Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävämaksut (2015)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
Tunniste: 2015Rakennus- ja ympäristölautakunta on 25.11.2014/89 http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2014/25111630.0/frmtxt89.htm
hyväksynyt rakennusvalvontamaksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2015 lukien.

Kaupunkirakennelautakunta on 2.12.2014/363 http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2014/02121630.0/frmtxt363.htm
hyväksynyt kiinteistöinsinöörin maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2015 lukien.
Yleistä

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten*) nojalla.

Tämän taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

------
*) Asetus kokoontumishuoneistoista ja alueista, aravalaki ja -asetus, korkotukia koskevat lait ja -asetukset, maaseutuelinkeinojen rahoituslaki, pelastuslaki, väestötietolaki ja -asetus, uhkasakkolakiJyväskylän rakennusvalvontaviranomaisen maksut 1.1.2015 alkaen


Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.


Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta
(MRL 125 §)
1. Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 360 €
1a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 4.90 €/m²

2. Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen/lomarakennuksen osalta 254 €
2a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 4,60 €/m²
Maksun alentaminen: Enintään kaksiasuntoisen uudisrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20 %, kohtien 2 ja 2a mukaisista maksuista kun lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen käsittelyyn 1.11.–31.1. välisenä aikana. Maksualennusta ei myönnetä kiinteistöinsinöörin maksusta.

3. Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen ja/tai katoksen rakentaminen tai laajentaminen rakennusta/katosta kohti 138 €
3a lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan ja/tai katoksen pinta-alan mukaan 3,20 €/m²
4. Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) (MRL 125.2 §), korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §), muu korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125.3 §) sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125.4 §)
Rakennusta kohti 276 €
4a Lisäksi muutettavan alueen kokonaisalan mukaan 3,20 €/m²
5. Kiinteistön vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- tai lämmityslaitteiston rakennus- tai muutostyöt
Rakennusta kohti 300 €
5a Lisäksi putkireitin pituuden mukaan pois lukien kytkentäjohdot ja -viemärit ja liitekanavat 3,30 €/m
5b - liikehuoneistoa kohti 50 €/vesilaitteisto
5c - liikehuoneistoa kohti 100 €/kvv
5d - asuinhuoneistoa kohti 50 €/vesilaitteisto
5e - asuinhuoneistoa kohti 100 €/kvv
5.1 Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen lvi-järjestelmän uusiminen 180 €
6. Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa (MRL 125 §) 430 €
6.1 Tuulivoimala, yli 100 kW, alle 2 MW 3100 €/voimalayksikkö
6.2 Tuulivoimala, yli 2 MW 3100 €/ voimalayksikkö+
6.2.1 Lisäksi napakorkeuden mukaan 100 €/napakork. alkava 10 m

Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useampia kohdissa 1–5 tarkoitettuja toimenpiteitä, peritään toimenpiteistä rakennuskohtainen maksu vain kertaalleen.

Toimenpidelupa- ja ilmoitusmaksut (MRL 126 §, MRL 126 a)

7. Julkisivutoimenpide rakennusta tai toimenpidettä kohti 276 €
8. Julkisivutoimenpide, mikäli hakemus koskee tonttia, jolle voidaan rakentaa kaksiasuntoinen asuinrakennus, rakennusta kohti 125 €
9. Rakennelma, liikuteltava laite, vesirajalaite, mainostoimenpide 138 €
10. Aitaaminen erillisenä toimenpiteenä, pihajärjestely 143 €
11. Kaupunkikuvajärjestely/ravintolaterassit, säilytys- ja varastointialue 216 €
12. Huoneistojärjestely 216 €
13. Erillislaite, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muutos sekä muut toimenpiteet rakennusta tai toimenpidettä kohti 216 €
13a Erillislaite sekä muut toimenpiteet, mikäli hakemus koskee tonttia, jolle voidaan rakentaa kaksiasuntoinen asuinrakennus rakennusta tai toimenpidettä kohti 139 €
14. Rakennusjärjestyksen mukaisen toimenpideilmoituksen ja purkamisilmoituksen käsittely 96 €

Purkamiseen liittyvä valvonta (MRL 127 §)

15. Rakennuksen tai sen osan erillinen purkamislupa 240 €
15a Rakennusluvan yhteydessä myönnetty purkamislupa 143 €

Maisematyölupa (MRL 128 §)

16. Maisematyölupa 430 €
17. Kuitenkin enintään kahden perheen asuintonttia koskevat lupahakemukset
tai pienehkön talousrakennuksen rakentamista edeltävän maisematyöluvan myöntäminen muullekin tontille 205 €

Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen määräajan jälkeen (176 §) (yhteensä enintään 5 vuotta)

18. Rakennusta kohti 276 €
19. Lisäksi 25 % kohtien 1-4 mukaisesta neliömaksusta kuitenkin enintään 1 910 €

20. Naapureiden kuulemisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan tämän taksan kohtien 23 - 24 mukaisesti.

Poikkeaminen (MRL 175 §)

21. Vähäinen poikkeus rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §) rakennusta kohti 271 €
22. Enintään kahden asunnon asuintonttia koskevat hakemukset 122 €

Viranomaisen suorittama kuuleminen
(MRL 133 §, MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 §)

23. Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen naapurille tai naapurin kuuleminen poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta (MRL 133.1 §, MRL 173 §) 143 €/kuultava

Mikäli hakemuksen vireilläolosta joudutaan kuuluttamaan sanomalehdissä, veloitetaan kuuluttamiskustannukset luvanhakijalta täysimääräisinä.

24. Lisäksi peritään kuulutuksen laatimiskuluina 96 €

Katselmukset ja tarkastukset

25. Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioimiseksi suoritettu paikalliskatselmus/-tarkastus 122 €
26. Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi ja naapureiden kuulemiseksi (MRL 133.2 §) 276 €
27. Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus (MRA 76.4 §) 216 €

Aloittamisoikeus (MRL 144 §)

28. Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 596 €

29. enintään kahden perheen asuinrakennukset ja niihin verrattavat rakennukset sekä korjaus- ja muutostyöt muissakin rakennuksissa, mikäli toimenpiteen ei katsota vaikuttavan naapurin asemaan 143 €

Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset

30. Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten (MRL 143 §) rakennusta kohti 228 €
31. Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista varten (MRL 143 §) 228 €
32. Lupapäätöksessä asetetun määräajan, lupaehdon muuttaminen tai pihamaan korkeusaseman olennainen muuttaminen 228 €
33. Suostumus suunnitelmasta poikkeamiseen (MRA 79 §) rakennusta kohti 240 €
34. Enintään kahden perheen asuinrakennusten merkittävät muutokset, mitkä eivät vaadi rakennuslupaa 96 €

Vastaavien ja erityisalan työnjohtajien hyväksyminen, hyväksynnän peruuttaminen ja ilmoituksen käsitteleminen

35. Rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen/ilmoituksen käsitteleminen 57 €/hakemus/ilmoitus
36. Hyväksynnän peruuttaminen 57 €


Rakennusvalvontaviranomaiselta pyydetty lausunto tai arvio

Rakennusvalvontaviranomaisena, pyynnöstä rakennushankkeeseen ryhtyvälle, on annettava kirjallinen ennakkolausunto tai arvio toimenpiteeseen liittyvästä laajuudeltaan rajatusta asiasta (esim. sopeutumisesta ympäristöön, lujuudesta tai turvallisuudesta). Valtion tukemaan asunto- ja elinkeinotoiminnan rakentamiseen liittyvät lausunnot ja arviot.

37. lausunto tai arvio 284 €

Aidan rakentaminen (MRA 82 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken

38. päätös 143 €

Rakennustyön haittojen välttäminen (MRA 83 §)

Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille).

39. määräys 143 €

Johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtäminen (MRL 89 §)

40. siirtämistä koskeva määräys 193 €

Rakennusrasitteet (MRL 158 § - 164 §)

Rakennusrasitteen perustaminen ja sopimukseen perustuva rasitejärjestely (158 §, 160.1 §)

41. päätöksen sisältävästä ensimmäisestä rasitteesta 395 €
42. kustakin seuraavasta 204 €
Kuitenkin enintään kahden perheen asuinrakennuksille tarkoitetut tontit
43. päätöksen sisältävästä ensimmäisestä rasitteesta 204 €
44. kustakin seuraavasta 113 €
45. Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite (MRL 159 §) 510 €
46. Rasitejärjestely (MRL 160.2 §) 510 €

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (MRL 161 §, 162 §, 163 §)

47. Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös 158 €

Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta
antama määräys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä

48. määräys 1185 €

Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä
(MRL 165 §)

49. Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta 217 €

Rakennetun ympäristön hoito (MRL 167.3 §)

50. Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys 524 €

Rakennuttajavalvonta (MRL 151 §, MRA 78 §)
51. Päätös valvontasuunnitelmasta 325 €
Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä
tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus.

Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, poislukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta.

Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

Ulkopuolinen tarkastus

Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut (MRL 180 §, 182 §, uhkasakkolaki 6 §, 10 §, 14 §, 15 §)

52. Lautakunnan tekemä työn keskeyttämistä koskeva poistamis- tai pysyttämispäätös (MRL 180.2 §) 216 €/kerta
53. Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa (MRL 182.1 §) 216 €/kerta
54. Uhkasakon asettamispäätös (MRL 182.2 §, uhkasakkoL 6 §) 270 €/kerta
55. Teettämisuhan asettamispäätös (MRL 182.2 §, uhkasakkoL 14 §) 270 €/kerta
56. Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 270 €/kerta
57. Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkoL 15 §) 270 €/kerta

Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145 §:n mukaiseen luvan hakijaan tai toimenpiteen suorittajaan.

Rauenneeseen rakennuslupaan liittyvät tehtävät
luvan voimassaoloaika on päättynyt (MRL 143 §, MRL 170 §)

58. Luvan raukeamisen jälkeen pyydettävät ja toimitettavat katselmukset tai muut toimenpiteet katselmusta kohti tai toimenpidettä kohti 240 €
59. enintään kahden asunnon asuintonttia koskevaa katselmusta tai toimenpidettä kohti 180 €
60. Velvoittaminen saattamaan rakennustyö osittain tai kokonaan
loppuun tai ryhtymään muihin toimenpiteisiin kesken jätetyn rakentamisen osalta rakennusta kohti 240 €Kokoontumishuoneistojen ja -alueiden tarkastus (MRA 54 §)

Mikäli luvassa on määrätty henkilöiden enimmäismäärä, maksu lisätään lupamaksuun.


Kokoontumishuoneiston tarkastus ja hyväksyminen

61. kokoontumishuoneistoa kohti 240 €
62. lisäksi kokoontumishuoneiston kokonaisalan mukaan 1,85 €/m²

Suuren hallimaisen kokoontumistilan kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huomioon 1 000 m² ylittävältä osalta 50 %.

Lupahakemuksen yhteydessä käsiteltynä maksu peritään 20 %:lla alennettuna.

Tarkastus, joka pidetään kokoontumisalueiden rakennelmien henkilöturvallisuudelta pyydetyn lausunnon antamiseksi

63. aluetta kohti 300 €

Pelastuslain mukaiset tehtävät (PEL 71 §, 75 §)

Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle valtioneuvoston tai sisäasiainministeriön asetuksessa asetetuista vaatimuksista tai valtioneuvoston asetuksella väestönsuojalle säädetyistä sijaintivaatimuksista (milloin siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia).

64. Poikkeamispäätös 262 €

65. Rakennusta varten vakuutta vastaan myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta. (Vakuus väestönsuojan rakentamiskustannusten suuruinen)
Kultakin täydeltä vuodelta 181 €

Viranomaistehtäviä aravalain ja -asetuksen, muiden asuinrakentamisen tukemiseen tarkoitettujen lakien ja -asetusten sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain perusteella

66. Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin 96€
67. Arviointitehtävät 96 €

Maksun määrääminen viranomaistehtävän vaativuuden mukaan

Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomais- tehtävien vaativuuteen tai viranomaisen käyttämään aikaan.

68. Maksun korotus on enintään 20 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta.
69. Maksun vähennys on enintään 50 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta.Maksun määrääminen korotettuna

70. Luvattomasta rakentamisesta, johon jälkikäteen myönnetään lupa, peritään korotettu lupamaksu enintään kaksinkertaisena riippuen rakentamisen tai toimenpiteen laajuudesta.
71. Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksuun lisätään luvanvastaisen toiminnan tai laiminlyönnin tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut valvonnan ja katselmuskäyntien mukaisesti.

Maksun suorittaminen

Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Maksu voidaan kuitenkin erityisestä syystä periä jo ennalta. Muiden kuin luvan yhteydessä perittävien maksujen osalta maksu peritään, kun kyseinen viran- omaistehtävä on suoritettu.

Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

Erääntynyt maksu

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982)
säädetään.

Maksun palauttaminen

Luvan raukeaminen

72. Milloin rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta.
Kuitenkin sen lisäksi peritään käsittelykuluina 180€

Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa

73. Jos rakennuttaja rakennusluvan voimassa ollessa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä.

Myönnetyn luvan toteuttaminen osittain

74. Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.

Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta.

Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita.

Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen

75. Mikäli lupahakemus hylätään, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.

76. Jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimenpiteisiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään tämän taksan mukaisesta rakennusvalvontamaksusta hakemuksen käsittelykustannuksia vastaava osuus, kuitenkin enintään 50 % taksan mukaisesta maksusta.

77. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan huomioon kielteisestä päätöksestä jo peritty maksu.

Kokonaisalan laskenta

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita.

Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala.

Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon

78. 20 000 m² ylittävältä osalta 70 %

Rakennustyön valvontaan kuuluvista kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä suoritettavat maksut 2015

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman sekä katukorkeuden maalle merkitseminen

Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä lomarakennus
81. - kultakin pisteeltä 78€
82. - kuitenkin vähintään 315€

Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on 3-8
83. - kultakin pisteeltä 116€
84. - kuitenkin vähintään 468€

Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on yli 8
85. - kultakin pisteeltä 155€
86. - kuitenkin vähintään 620€

Teollisuusrakennus, liikerakennus tai muu vastaava rakennus
87. - kultakin pisteeltä 155€
88. - kuitenkin vähintään 620€

Maatalouden tuotantorakennus
89. - kultakin pisteeltä 78€
90. - kuitenkin vähintään 315€

Varasto- tai talousrakennus, erillinen katos tai pienehkö rakennus tai rakennelma tai rakennuksen laajennus
91. - kultakin pisteeltä 31€
92. - kuitenkin vähintään 111€


Rakennuksen sijaintikatselmuksen toimittaminen

Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä lomarakennus
93. - kultakin pisteeltä 56€
94. - kuitenkin vähintään 222€

Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on 3-8
95. - kultakin pisteeltä 83€
96. - kuitenkin vähintään 331€

Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on yli 8
97. - kultakin pisteeltä 111€
98. - kuitenkin vähintään 436€

Teollisuusrakennus, liikerakennus tai muu vastaava rakennus
99. - kultakin pisteeltä 111€
100. - kuitenkin vähintään 436€

Maatalouden tuotantorakennus
101. - kultakin pisteeltä 56€
102. - kuitenkin vähintään 222€

Varasto- tai talousrakennus, erillinen katos tai pienehkö rakennus tai rakennelma tai rakennuksen laajennus
103. - kultakin pisteeltä 31€
104. - kuitenkin vähintään 111€


Muut työt

105. Pihamaan korkeuksien tarkistaminen ennen loppukatselmusta 117 120€

Aidan paikan merkitseminen tai sijaintikatselmuksen toimittaminen
106. - kultakin pisteeltä 64€
107. - kuitenkin vähintään 116 €

Maalämpökaivon sijaintikatselmuksen toimittaminen
108. - perusmaksu 116 € (1-3 kaivoa), lisäkaivot 10 € /kpl

Mikäli kohdissa edellä mainittujen perusteiden mukaan laskettu maksu osoittautuu suoritettuun työhön nähden kohtuuttoman korkeaksi tai alhaiseksi, peritään maksu todellisten kustannusten mukaisesti (esim. uusintalaskenta ennen rakennusluvan myöntämistä tai sen jälkeen).

Käytettävät tuntiveloitushinnat ovat (sis. Alv 24 %)
- DI, AMK-insinööri, mittausteknikko 101 €/tunti
- muu henkilöstö 74 €/tunti
- mittausryhmä 119 €/tunti
vähimmäisaikaveloitus 1 h

Kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä suoritettavien maksujen palauttaminen esim. luvan raukeamisen johdosta

Mikäli rakennuspaikan laskenta on tehty mutta rakennusta ei ole merkitty maastoon palautetaan hakijalle 70 % maastoon merkinnän kustannuksista sekä sijaintikatselmuksen kustannus kokonaan.

Mikäli rakennuspaikan laskenta on tehty ja rakennus on merkitty maastoon, palautetaan hakijalle sijaintikatselmuksen kustannus kokonaan.

Mikäli rakennuspaikan laskenta on tehty ja rakennus on merkitty maastoon ja sen sijainti on mitattu, ei palautusta suoriteta.


Maksujen voimaantulo

Nämä rakennusvalvontaviranomaisen tarkastus- ja valvontamaksut tulevat voimaan 1.1.2015. Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen päätöspäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.

Näiden maksujen päätöksillä kumotaan rakennus- ja ympäristölautakunnan 26.11.2013 hyväksymät rakennusvalvonnan maksut.

Kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä suoritettavat maksut on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 2.12.2014 ja ne tulevat voimaan 1.1.2015.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje