Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kiinteistötoimitusmaksutaksa (2015)


Tunniste: 2015Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.12.2014/108, http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2014/01121600.0/frmtxt108.htm
voimaantulo 1.1.2015Taksa, jonka mukaan Jyväskylän kaupungille suoritetaan maksu kiinteistönmuodostamislain (KmL 554/95) mukaisesta toimenpiteestä.

Kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimenpiteissä tarvittavien kiinteistörekisteriotteiden, lainhuuto- ja rasitustodistuksien asiakirjamaksuja ei peritä asianosaisilta erikseen, vaan ne sisältyvät taksan mukaisiin hintoihin. Myös uskottujen miesten käytöstä aiheutuvat kustannukset sisältyvät taksaan.


TOIMITUKSET

1 § Lohkominen

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritettava maksu, kun tontin pinta-ala on

- enintään 2 000 m² 1135 €
- 2 001 – 10 000 m² 1360 €
- yli 10 000 m² 1580 €

2 § Lohkomisen yhteydessä suoritettava rajankäynti, kiinnitysten käsittely, tontinosan lunastaminen, rasitteen käsittely tai tilusvaihto

Rajankäynti 235 €
Päätös (Kml 28 §) kiinnityksistä vapauttamisesta 235 €
Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KmL 24 §) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä 135 €
Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen 135 €
Tilusvaihto 350 €

Tontinosan lunastamisesta (KmL 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

Yhteisalueosuuden siirto 135 €


3 § Rasitetoimitus

Enintään kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku) 550 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 135 €


4 § Tilusvaihto

Erillinen tilusvaihto (KmL 8 luku)
Ilman uuden rajan käyntiä 580 €
Mikäli käydään uutta rajaa 1135 €

5 § Halkominen

Kun halkomalla muodostuu 2 tonttia 1135 €
Jokaiselta seuraavalta kiinteistöltä 295 €


6 § Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku) 580 €


7 § Yhteisalueosuuden siirtotoimitus

Toimituksena suoritettava Yhteisalueosuuden siirto 540 €


8 § Muu kiinteistönmääritystoimitus

Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.


9 § Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen asemasta kiinteistötoimitusmaksua määrättäessä

Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.10 § Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella

Muista kunnan asemakaava-alueella suoritettavista KmL 5 §:ssä tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.


KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET

11 § Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin

Toimenpide, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin
(KrL 3 § ja 4 §) 295 €
Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 540 €

12 § Kiinteistöjen yhdistäminen (KmL 17 luku)

KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa 385 €
KmL 214.2 §:n mukaisessa tapauksessa 470 €


13 § Rasitteen tai oikeuden poistamisesta tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä (KmL 165 §)

Enintään kahta rasitetta koskeva päätös 385 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 135 €

14 § Kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös
Hakemuksesta tehtävä kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös
(esim. Kiinteistön nimen muutos) 125 €


ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN

15 § Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus-, leima yms. maksujen lisäksi (euroa/asiakirja) 12 €


TYÖKORVAUS

16 § Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n 1 momentin mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuva työkorvauksen veloitushinnat toimitustuotannon osatehtäviin ovat:

- Toimitusinsinöörin tehtävät 82 €/h
- Toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen) 60 €/h
- Maastotyöt /ryhmä 96 €/h

Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen, joka on 50 % työaikakorvauksesta.

17 § Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2015 ja sillä kumotaan aiemmat kiinteistönmuodostustaksat.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje