Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2016)


Tunniste: 2016Hyväksytty: Sivistyslautakunta 30.1.2013/7, voimaantulo 30.1.2013
Tarkistettu: Sivistyslautakunta 11.6.2014/61, voimaantulo 1.8.2014
Tarkistettu: Sivistyslautakunta 20.4.2015/33, voimaantulo 1.5.2015
Tarkistettu: Sivistyslautakunta 9.11.2016/80, voimaantulo 17.11.2016
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=914597

Sisällys

1 § Johdanto
2 § Sivistyksen toimiala
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen
6 § Voimaantulo


1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään sivistyslautakunnan sekä sen tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta. Toimintasäännöllä on johtosäännön asema, jos laki edellyttää viranomaisen toimivallan määrittämistä johtosäännössä.

2 § Sivistyksen toimiala

Sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa toimii sivistyksen toimiala, jonka johtajana toimii toimialajohtaja. Toimiala jakautuu edelleen palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi.

Toimialajohtaja vastaa toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta. Palvelujohtaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa ja palveluyksiköiden johtajat palvelujohtajien alaisuudessa. Palveluyksiköt jakautuvat edelleen toimintayksiköihin ja mahdollisesti vielä toimipaikkoihin. Toimialaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää toimialajohtaja.


Sivistyksen toimialan palvelualueita ovat
1) Varhaiskasvatus 1
2) Varhaiskasvatus 2
3) Perusopetus 1
4) Perusopetus 2
5) Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sivistyksen toimialan osalta.

3 § Lautakunnan toimivalta

Sivistyslautakunta päättää lasten päivähoidosta, kotihoidon ja yksityisenhoidon tuesta annettujen lakien, perusopetuslain, nuorisolain ja opiskeluhuoltolain sekä niihin liittyvän muun lainsäädännön nojalla järjestettävistä palveluista.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi sivistyslautakunta

1) päättää oppilaaksioton perusteista (PL 6§)
2) päättää esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksen perusteet (PL 32§)
3) hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetus-suunnitelmat
4) päättää perusopetuksen kieliohjelmasta ja erikoisluokista, kaupunkikohtaisesta painotetusta opetuksesta ja erityiskoulujen erityistehtävistä
5) hyväksyy koulujen järjestyssäännöt (PL 29§)
6) päättää perusopetuksen opetusresurssien jakoperusteista
7) päättää kokeiluluvan hakemisesta ja osallistumisesta kokeiluihin (PL 20§)
8) päättää antamansa opetuksen arvioinnista (PL 21§)
9) päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
10) päättää tehtäväalueensa avustusten myöntämisestä, avustusten jakamisen periaatteista ja viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia
11) päättää maksujen yleisistä perusteista

Perusturvalautakunnan sekä sivistyslautakunnan yhteisen yksilöasiainjaoston tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Sivistyslautakunnan tehtäväalueen osalta asiat esittelee jaostossa sivistyksen toimialajohtaja.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Esimiesten yleisten tehtävien ja sen lisäksi mitä viranhaltijan toimivallasta on säädetty taikka määrätty seuraavaa:

Toimialajohtaja
– päättää yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonnasta ja sen toteuttamisesta
– päättää palvelujohtajien ja -päälliköiden tehtäväjärjestelyistä
– päättää useita palvelualueita koskevan tutkimusluvan myöntämisestä
– päättää rehtorin tehtävien hoitoa koskevien määräysten antamisesta ja tehtävän poisottamisesta (PL37§) palvelujohtajaa kuultuaan
– päättää päiväkodinjohtajan tehtävien hoitoa koskevien määräysten antamisesta ja tehtävän pois-ottamisesta palvelujohtajaa kuultuaan
– päättää muiden palvelujen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön ja sopimusten ehdoista
– päättää lukuvuosittaisesta kouluyksikkökohtaisen opetusresurssin jaosta
– päättää perusopetuksen valmistavien ryhmien muodostamisesta (PA 2§)
– päättää koulujen ja esiopetuksen lukuvuoden työ- ja loma-ajat (PL 23§)
– päättää toimialaa koskevan työryhmän nimeämisestä


Palvelujohtaja (varhaiskasvatus ja perusopetus)
– päättää kotihoidon tuen maksamisesta päivähoidossa olevalle lapselle (L 1128/1996,15§)
– päättää varhaiskasvatuksen yksiköiden varajohtajat ja yhdyshenkilöt päiväkodinjohtajaa kuultuaan
– määrää koulujen apulais- ja vararehtorit rehtoria kuultuaan
– päättää kuljetustuen ja esiopetuksen kuljetusetuuden myöntämisestä päiväkodin johtajaa/asiakaspalvelupäällikköä kuultuaan (L36/1973, 1 § ja PL628/1998, 32§)
– hyväksyy koulujen ja päiväkotien lukuvuosittaiset toimintasuunnitelmat
– päättää oppilaiden, myös erityishuoltolain piiriin kuuluvien oppilaitten ottamisesta aamu- ja ilta-päivätoimintaan
– päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettavista harkinnanvaraisista tuista
– päättää päiväkoti- ja koulukohtaisia oppilashuoltoryhmiä johtavien henkilöiden nimeämisestä
– päättää kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen ja esioppilaan edistymisen valvonnasta (PL 26§)
– päättää palvelujen ostamisesta muilta opetuksen järjestäjiltä
– päättää lapsen erityisruokavalion korvaamisesta perhepäivähoidossa (36/1973, 2 b§)

Palvelupäällikkö (palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö)
– päättää varhaiskasvatusta tai perusopetusta koskevan tutkimusluvan myöntämisestä

Palvelupäällikkö (kieli- ja kulttuuriryhmien opetus)
– päättää oman äidinkielen opetukseen osallistuvan oppilaan kuljetusetuudesta

Palveluasiantuntija
– päättää yksityisen päiväkodin/ryhmäperhepäivähoidon ja yksityisen perhepäivähoitajan hyväksynnästä palvelusetelipalvelun tuottajaksi (A 239/1973, 11§, L 569/2009, 4§, L 922/2011, 4§)
– päättää päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan ostamisesta yksityiseltä palveluntuottajalta tai toiselta kunnalta sekä mahdollisen erityisavustajapalvelun ostamisesta toiselta kunnalta sekä hoitopaikan myymisestä toiselle kunnalle (L 36/1973, 11 a§)
– valitsee aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajat ja allekirjoittaa sopimukset

Palvelukoordinaattori/Asiakaspalvelupäällikkö (varhaiskasvatus)
– päättää lasten valinnasta päivähoitoon (L 710/1982, 6§ ja L 36/1973, 31§)
– päättää lapsen ottamisesta esiopetukseen (L 628/1998, 26 a §)
– päättää yksityisen hoitajan hyväksymisestä lapsen kotiin (A 239/1973, 11§)
– päättää päivähoidon palvelusetelin, palvelurahan ja esiopetuskorvauksen myöntämisestä (L 36/1973, 11a§, A 239/1973, L 922/2011)

Päiväkodin johtaja
– päättää hoitopaikan varaamisesta perhepäivähoitajalta (A 239/1973, 8§)
– päättää kunnallisen perhepäivähoitajan oman lapsen hoidon palvelurahan myöntämisestä
– päättää ja vastaa päiväkodin kehysbudjetin käytöstä
– päättää opiskeluun liittyvien harjoittelijoiden ottamisesta
– päättää alle esiopetusikäiselle lapselle annettavasta erityisestä tuesta
– vastaa pedagogisen selvityksen sekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnasta (L 628/1998, 17§)
– päättää yhdessä esiopettajan kanssa osallistumistodistuksen antamisesta esiopetuksessa (PL 22§)
– päättää lasten tapaturman korvaamisesta
– päättää poissaololuvan myöntämisestä esioppilaalle viittä esiopetuspäivää pidemmäksi ajaksi
– päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen esiopetuksen maksuttomuudesta ja
järjestämispaikasta
- päättää esiopetuksessa olevalle oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta ja vastaa pedagogisen selvityksen sekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnasta (POL 17 §, POL 17a§)
- vastaa päiväkodin toimintasuunnitelman valmistelusta yhdessä henkilökunnan kanssa
- vastaa päiväkodin turvallisuussuunnitelman laatimisesta yhdessä henkilökunnan kanssa

Perusopetuksen rehtori
– vastaa koulun toimintasuunnitelman valmistelusta yhteistyössä opettajakunnan kanssa
– päättää ja vastaa koulun kehysbudjetin käytöstä
– päättää oppilaan opiskelun poikkeuksellisesta järjestämisestä (PL 18§)
– päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta (PL 19§)
– vastaa opiskeluun liittyvien todistusten antamisesta (PA 12§)
– päättää opetusharjoittelijoiden ottamisesta (PA 22§)
– päättää koulun työjärjestyksestä ja toimintasuunnitelman muutoksista
– päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta ja turvaamistoimenpiteenä käytettävästä opetuksen epäämisestä (PL 36§, 36a§, 36b§ ja 36c§)
– päättää oppilaaksi ottamisesta lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti (PL 6§ 1 ja PL 28§)
– päättää lapsen ottamisesta pidennettyyn oppivelvollisuuteen (PL 25§)
– päättää oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta ja vastaa pedagogisen selvityksen sekä henkilö-kohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnasta (PL 17§, PL17a)
– päättää valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi (PL 30§)
– päättää koulumatkaedun myöntämisestä lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti (PL 32§)
– päättää majoitusedusta (PL 33§)
– päättää koulutapaturman korvaamisesta (PL 34§)
– päättää poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle viittä koulupäivää pidemmäksi ajaksi (PL 35§)
– päättää luvasta opetuksen aloittamiseen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin (PL 27§)
– päättää oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä opettajan kanssa (PA 19§)
– päättää yhdessä opettajan kanssa todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa (PA 23§)
– päättää oppilaan vuosiluokalle jättämisestä yhdessä opettajan kanssa (PA 13§)
- vastaa koulun turvallisuussuunnitelman laatimisesta yhdessä henkilökunnan kanssa

Opettaja perusopetuksessa
– päättää opetusta häiritsevän oppilaan poistamisesta luokasta (PL 36 §)
– päättää jälki-istuntoon määräämisestä (PL 36 §)
– päättää oppilaan määräämisestä kotitehtävien suorittamiseen valvonnan alaisena (PL 36 §)
– päättää oppilaan arvioimisesta oppiaineen / aineryhmän / opintokokonaisuuden ja käyttäytymisen osalta (PA 13 §:n)
– päättää vuosiluokalle jättämisestä yhdessä rehtorin kanssa (PA 13 §)
– päättää oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä rehtorin kanssa (PA 11 §)
– päättää yhdessä rehtorin kanssa todistuksen antamisesta oppilaalle sekä perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa (PA 23 §)
– luokanopettaja ja luokanohjaaja päättävät luvan myöntämisestä oppilaan poissaoloon enintään 5 työpäiväksi (PL 35 §)

Nuorisopalvelupäällikkö
– vastaa nuorisopalvelujen toimintasuunnitelman valmistelusta yhteistyössä henkilökunnan kanssa
– päättää ja vastaa nuorisopalvelujen kehysbudjetin käytöstä
– päättää nuorisotilojen aukioloajoista ja käyttövuoroista
– päättää nuorisopalvelujen maksuista
– päättää harkinnanvaraisten kertaluonteisten kohdeavustusten myöntämisestä lautakunnan vuosittain hyväksymissä rajoissa
– päättää ennakkoavustuksista lautakunnan hyväksymissä rajoissa.

5 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen

Hallintosäännön 30§:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava tekemistään päätöksistä lautakunnalle lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Otto-oikeus on toimialajohtajalla, kullakin lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla. Otto-oikeuden käyttämistä varten päätös toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle ja toimiala-johtajalle. Ilmoitus on annettava oikaisuaikana.

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
– henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen
– tilojen vuokraaminen ulkopuolisille tilapäiseen käyttöön
– hankintapäätökset, joiden kokonaisarvo jää alle kansallisen kynnysarvon
– alle 2000 euron vahingonkorvaukset
– operatiiviset päätökset, joilla ei ole välittömiä talousvaikutuksia

6 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 17.11.2016.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje