin

2 päättää liikelaitoksen henkilöstön valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen

3 vastaa liikelaitoksen toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta

4 päättää tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti

5 päättää tavaroiden ja palveluiden hankkimisesta hankintalain mukaisesti sekä niin sanotuista pienhankinnoista, joihin ei sovelleta hankintalakia, kun hankinta perustuu talo-usarvioon, investointiohjelmaan, kaupunginhallituksen tai johtokunnan hyväksymään hankintaohjelmaan, päätökseen tai hankesuunnitelmaan.

6 päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai vähemmän

7 päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun kokonaisarvo on alle 200 000 euroa

8 hyväksyä liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat

9 kirjoittaa liikelaitoksen toiminimi

10 vastaanottaa haasteita ja tiedoksiantoja johtamansa liikelaitoksen asioissa

11 päättää urakka- ja hankintasopimusten tekemisestä kaupungin hankintaohjeiden edellyttämällä tavalla

12 päättää henkilöstön palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista hallintosäännön ja kaupungin henkilöstölinjausten mukaisesti

13 päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on alle 20 000

14 päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on alle 10 000 euroa

15 päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaupungille tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on alle 10 000 euroa

16 päättää lahjoituksen vastaanottamisesta ja käytöstä, kun lahjoitus on alle 200 000 euroa

17 vastata liikelaitoksen henkilörekistereistä.

18 ratkaisee ne asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan toimivaltaan, jotka säädösten ja määräysten perusteella eivät kuulu jonkun muun ratkaistavaksi tai joita tässä säännössä ei määrätä jonkun muun ratkaistavaksi.
Edellä olevien lisäksi liikelaitosjohtaja johtaa liikelaitoksen johtamisprosesseja, vastaa liikelaitoksen laatujärjestelmästä sekä viestinnästä ja markkinoinnista.

Liikelaitoksen johtajalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle.

Liikelaitosjohtajan sijainen on nimetty johtoryhmän jäsen.

Liikelaitoksen johtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Esimies hyväksyy liikelaitoksen johtajan laskut.

8 § Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueen toimintaan ja hallintoon.

9 § Ylilääkärin tehtävät

Ylilääkäri vastaa palveluprosessien kehittämisestä.

Yksikön esimiehen tehtävät määritellään esimiehen toimenkuvassa.
Yksikön esimies vastaa tiiminsä tavoitteiden mukaisesta taloudellisesta ja toiminnallisesta johtamisesta ja siihen liittyvästä raportoinnista.

10 § Otto-oikeuden käyttäminen

Asian, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen, ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.

Johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin

1 henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen
2 hankintalain mukaiset, kansallisen kynnysarvon alle menevät hankinnat
3 alle 2 000 euron vahingonkorvaukset
4 hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia
5 tilojen vuokraaminen ulkopuolisen käyttöön.

11 § Voimaantulo

Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2015

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje