Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Perusturvalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2015) (vanha, ks uusi)


Tunniste: 2015Hyväksytty: Perusturvalautakunta 21.2.2013/36, voimaantulo 1.3.2013
Tarkistettu: Perusturvalautakunta 12.3.2015/36, voimaantulo 1.4.2015
Tarkistettu: Perusturvalautakunta 11.6.2015/95, voimaantulo 1.7.2015
http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/11061500.0/frmtxt95.htmSisällysluettelo

1 § Johdanto
2 § Perusturvan toimiala
3 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen
6 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään perusturvalautakunnan sekä perusturvan toimialan viranhaltijoiden toimivallasta. Toimintasäännöllä on johtosäännön asema, jos lainsäädäntö edellyttää viranomaisen toimivallan määrittämistä johtosäännössä.


2 § Perusturvan toimiala

Perusturvalautakunta vastaa kunnan tehtäväksi laissa säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii perusturvan toimiala jakautuen edelleen palvelu- johtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palveluyksiköt voivat jakaantua edelleen toimintayksiköiksi.

Perusturvan toimialan palvelualueita ovat
- Sosiaalipalvelut
- Vanhuspalvelut
- Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
- Avoterveydenhuolto
- Terveyskeskussairaalat

Toimialajohtaja vastaa perusturvan toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta perus- turvalautakunnalle. Palvelujohtajat toimivat toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta.


Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä perusturvan toimialan osalta.


3 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta

Lautakunnan ja jaostojen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Perusturvalautakunnassa on terveydenhuollon jaosto sekä yksilöasianjaosto. Yksilöasiainjaosto toimii monijäsenisenä yhteisenä toimielimenä perusturvalautakunnalle sekä sivistyslautakunnalle.

Perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain, erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella. Hallintosäännön mukaisesti perusturvalautakunta käsittelee toimialajohtajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi perusturvalautakunta:
- päättää käyttömaksujen ja hinnoittelun yleisistä periaatteista
- päättää avustusten myöntämisen periaatteista ja viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia.


4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Viranhaltija päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön johtamisesta ja esimiestyöstä toi- menkuvansa ja kaupungin henkilöstöhallinnollisten linjausten mukaisesti. Kunnallisesta vi- ranhaltijasta annetun lain sekä Jyväskylän kaupungin hallintosäännön XI luvun määräysten ohella noudatetaan seuraavia toimivaltasäännöksiä:

Toimialajohtaja

- käyttää puhevaltaa tehtäväalueellaan tuomioistuimissa tai hallintoviranomaisissa sekä antaa muut lausunnot ja esitykset ulkopuolisille, ellei muuten ole säädetty tai määrätty eikä asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä perusturvalautakunnan päätöstä.
- vastaa palvelujohtajia tai useampaa palvelukokonaisuutta koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin sekä muihin näihin verrattavissa oleviin selvityspyyntöihin.
- Toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tai työntekijä, päättää ne asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan ja joiden toimivaltaa ei ole tässä säännössä määrätty.


Palvelujohtaja

- päättää käyttömaksuista ja hinnoittelusta, jos lautakunta on vahvistanut asianomaista maksua koskevat yleiset periaatteet
- käyttää oman palvelualueensa palveluissa sovellettavan lainsäädännön mukaista toimivaltaa.

- palvelujohtaja voi delegoida toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille ja toimihenkilöille näiden tehtäviin kuuluvissa asioissa.
- vastaa palvelupäälliköitä ja palveluitaan koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin sekä muihin näihin verrattavissa oleviin selvityspyyntöihin.


Palvelupäällikkö

- vastaa toiminnassaan tehtyjen palvelusopimusten toteutumisen seurannasta
- vastaa alaisiaan ja palveluyksikkönsä toimintaa koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin sekä muihin näihin verrattavissa oleviin selvityspyyntöihin.


Muu viranhaltijoiden toimivalta:

- Terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii toimialajohtajan nimeämä viranhaltija, joka täyttää laissa (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä) asetetut kelpoisuusvaatimukset. Hänen poissa tai esteellisenä ollessaan laissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii toimialajohtajan nimeämä sijainen.

- Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuna johtavana viranhaltijana toimii toimialajohtajan nimeämä viranhaltija, joka täyttää laissa (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Hänen poissa tai esteellisenä ollessaan laissa tarkoitettuna johtavana viranhaltijana toimii toimialajohtajan nimeämä sijainen.

5 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen

Hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava tekemistään päätöksistä lautakunnalle lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Otto-oikeus on toimialajohtajalla, kullakin lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla. Otto-oikeuden käyttämistä varten päätös toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle ja toimialajohtajalle. Ilmoitus on annettava oikaisuaikana.

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
- henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen
- tilojen vuokraaminen ulkopuolisille tilapäiseen käyttöön
- hankintapäätökset, joiden kokonaisarvo jää alle kansallisen kynnysarvon
- alle 2000 euron vahingonkorvaukset
- operatiiviset päätökset, joilla ei ole välittömiä talousvaikutuksia


6 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.7.2015.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje