Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kiinteistötoimitusmaksutaksa (2014)


Tunniste: 2014Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt, 2.12.2013/153, http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2013/02121600.0/frmtxt153.htm
voimaantulo 1.1.2014
Taksa, jonka mukaan Jyväskylän kaupungille suoritetaan maksu kiinteistönmuodostamislain (KmL 554/95) mukaisesta toimenpiteestä.

Kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimenpiteissä tarvittavien kiinteistörekisteriotteiden, lainhuuto- ja rasitustodistuksien asiakirjamaksuja ei peritä asianosaisilta erikseen, vaan ne sisältyvät taksan mukaisiin hintoihin. Myös uskottujen miesten käytöstä aiheutuvat kustannukset sisältyvät taksaan.

TOIMITUKSET

1 § Lohkominen

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritettava maksu, kun tontin pinta-ala on
[t]
enintään 2 000 m² |1115 €•
2 001 – 10 000 m² |1335 €•
yli 10 000 m²| 1550 €[t.]

2 § Lohkomisen yhteydessä suoritettava rajankäynti, kiinnitysten käsittely, tontinosan lunastaminen, rasitteen käsittely tai tilusvaihto

Rajankäynti 230 €
Päätös (Kml 28 §) kiinnityksistä vapauttamisesta 230 €
Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KmL 24 §) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä 130 €
Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen 130 €
Tilusvaihto 345 €

Tontinosan lunastamisesta (KmL 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

3 § Rasitetoimitus

Enintään kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku) 540 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 130 €

4 § Tilusvaihto

Erillinen tilusvaihto (KmL 8 luku)
Ilman uuden rajan käyntiä 570 €
Mikäli käydään uutta rajaa 1115 €

5 § Halkominen

Kun halkomalla muodostuu 2 tonttia 1115 €
Jokaiselta seuraavalta kiinteistöltä 290 €

6 § Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku) 570 €

7 § Yhteisalueosuuden siirtotoimitus

Toimituksena suoritettava Yhteisalueosuuden siirto 255 €

8 § Muu kiinteistönmääritystoimitus

Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

9 § Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen asemasta kiinteistötoimitusmaksua määrättäessä

Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

10 § Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella

Muista kunnan asemakaava-alueella suoritettavista KmL 5 §:ssä tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.


KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET

11 § Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin

Toimenpide, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KrL 3 § ja 4 §) 290 €
Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 530 €

12 § Kiinteistöjen yhdistäminen (KmL 17 luku)

KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa 375 €
KmL 214.2 §:n mukaisessa tapauksessa 460 €

13 § Rasitteen tai oikeuden poistamisesta tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä (KmL 165 §)

Enintään kahta rasitetta koskeva päätös 375 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 130 €

14 § Kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös
Hakemuksesta tehtävä kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös
(esim. Kiinteistön nimen muutos) 120 €


ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN

15 § Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan
niiden lunastus-, leima yms. maksujen lisäksi (euroa/asiakirja) 11 €


TYÖKORVAUS

16 § Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n 1 momentin mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuva työkorvauksen veloitushinnat toimitustuotannon osatehtäviin ovat:

- Toimitusinsinöörin tehtävät 80 €/h
- Toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen) 58 €/h
- Maastotyöt /ryhmä 94 €/h

Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen, joka on 50 % työaikakorvauksesta.


17 § Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2014 ja sillä kumotaan aiemmat kiinteistönmuodostustaksat.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje