Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Pienhankintaohjeet (2013)


Tunniste: 2013Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013
Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan Jyväskylän kaupungin kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin.


1. Pienhankinta ja sen perusperiaatteet

Pienhankintoina pidetään kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja. Tässä ohjeessa pienhankinnoilla ei tarkoiteta sellaisten hyödykkeiden ostoja, joista on voimassa hankintasopimus. Kyseiset ostot tulee aina tehdä voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

1.6.2010 lukien kansalliset kynnysarvot ovat:
[t]
Hankintalaji |euroa•
Tavara- ja palveluhankinnat Käyttöoikeussopimukset Suunnittelukilpailut |30 000•
Liitteen B terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (ryhmä 25) ja eräät työvoimahallinnon koulutuspalvelut yhteishankintana |100 000 •
Rakennusurakat, Käyttöoikeusurakat |150 000[t.]


Kulloinkin voimassa olevat kansalliset kynnysarvot ilmenevät aina voimassaolevan hankintalain 15 §:stä tai esimerkiksi osoitteesta: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/kynnysarvot

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ovat hankintalain soveltamisalan ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pienhankintoja ei tarvitsisi kilpailuttaa. Pienhankinnat voidaan kilpailuttaa hankintalainsäädäntöä huomattavasti kevyemmillä ja joustavammilla menettelytavoilla.

Pienhankintojen kilpailutuksessa on huomioitava seuraavat perusperiaatteet:

- avoimuus
-- hankinnasta tulee ilmoittaa riittävän laajasti

- tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
-- tarjoajia kohdellaan tarjousmenettelyn kaikissa vaiheissa samalla tavalla

- suhteellisuusperiaate
-- tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten ja ehtojen tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden
- tarjouksen tekemiseen käytettävän työn tulee olla suhteessa sekä hankinnan vaativuuteen että sen taloudelliseen arvoon

- markkinoiden hyödyntäminen ja ostotoiminnan tehokkuus
-- hyvä hankinta edellyttää hyvää markkinatuntemusta

- hyvän hallinnon periaatteet

Tilaajavastuulakia sovelletaan myös pienhankintoihin. Mikäli tilaajavastuulain edellytykset täyttyvät, tulee pienhankinnan toimittajalta pyytää ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006, http://www.finlex.fi.

Pienhankintoja koskee myös julkisuuslaki. Kilpailuttaminen tulee toteuttaa siten, että se on asiallisesti dokumentoitu. Pienhankintojen asiakirjoihin sovelletaan lisäksi kaupungin sisäisiä asiakirja- ja arkistointiohjeita. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, http://www.finlex.fi.

Hankinnat tulee toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina sekä ympäristönäkökohdat huomioiden.

Pienhankinnoissa tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää olemassa oleva kilpailu markkinoilla. Markkinoiden kartoittamisella kerätään kilpailutuksen kannalta oleellista tietoa tarjousten pyytämistä varten. Markkinakartoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tarjousten pyytämistä ja haluttua tavaran toimitusta/ palveluntuotannon aloittamista. Markkinoiden kartoittaminen tarkoittaa tiedon keräämistä tietyltä toimialalta esimerkiksi yritysten www-sivuilta, alan lehdistä, puhelintiedusteluin, sähköpostitse ja/tai kysymällä alan asiantuntijoilta ajankohtaista tietoa alasta. Markkinoiden kartoittamisen jälkeen hankinta pystytään määrittelemään ja voidaan pyytää tarjoukset.


2. Pienhankintojen hankintamenettelyt

2.1. Tavara- ja palveluhankinnat, käyttöoikeussopimukset ja suunnittelukilpailut
[t]
Alle 7.500 euroa| tilaus | ei ilmoitusta ratkaisusta |ei muutoksenhakua•
7.500 euroa - 15.000 euroa| muistio menettelystä| Ilmoitus tehdystä ratkaisusta tarjoajille| ei muutoksenhakua•
Yli 15.000 – alle 30.000 euroa|tarjouspyyntö kirjallisesti|perusteltu hankintapäätös kirjallisesti|muutoksenhakuohjeet oikaisuvaatimus + hankintaoikaisu [t.]


2.2. Liitteen B mukaiset terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, sekä liitteen B koulutuspalvelut, joita hankitaan yhteishankintana työnantajan kanssa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 5 luvun 7 §:n mukaisesti
[t]
Alle 7.500 euroa |tilaus|ei ilmoitusta ratkaisusta|ei muutoksenhakua•
7.500 – 30.000 euroa| muistio menettelystä|Ilmoitus tehdystä ratkaisusta tarjoajille|ei muutoksenhakua•
Yli 30.000 – alle 100.000 euroa|tarjouspyyntö kirjallisesti|perusteltu hankintapäätös kirjallisesti|muutoksenhakuohjeet oikaisuvaatimus + hankintaoikaisu[t.]

Hankintadirektiivin liitteet A – C löytyvät osoitteesta: http://finlex.fi/data/sdliite/liite/5606.pdf


2.3. Rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat
[t]
Alle 30.000 euroa| tilaus| ei ilmoitusta ratkaisusta| ei muutoksenhakua•
30.000 – 50.000 euroa| muistio menettelystä| Ilmoitus tehdystä ratkaisusta tarjoajille| ei muutoksenhakua•
Yli 50.000 – alle 150.000 euroa| tarjouspyyntö kirjallisesti |perusteltu hankintapäätös kirjallisesti|muutoksenhakuohjeet oikaisuvaatimus + hankintaoikaisu[t.]2.4. Alle 7500 euron tavara- ja palveluhankintaa yms. koskevat pienhankinnat

Sovelletaan kohdassa 2.2. mainittuihin liitteen B palveluihin kun hankinta on alle 7500 euroa ja rakennus- sekä käyttöurakoihin kun hankinta on alle 30.000 euroa.

Ostos ei edellytä kilpailutusta eikä siitä tehtävää muistiota tai kirjallista hankintapäätöstä muutoksenhakuohjeineen.

Yli 1000 euron hankinnoissa on kuitenkin suositeltavaa tiedustella hintoja puhelimitse tai
kirjallisesti esim. sähköpostilla noin 3–5 eri ostopaikasta. Menettelystä on suositeltavaa tehdä muistio/säilyttää sähköpostit.


2.5. 7500 – 15.000 euron tavara- ja palveluhankintaa yms. koskevat pienhankinnat

Sovelletaan kohdassa 2.2. mainittuihin liitteen B palveluihin kun hankinta on 7500 – 30.000 euroa ja rakennus- sekä käyttöurakoihin kun hankinta on 30.000 – 50.000 euroa.

Tarjouspyyntö voidaan tehdä esim. suullisesti puhelimitse tai kirjallisesti sähköpostilla. Tarjouspyyntö tulee tehdä vähintään 3-5 tarjoajalle.

Hankinnasta tulee laatia kirjallinen muistio, josta ilmenee

- hankinnan tekevä palvelukokonaisuus / yksikkö / henkilö

- hankinnan kohde

- tarvittaessa hankinnan keskeiset ehdot mm. toimitusaika

- keneltä toimittajalta on pyydetty tarjous, miten ja milloin (soitettu/ lähetetty sähköposti / keskusteltu)

- saadut tarjoukset, joista ilmenee ainakin
-- tarjoushinta
-- vaaditut keskeiset ehdot esim. toimitusaika, takuuaika

- ratkaisu, josta on ilmoitettu kaikille tarjoajille joko suullisesti tai kirjallisesti (päivämäärä)

Menettelystä on suositeltavaa tehdä muistio/säilyttää sähköpostit.


2.6. Yli 15.000 euron – alle 30.000 euron tavara- ja palveluhankintaa yms. koskevat pienhankinnat

Sovelletaan kohdassa 2.2. mainittuihin liitteen B palveluihin kun hankinta on yli 30.000 – alle 100.000 euroa ja rakennus- sekä käyttöurakoihin kun hankinta on yli 50.000 – alle 150.000 euroa.

Tämän kohdan pienhankinnoista tulee täyttää liitteen 1 mukainen tarjouspyyntölomake tai laatia itse kirjallinen tarjouspyyntö, joka sisältää samoja asioita kuin em. tarjouspyyntölomake. Tarjouspyyntö voidaan tehdä myös sähköisesti Cloudia Oy:n sähköisellä hankintajärjestelmällä. Liitteenä olevan lomakkeen lisäksi voidaan käyttää erillisiä liitteitä esim. palvelun/tavaran kuvaukselle ja hinnoille.

Em. tavoilla voidaan myös toteuttaa 2.4. ja 2.5. kohdissa mainitut pienhankinnat.

Tarjouspyyntölomake tulee lähettää kirjeitse, sähköpostilla tai hankintajärjestelmällä vähintään 3–5 yritykselle. Pienhankinnan tarjouskilpailusta voidaan ilmoittaa myös muulla tarkoituksenmukaisella tavalla, jolla saadaan tavoitetuksi mahdollisimman useita markkinoilla toimivia yrityksiä (esim. ilmoittaminen internetsivuilla tai lehdessä). Tarjouspyyntölomake tulee lähettää myös muille yrityksille kuin niille, joille se on alun perin lähetetty, mikäli joku pyytää sitä.

Tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa pienhankinnan keskeiset ehdot ja vaatimukset, esim. toimitusaika ja takuuehdot sekä tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet.

Voittanut tarjous ja toimittaja tulee valita sillä valintaperusteella tai niillä vertailuperusteilla, jotka tarjouspyynnössä on mainittu.

Pienhankinnoissa ei ole säädettyjä määräaikoja. Tarjousajan asettamisessa tulee ottaa huomioon pienhankinnan kohteen laajuus ja tarjouksen tekemisen vaatima aika.

Pienhankintojen tarjouskilpailusta on annettava tarjouksen tehneille perusteltu päätös. Päätöksen tekemiseen toimivaltainen viranhaltija/toimielin on määritelty hallintosäännössä ja johto-/toimintasäännöissä. Päätöksen perusteluissa on vähintään ilmoitettava:

- hylkäämisen perusteet, mikäli joku tarjoaja tai tarjous hylätään,
- ratkaisuun vaikuttaneet seikat ja selvitykset sekä
- tarjousten vertailu.

Pienhankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintaoikaisu tai kunnallinen oikaisuvaatimus.


Valitus- ja odotusajat pienhankinnoissa:

[t]
Odotusaika |
Muutoksenhaku•

Suositeltavaa odottaa 14 päivää ennen tilauksen/sopimuksen tekemistä (oikaisuvaatimusaika)|
Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen•

|Hankintaoikaisu hankintayksikölle:

14 päivän kuluessa päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista•

|Kuntalakiin perustuva oikaisuvaatimus hankintayksikölle:

14 päivän kuluessa päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista[t.]


Hankintaoikaisu ja kunnallinen oikaisuvaatimus ovat rinnakkaisia oikeussuojakeinoja. Näiltä osin päätöksen liitteenä on oltava oikaisuvaatimus- ja hankintaoikaisuohjeet.

Kunnalliseen oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksella. Mikäli hankinnasta tehtyyn päätöksen on haettu oikaisua kunnallisella oikaisuvaatimuksella, on päätöksen lainvoimaisuus hyvä varmistaa ennen tilauksen/sopimuksen tekemistä (puhelintiedustelu mahdollisesta vireillä olevasta valituksesta hallinto-oikeuteen).

Mikäli hankintapäätöstä hankintaoikaisun johdosta muutetaan, voi uudesta päätöksestä tehdä uuden hankintaoikaisun tai kunnallisen oikaisuvaatimuksen. Jos hankintapäätöstä ei sen sijaan muuteta hankintaoikaisun johdosta, ei tästä päätöksestä voi enää tehdä hankintaoikaisua tai kunnallista oikaisuvaatimusta.

Hankintaoikaisupäätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolla on alkuperäisen hankinnan ratkaisuvalta.

KuntaToimiston VIPS-ohjelmassa oleva ”Hankintapäätös (alle kansallisen kynnysarvon)” -pohja on tarkoitettu pienhankinnoissa käytettäväksi päätöspohjaksi. Pohjaan on liitetty tarvittavat oikaisuohjeet. KuntaToimiston VIPS-ohjelmassa on päätöspohjat myös hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen johdosta annettavia päätöksiä varten.

On suositeltavaa odottaa oikaisuvaatimusaika ennen tilauksen tekemistä.

Pienhankinnasta tulee tehdä joko kirjallinen tilaus tai sopimus. Tilaus tai sopimus tulee tehdä tarjouspyynnön ja tarjousten pohjalta.


2.7. Suorahankinnat erityisin perustein

Ilman kilpailutusta tapahtuva suorahankinta yli 7500 euron tavara- ja palveluhankinnoissa (myös liitteen B mukaiset palveluhankinnat) ja yli 30 000 euron urakoissa on aina poikkeuksellinen menettely ja mahdollista vain poikkeustilanteissa.

Hyväksyttävä peruste suorahankinnalle on sellainen omasta toiminnasta johtumaton kiiretilanne, jossa hankinnan välitön toteuttaminen on välttämätöntä kuntalaisten terveyden ja/tai yleisen turvallisuuden takaamiseksi tai kun suorahankinnalle on jokin muu vastaavanlainen peruste kuin hankintalain 27- 28 §:ssä on mainittu.

Suorahankinnasta on hankinnan arvosta riippuen tehtävä joko kirjallinen muistio tai viranhaltijapäätös samoja euromääräisiä rajoja noudattaen kuin muidenkin hankintojen osalta tämän ohjeen kohtien 2.1.–2.3. mukaisesti. Muistiosta/päätöksestä on käytävä ilmi suorahankinnan perusteet.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje