Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

VANHA:Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (2015)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Tunniste: 2015Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 25.11.2014/92 http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2014/25111630.0/frmtxt92.htm
Voimaantulo 1.1.2015 alkaen.
1 SOVELTAMISALA

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemästä ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja jätelain (646/2011) mukaisesta lupahakemuksesta, ilmoituksesta, suunnitelmallisesta valvontatoimenpiteestä tai muusta asiasta peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.


2 MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Maksut perustuvat keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 59 euroa tunnilta.


3 LUPIEN, ILMOITUSTEN JA MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELYMAKSUT

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut esitetään liitteenä ole-vassa maksutaulukossa.


4 MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT

Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut
a) asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun mukaisesti;
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti;
c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai kat-selmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut todellisten kaupungille aiheutuneiden kustan-nusten mukaan.


5 MAKSUN ALENTAMINEN

Käsittelymaksu voidaan harkinnanvaraisesti määrätä 3 kohdan mukaista maksua pienem-mäksi. Mikäli hakemuksen kohteena olevalla laitoksella tai toiminnolla on käytössä varmen-nettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiansäästösopimus tai maatalouden ympä-ristötukijärjestelmään liittyvät vapaaehtoiset vesiensuojelutoimenpiteet, voidaan käsittely-maksu määrätä 10 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.

Toiminnan olennaista muuttamista, lupamääräysten tarkistamista tai luvan muuttamista kos-ke­ van ympäristölupahakemuksen tai ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.

Ympäristölupavelvollisen toiminnan loppuessa luvan raukeamisen käsittelystä voidaan käsittelymaksu periä 3 kohdan mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella.

Mikäli hakemus koskee sellaista YSL 27 §:n mukaista toimintaa, josta ei asian vähäisen merkityksen vuoksi ilmoiteta sanomalehdessä, vähennetään 3 kohdan mukaisesta maksusta ilmoituskustannukset 702 euroa.

Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian vaatima työmäärä tai asian luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä 3 kohdan mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 kohdan mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta.


6 MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA

Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan käsittelymaksu periä 3 kohdan mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.

Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.


7 HAKEMUKSEN, ILMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN PERUUTTAMINEN TAI RAUKEAMI-NEN

Mikäli hakija peruuttaa kirjallisesti hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt toimiin asian käsittelemiseksi, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta vähintään 30 prosenttia sekä muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti. Mikäli luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, maksua ei peritä.


8 KIELTEINEN PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA TAI ILMOITUKSESTA

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään tämän taksan mu-kainen maksu. Mikäli kielteisen päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti.


9 HAKEMUKSEN TAIILMOITUKSEN TUTKIMATTA JÄTTÄMINEN

Mikäli hakemus tai ilmoitus päätetään jättää tutkimatta sillä perustella, että toiminta, jolle lu-paa on haettu tai josta ilmoitus on tehty, ei ole ko. luvan- tai ilmoituksenvaraista, eikä hakija kirjallisesti peruuta hakemustaan tai ilmoitustaan, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta 50 prosenttia.


10 PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen sen vuoksi, että toiminta, jolle lupaa on haettu tai josta ilmoitus on tehty, ei ole ko. luvan- tai ilmoituksenvaraista, palautetaan peritty maksu kokonaisuudessaan.


11 VALVONTAOHJELMAN MUKAISEN SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN MAKSUT

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta tarkastuksesta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn työaikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen val-mistautuminen, keskimääräinen matka-aika, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen sekä valvontakohderekisterin ylläpito. Maksu peritään myös em. tarkastuksen perusteella tehdyistä uusintatarkastuksista. Tarkastuksen sisällöstä määrätään tarkemmin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmassa. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.

Muusta valvontaohjelman mukaisesta säännöllisestä valvonnasta voidaan periä maksu asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella.

Ympäristönsuojelulain tarkoittamien mikroyritysten valvontamaksu voidaan määrätä 50 pro-senttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.

Peruuttamatta jätetystä, sovitusta tarkastuksesta peritään käytetyn työajan mukaan kohdan 2 mukainen maksu.

12 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA (YSL 199 §)

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 354 euron lisämaksu.

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 708 euron lisämaksu.


13 MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää ympäristön­ suojeluvi-ranomainen tai ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä viranhaltija pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta maksusta päättää ympäristöjohtaja.

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan. Mikäli hakija ei suorita maksua määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu; voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.


14 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan pää-töksellään 25.11.2014 ja se tulee voimaan 1.1.2015.

Asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen nyt määrätyn ympäristönsuojeluviranomaisen taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti.MAKSUTAULUKKO

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi- ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä
maksu euroina


Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 2 §)
1) metsäteollisuus:
1a) muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö 3510 €
2) metalliteollisuus:
2a) metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m³ 3510 €
3) energian tuotanto:
kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia 4096 €
4) polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely:
4a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vähin-tään 3 000 tonnia vuodessa 1756 €
4b) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³, ei kuitenkaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä
polttoaineena käytettävän polttoaineen jakeluasema 1756 €
4c) muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 ja alle 1 000 m³, ei kui-tenkaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 1 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi
pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto 1756 €
4d) kivihiilivarasto 1756 €
5) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta:
5a) toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 mutta alle 50 tonnia vuodessa 3510 €
5b) laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 20 ja alle 100 kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta 3510 €
6) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
6a) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa
kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää 2691 €
6b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava
siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 2691 €
7) mineraalituotteiden valmistus:
tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti on enintään 4 m³ ja lastauskapasiteetti enintään
300 kg/m³ uunia kohden 2691 €
7b) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 2691 €
7c) kevytbetonitehdas, tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa 2691 €
8) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
9a) tekstiilien vesipesula 1756 €
9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
9a) teurastamo 2342 €
9b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2342 €
9c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2342 €
9d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 2342 €
9e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava
laitos 2342 €
9f) muu kuin d ja e kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä
tuotteita jalostava laitos 2342 €
9g) panimo 2342 €
9h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 2342 €
9i) muu kuin g ja h kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 2342 €
9j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 2342 €
9k) jäätelötehdas tai juustomeijeri 2342 €
9 l) eineksiä valmistava laitos 2342 €
9m) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 2342 €
9n) makeistehdas 2342 €
9o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 2342 €
10) eläinsuojat ja kalankasvatus:
1Oa) eläinsuoja 1756 €
10b) turkistarha 1756 €
11) liikenne:
11a) muu lentopaikka kuin lentoasema 2925 €
11b) linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 2691 €
11c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2925 €
12) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:
a) alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka 2342 €
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu
käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuo-dessa 2925 €
c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien remuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on
enintään 50 tonnia 2342 €
d) autopurkamo 2324 €
e) laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enintään 10 tonnia
vuorokaudessa 2324 €
f) louhostoiminnassa syntyneen pysyvän jätteen kaatopaikka 2324 €
g) laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinä toiminnassa tai sillä paikalla
syntyneitä vaarallisia jätteitä 2324 €
h) jäteveden puhdistamo tai jätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin 1171€
i) muu kuin a-e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan ja d-g alakohdassa tarkoitettu jätelain
soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista 2324 €
13) muu toiminta;
13a) ulkona sijaitseva ampumarata 2925 €
13b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 1756 €
13c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2342 €
13d) krematorio tai lemmikkieläinten peittolaitos 2925 €
14) Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun
lain 17 §:n 1. momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 2342 €

YSL 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
16 a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
* ilmoitus, jonka käsittelyn yhteydessä ei ole kuulemistarvetta 177 €
* ilmoitus, jonka käsittelyn yhteydessä kuullaan asianosaisia 767 €
16 b) koeluontoinen toiminta 590 €
16 c) poikkeukselliset tilanteet 590 €
16 d) ympäristönsuojelulain 122 § mukainen päätös, silloin kun ilmoituksenvarainen toiminta on
aloitettu ja toiminnasta ei ole tehty ympäristönsuojelulain 118–120 §: n mukaista ilmoitusta 354 €
16 e) toiminnan rekisteröinti 472 €

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
18 a) huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 177 €


Jätelain mukaisten asioiden käsittely
19 a) ilmoitus jätteiden keräilystä 118 €

Muiden asioiden käsittely
20 a) tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 354 €
20 b) muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen
perusteettoman asian käsittely 59 €/tunti
20 c) ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely 118 €
20 d) ympäristönsuojelumääräysten mukaisen ilmoituksen käsittely 118 €
20 e) valvontaohjelman mukainen ympäristöluvanvaraisen toiminnan tarkastus 295 €
20 f) valvontaohjelman mukainen rekisteröitävän toiminnan tarkastus 177 €
20 g) muu valvontaohjelman mukainen valvontatoimenpide 59 €/tunti
20 h) hallintopakkomenettelyyn liittyvä tarkastus 59 €/tunti
20 i) muun ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen asian käsittely 59 €/tunti

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje