Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtosääntö (2015)


Tunniste: 2015Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 7.1.2013/18, voimaantulo 1.1.2013 alkaen
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 30.11.2015/137, voimaantulo 1.12.2015 alkaen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=808319
1 § Säännön soveltamisala ja yhteydet

Johtosääntö koskee Kylän Kattaus -liikelaitosta. Johtosääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.

2 § Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Kylän Kattaus -liikelaitos.

3 § Toimiala ja tehtävät

Kylän Kattaus -liikelaitos tuottaa ruokapalveluja pääasiassa Jyväskylän kaupungin kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille.

4 § Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnassa on viidestä yhdeksään (5-9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky:n ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

5 § Johtokunnan esittely

Liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä liikelaitoksen johtajan sijainen tai johtokunnan määräämä muu henkilö.

6 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta päättää kuntalaissa sille säädetyistä tehtävistä. Tämän lisäksi johtokunta päättää tämän johtosäännön mukaisista asioista, ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä on määrätty.

Ellei hallintosäännössä toisin mainita, johtokunta

1 päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston talousarviossa tai muuten määriteltyjen periaatteiden mukaisesti

2 hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitosta koskevia periaatteita

3 vahvistaa liikelaitoksen toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen

4 päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo ylittää 200 000 euroa, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

5 päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai enemmän, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

6 päättää hallintosäännön asettamissa rajoissa liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkäaikaisista menoista noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota

7 päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on yli 20 000 euroa, mutta alle 200 000 euroa

8 päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on yli 10 000 euroa, mutta alle 100 000 euroa

9 päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaupungille tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on yli 10 000 euroa, mutta alle 100 000 euroa

10 päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti

11 valvoo liikelaitoksen etua sekä edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella

12 valitsee liikelaitoksen johtajan, ellei toisin ole määrätty

13 valitsee viransijaisen johtajan virantoimituksen ollessa keskeytyneenä sekä väliaikaisen hoitajan avoinna olevaan johtajan virkaan

14 hyväksyy tarvittaessa liikelaitokselle liikenimen.

Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

7 § Johtaja ja johtajan tehtävät

Liikelaitoksen johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja ne on määritelty liikelaitoksen johtajan tehtäväkuvauksessa.

Johtajan muina tehtävinä on

1 päättää liikelaitoksen jakautumisesta organisaation sisäisiin yksiköihin

2 päättää liikelaitoksen henkilöstön valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen

3 päättää tavaroiden ja palveluiden hankkimisesta hankintalain mukaisesti sekä niin sanotuista pienhankinnoista, joihin ei sovelleta hankintalakia, kun hankinta perustuu talousarvioon, investointiohjelmaan, kaupunginhallituksen tai johtokunnan hyväksymään hankintaohjelmaan, päätökseen tai hankesuunnitelmaan

4 päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai vähemmän

5 päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun kokonaisarvo on alle 200 000 euroa

6 hyväksyä liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat

7 kirjoittaa liikelaitoksen toiminimi

8 vastaanottaa haasteita ja tiedoksiantoja johtamansa liikelaitoksen asioissa

9 päättää urakka- ja hankintasopimusten tekemisestä kaupungin hankintaohjeiden edellyttämällä tavalla

10 päättää henkilöstön palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista hallintosäännön ja kaupungin henkilöstölinjausten mukaisesti

11 päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on alle 20 000

12 päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on alle 10 000 euroa

13 päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaupungille tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on alle 10 000 euroa

14 päättää lahjoituksen vastaanottamisesta ja käytöstä, kun lahjoitus on alle 200 000 euroa

15 vastata liikelaitoksen henkilörekistereistä.

Liikelaitoksen johtajan hallinnollisena esimiehenä toimii asianomainen apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Esimies hyväksyy liikelaitoksen johtajan laskut.

8 § Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueen toimintaan ja hallintoon.

9 § Yksikön palvelupäällikön tehtävät

Yksikön palvelupäällikkö vastaa talousarvion käyttösuunnitelman ja muiden tavoitteiden toteutumisesta sekä palvelupäällikön toimenkuvaan kuuluvista muista asioista.

10 § Otto-oikeuden käyttäminen

Asian, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen, ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.

Johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin

1 henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen

2 hankintalain mukaiset, kansallisen kynnysarvon alle menevät hankinnat

3 alle 2 000 euron vahingonkorvaukset

4 hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia

5 tilojen vuokraaminen ulkopuolisen käyttöön.

11 § Voimaantulo

Johtosääntö tulee voimaan 1.12.2015

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje