Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

VANHA:Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (2014)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (2014)
Tunniste: 2014Rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.10.2013 hyväksymä, http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2013/29101630.0/frmtxt111.htm
voimaantulo 1.1.2014.1 SOVELTAMISALA

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemästä ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja jätelain (646/2011) mukaisesta lupahakemuksesta, ilmoituksesta, suunnitelmallisesta valvontatoimenpiteestä tai muusta asiasta peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.


2 MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Maksut perustuvat keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 58 euroa tunnilta.


3 LUPIEN, ILMOITUSTEN JA MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELYMAKSUT

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut esitetään liitteenä olevassa maksutaulukossa.


4 MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT

Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

a) asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun mukaisesti;

b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti;

c) ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut todellisten kaupungille aiheutuneiden kustannusten mukaan.


5 MAKSUN ALENTAMINEN

Käsittelymaksu voidaan harkinnanvaraisesti määrätä 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.

Mikäli hakemuksen kohteena olevalla laitoksella tai toiminnolla on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiansäästösopimus tai maatalouden ympäristötukijärjestelmään liittyvät vapaaehtoiset vesiensuojelutoimenpiteet, voidaan käsittelymaksu määrätä 10 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.

Toiminnan olennaista muuttamista, lupamääräysten tarkistamista tai luvan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen tai ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.

Ympäristölupavelvollisen toiminnan loppuessa luvan raukeamisen käsittelystä voidaan käsittelymaksu periä 3 kohdan mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella.

Mikäli hakemus koskee sellaista YSL 28 §:n mukaista toimintaa, josta ei asian vähäisen merkityksen vuoksi ilmoiteta sanomalehdessä, vähennetään 3 kohdan mukaisesta maksusta ilmoituskustannukset 685 euroa.

Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian vaatima työmäärä tai asian luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä 3 kohdan mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 kohdan mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta.


6 MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA

Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan käsittelymaksu periä 3 kohdan mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.

Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.


7 HAKEMUKSEN, ILMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN PERUUTTAMINEN TAI
RAUKEAMINEN

Mikäli hakija peruuttaa kirjallisesti hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt toimiin asian käsittelemiseksi, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta vähintään 30 prosenttia sekä muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti. Mikäli luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, maksua ei peritä.


8 KIELTEINEN PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA TAI ILMOITUKSESTA

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli kielteisen päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti.


9 HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN TUTKIMATTA JÄTTÄMINEN

Mikäli hakemus tai ilmoitus päätetään jättää tutkimatta sillä perustella, että toiminta, jolle lupaa on haettu tai josta ilmoitus on tehty, ei ole ko. luvan- tai ilmoituksenvaraista, eikä hakija kirjallisesti peruuta hakemustaan tai ilmoitustaan, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta 50 prosenttia.


10 PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen sen vuoksi, että toiminta, jolle lupaa on haettu tai josta ilmoitus on tehty, ei ole ko. luvan- tai ilmoituksenvaraista, palautetaan peritty maksu kokonaisuudessaan.


11 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA
(YSL 101 §)

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 343 euron lisämaksu.

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 685 euron lisämaksu.


12 MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää ympäristön-suojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä viranhaltija pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta maksusta päättää ympäristöjohtaja.

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

Mikäli hakija ei suorita maksua määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu; voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.


13 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 29.10.2013 ja se tulee voimaan 1.1.2014.

Asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen nyt määrätyn ympäristönsuojeluviranomaisen taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti.

MAKSUTAULUKKO 2014

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä.

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 §)
1) metsäteollisuus:
1a) sahalaitos tai viilutehdas 3425 €
1b) puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 3425 €
2) metalliteollisuus:
2a) metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos 3425 €
3) energian tuotanto:
3a) öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu polttolaitos 3996 €
4) kemianteollisuus
4a) voiteluöljytehdas 3996 €
4b) pinta-aktiivisia aineita tai pesuaineita valmistava tehdas 3996 €
5) kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely:
5a) polttonesteiden jakeluasema tai muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 1713 €
5b) grillihiilen valmistuslaitos tai kivihiilivarasto 1713 €
6) haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta:
6a) laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 3425 €
6b) orgaanisia liuottimia käyttävä laitos 3425 €
7) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
7a) kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo 2625 €
7b) asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus 2625 €
8) mineraalituotteiden valmistus:
8a) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 2625 €
8b) kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas 2625 €
8c) keramiikka- tai posliinitehdas 3425 €
8d) kuitusementtilevytehdas 3425 €
9) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
9a) tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1713 €
10) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
10a) teurastamo 2285 €
10b) lihanjalostuslaitos taikka muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos 2285 €
10c) kalastustuotteita käsittelevä laitos 2285 €
10d) maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos sekä jäätelötehdas 2285 €
10e) perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 2285 €
10f) vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas 2285 €
10g) makeistehdas taikka leipomo 2285 €
10h) virvoitusjuomatehdas tai virvoitusjuomien pullottamo 2285 €
10i) panimo. mallastehdas tai mallas- tai alkoholijuomien pullottamo 2285 €
10j) rehusekoittamo 2285 €
10k) kahvipaahtimo tai tupakkatehdas 2625 €
11) eläinsuojat ja kalankasvatus:
11a) eläinsuoja 1713 €
11b) turkistarha 1713 €
12) liikenne:
12a) muu lentopaikka kuin lentoasema 2854 €
12b) linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 2625 €
12c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2854 €
13) jäte- ja vesihuolto:
a) louhostoiminnassa syntyneen pysyvän jätteen kaatopaikka 2285 €
b) laitos, jossa poltetaan maa- ja metsätalouden kasviperäistä jätettä tai käsittelemätöntä puujätettä 2285 €
c) laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinä toiminnassa tai sillä paikalla syntyneitä vaarallisia jätteitä 2854 €
d) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen vastaanottopaikka 2285 €
e) kompostointilaitos 2854 €
f) maankaatopaikka 2285 €
g) jäteveden puhdistamo tai jätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin 1142 €
h) muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely 2285 €
14) muu toiminta;
14 a) ulkona sijaitseva ampumarata 2854 €
14 b) laitosmainen, pääosin ulkona tapahtuva hiekkapuhallus 1713 €
14 c) eläintarha tai huvipuisto 2285 €
14 d) krematorio 2854 €
15) Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1. momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 2285 €

YSL 10 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
16 a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
* ilmoitus, jonka käsittelyn yhteydessä ei ole kuulemistarvetta 172 €
* ilmoitus, jonka käsittelyn yhteydessä kuullaan asianosaisia 742 €
16 b) koeluontoinen toiminta 571 €
16 c) poikkeukselliset tilanteet 571 €
16 d) ympäristönsuojelulain 64§ mukainen päätös, silloin kun ilmoituksenvarainen toiminta on aloitettu ja toiminnasta ei ole tehty ympäristönsuojelulain 60 - 62 §:n mukaista ilmoitusta 343 €
16 e) toiminnan rekisteröinti 458 €

Vesilain mukaisten asioiden käsittely
17a) talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 1:16) 58 €/tunti
17b) ojitusasiat (VL 6:12) 58 €/tunti
17 c) vesijohdon tai viemärin rakentaminen (VL 9:18, 10:7) 571 €

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
18 a) huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 172 €

Jätelain mukaisten asioiden käsittely
19 a) ilmoitus jätteiden keräilystä 114 €

Muiden asioiden käsittely
20 a) tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 343 €
20 b) muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 58 €/tunti
20 c) muun ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen asian käsittely 58 €/tunti
20 d) ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely 114 €
20 e) ympäristönsuojelumääräysten mukaisen ilmoituksen käsittely 114 €
20 f) hyväksytyn valvontasuunnitelman mukainen valvontatoimenpide 58 €/tunti
20 g) hallintopakkomenettelyyn liittyvä tarkastus 58 €/tunti

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje