Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Tilapalvelu -liikelaitoksen johtosääntö (2015)


Tunniste: 2015Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 7.1.2013/20, voimaantulo 1.1.2013
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 27.4.2015/63, voimaantulo 1.5.2015
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/27041800.0/frmtxt63.htm1 § Säännön soveltamisala ja yhteydet

Johtosääntö koskee Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu-liikelaitosta. Johtosääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.


2 § Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Tilapalvelu-liikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Jyväskylän Tilapalvelu.


3 § Toimiala ja tehtävät

Tilapalvelu-liikelaitos vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevien rakennettujen kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnosta, käyttäjien tarvitsemista toimitilapalveluista, ylläpidosta ja vuokrauksesta sekä niihin liittyvistä omistajalle kuuluvista talonrakennusinvestointi- ja rakennuttamistehtävistä. Toimitilojen hankinta ja vuokraus kaikille kaupungin yksiköille tapahtuu Tilapalvelu-liikelaitoksen kautta.


4 § Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnassa on viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään puolet tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

5 § Johtokunnan esittely

Liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä liikelaitoksen johtajan sijainen tai johtokunnan määräämä muu henkilö.


6 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta päättää kuntalaissa sille säädetyistä tehtävistä. Tämän lisäksi johtokunta päättää tämän johtosäännön mukaisista asioista, ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä on määrätty.

Ellei hallintosäännössä ole toisin mainita, johtokunta

1) päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston talousarviossa tai muuten määriteltyjen periaatteiden mukaisesti

2) hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitosta koskevia periaatteita

3) vahvistaa liikelaitoksen toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen

4) päättää hallintosäännön asettamissa rajoissa liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkäaikaisista menoista noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota

5) päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoittelun periaatteista kaupungin talousarvion mukaisesti

6) valitsee liikelaitoksen johtajan, ellei toisin ole määrätty

7) valitsee viransijaisen johtajan virantoimituksen ollessa keskeytyneenä sekä väliaikaisen hoitajan avoinna olevaan johtajan virkaan

8) hyväksyy tarvittaessa liikelaitoksen liikenimen

9) päättää vuotuisesta talonrakennuksen investointiohjelmasta sekä alle 5 miljoonan euron talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä. Hankesuunnitelmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yleissuunnitelmaa tai sitä yleispiirteisempää tarveselvitystä tai muuta sellaista hankepäätöstä varten laadittua suunnitelmaa, joiden tarkoituksena on selvittää investoinnin laajuus, reunaehdot, kustannusennuste, investoinnista saatavat hyödyt, sen kannattavuus sekä suunnittelulle asetettavat tavoitteet yms.

10) päättää toimialaansa liittyvistä rakennettujen kiinteistöjen ja muiden toimitilojen hankinnasta jos omaisuuden arvo on pienempi kuin 1 miljoonaa euroa

11) päättää toimialaansa liittyvistä rakennettujen kiinteistöjen, tonttien ja määräalojen myymisestä sekä kehittämistoimenpiteistä silloin, kun kaupan arvo on yli 200 000 euroa, mutta alle 1 miljoonaa euroa. Tonttien ja määräalojen myynnissä noudatetaan kauppahinnan jaossa periaatetta, että Tilapalvelun hallinnoiman kiinteistön myyntitulosta tonttiosaston osuus on maapohjan tasearvo

12) päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankintalain mukaisesta hankinnasta, kun omaisuuden arvo ylittää 200 000 euroa, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

13) päättää luovutuksista eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai enemmän, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

14) päättää toimitilojen vuokralle ottamisesta kaupungin omaan käyttöön, mikäli vuokrasopimuksen kesto on yli 10 vuotta tai vuokran vuosittainen määrä on yli 300 000 euroa (alv 0 %)

15) päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on yli 20 000 euroa mutta alle 200 000 euroa

16) päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on yli 10 000 euroa mutta alle 100 000 euroa

17) päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, liikelaitoksen tehtäväalueen piiriin tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on alle 100 000 euroa
18) päättää lainanotosta kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamien lainanottovaltuuksien rajoissa

19) valvoo liikelaitoksen etua sekä edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella

Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen liikelaitosjohtajalle.


7 § Johtaja ja johtajan tehtävät

Liikelaitoksen johtajana toimii kaupungin kiinteistöjohtaja. Johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa.

Johtajan muina tehtävinä on

1) päättää liikelaitoksen henkilöstön valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen

2) päättää tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti

3) hyväksyä liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat

4) kirjoittaa liikelaitoksen toiminimi

5) päättää liikelaitoksen jakautumisesta organisaation sisäisiin yksiköihin

6) päättää henkilöstön palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista hallintosäännön ja kaupungin henkilöstölinjausten mukaisesti

7) päättää talonrakennuksen investointiohjelmaan sisältyvien alle 1 miljoonan euron talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä sekä investointiohjelmaan sisältyvien kohdistamattomien alle 300 000 euron talonrakennushankkeiden toteuttamisesta

8) päättää talonrakennuksen investointiohjelman toteuttamiseen liittyvien vuosi- ja puitesopimusten, suunnittelu- ja konsulttisopimusten sekä urakkasopimusten hyväksymisestä

9) päättää Tilapalvelun hallinnassa olevien kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito-, käyttäjäpalvelu- ja asiantuntijapalvelusopimusten hyväksymisestä

10) päättää kiinteistön, rakennuksen ja osakehuoneiston vuokraamisesta kaupungin omaan käyttöön, mikäli vuokrasopimuksen kesto on kymmenen tai alle kymmenen vuotta ja vuokran vuosittainen määrä on alle 300 000 euroa (alv 0 %)

11) päättää toimitilojen vuokralle antamisesta sekä vuokrien hinnoittelusta johtokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti

12) päättää toimialaansa liittyvistä rakennettujen kiinteistöjen, tonttien ja määräalojen myymisestä sekä kehittämistoimenpiteistä silloin, kun kaupan arvo on alle 200 000 euroa

13) päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai vähemmän

14) päättää luovutuksista eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun kokonaisarvo on alle 200 000 euroa

15) päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaupungille tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on alle 10 000 euroa
16) päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on alle 20 000 euroa


17) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä liikelaitoksen palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata liikelaitokselle aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on alle 10 000 euroa

18) päättää lahjoituksen vastaanottamisesta ja käytöstä, kun lahjoitus on alle 20 000 euroa

19) vastata liikelaitoksen henkilörekisteristä

20) vastaanottaa haasteita ja tiedoksiantoja johtamansa liikelaitoksen asioissa

21) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, liikelaitoksen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

Liikelaitoksen johtajalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen työntekijälle.

Liikelaitoksen johtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Esimies hyväksyy liikelaitoksen johtajan laskut.


8 § Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueen toimintaan ja hallintoon


9 § Otto-oikeuden käyttäminen

Asian, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen, ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja

Johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin

1 henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen

2 hankintalain mukaiset, kansallisen kynnysarvon alle menevät hankinnat

3 alle 2 000 euron vahingonkorvaukset

4 hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia


Voimaantulo

Johtosääntö tulee voimaan 1.5.2015

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje