Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävämaksut (2014)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut (2014)
Tunniste: 2014Rakennus- ja ympäristölautakunta on 26.11.2013/118 http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2013/26111630.0/frmtxt118.htm
hyväksynyt rakennusvalvontamaksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2014 lukien.

Kaupunkirakennelautakunta on 3.12.2013/344 http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2013/03121630.0/frmtxt344.htm
hyväksynyt kiinteistöinsinöörin maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2014 lukien.Yleistä

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten*) nojalla.

Tämän taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

------

*) Asetus kokoontumishuoneistoista ja alueista, aravalaki ja -asetus, korkotukia koskevat lait ja -asetukset, maaseutuelinkeinojen rahoituslaki, pelastuslaki, väestötietolaki ja -asetus, uhkasakkolaki

JYVÄSKYLÄN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

YLEISTÄ
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.


RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 §)

1. Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 350 €
1a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 4.70 €/m²

2. Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen/lomarakennuksen osalta 247 €
2a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 4,40 €/m²

Maksun alentaminen: Enintään kaksiasuntoisen uudisrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20 %, kohtien 2 ja 2a mukaisista maksuista kun
lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen käsittelyyn 1.11. - 31.1.
välisenä aikana. Maksualennusta ei myönnetä kiinteistöinsinöörin maksusta.

3. Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen ja/tai katoksen rakentaminen tai laajentaminen rakennusta / katosta kohti 134 €
3a lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan ja/tai katoksen pinta-alan mukaan 3,10 €/m²

4. Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) (MRL 125.2 §), korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §), muu korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125.3 §) sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125.4 §)
Rakennusta kohti 268 €
4a Lisäksi muutettavan alueen kokonaisalan mukaan 3,10 €/m²

5. Kiinteistön vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- tai lämmityslaitteiston rakennus- tai muutostyöt
Rakennusta kohti 290 €
5a Lisäksi putkireitin pituuden mukaan pois lukien kytkentäjohdot ja –viemärit ja liitekanavat 3,20 €/m
5.1Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen lvi-järjestelmän uusiminen 175 €

6. Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa (MRL 125 §) 417 €

6.1 Tuulivoimala, yli 100 kW, alle 2 MW 3000 €/ voimalayksikkö
6.2 Tuulivoimala, yli 2 MW 3000 €/ voimalayksikkö+
6.2.1 Lisäksi napakorkeuden mukaan 100 €/ napakork. alkava 10 m


Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useampia kohdissa 1-5 tarkoitettuja toimenpiteitä, peritään toimenpiteistä rakennuskohtainen maksu vain kertaalleen.


TOIMENPIDELUPA- JA ILMOITUSMAKSUT (MRL 126 §, MRA 62 §)

7. Julkisivutoimenpide rakennusta tai toimenpidettä kohti 268 €

8. Julkisivutoimenpide, mikäli hakemus koskee tonttia, jolle voidaan rakentaa kaksiasuntoinen asuinrakennus, rakennusta kohti 121 €

9. Rakennelma, liikuteltava laite, vesirajalaite, mainostoimenpide 134 €

10. Aitaaminen erillisenä toimenpiteenä, pihajärjestely 139 €

11. Kaupunkikuvajärjestely/ravintolaterassit, säilytys- ja varastointialue 210 €

12. Huoneistojärjestely 210 €

13. Erillislaite, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muutos sekä muut toimenpiteet rakennusta tai toimenpidettä kohti 210 €

13a Erillislaite sekä muut toimenpiteet, mikäli hakemus koskee tonttia, jolle voidaan rakentaa kaksiasuntoinen asuinrakennus rakennusta tai toimenpidettä kohti 135 €

14. Rakennusjärjestyksen mukaisen toimenpideilmoituksen ja purkamisilmoituksen käsittely 93 €


PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §)

15. Rakennuksen tai sen osan erillinen purkamislupa 232 €
15a Rakennusluvan yhteydessä myönnetty purkamislupa 139 €


MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)

16. Maisematyölupa 417 €
17. Kuitenkin enintään kahden perheen asuintonttia koskevat lupahakemukset
tai pienehkön talousrakennuksen rakentamista edeltävän maisematyöluvan myöntäminen muullekin tontille 199 €


TILAPÄISEN RAKENNUKSEN PAIKALLAAN PYSYTTÄMINEN MÄÄRÄAJAN JÄLKEEN (176 §) (yhteensä enintään 5 vuotta)

18. Rakennusta kohti 268 €
19. Lisäksi 25 % kohtien 1-4 mukaisesta neliömaksusta kuitenkin enintään 1 855 €

20. Naapureiden kuulemisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan tämän taksan kohtien 23 - 24 mukaisesti.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje