Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (2013)


Tunniste: 2013Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 13.12.2010/193
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 19.9.2011/133 ja 17.12.2012/154, voimaantulo 1.1.2013 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 22.4.2013/70, voimaantulo 23.4.2013
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2013/22041800.0/frmtxt70.htmSISÄLLYS

1 § Yleistä
2 § Kokouspalkkiot
3 § Vuosipalkkiot
4 § Vaalitoimielinten palkkiot
5 § Erillispalkkiot
6 § Toimielimen sihteerin palkkio
7 § Muut palkkiot
8 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus
9 § Palkkioiden ja korvausten maksatus
10 § Muut korvaukset
11 § Erinäisiä määräyksiä
12 § Voimaantulo

1 § Yleistä

Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Palkkiosääntöä ei sovelleta nuorisovaltuuston luottamushenkilötoimintaan.

2 § Kokouspalkkiot

Kaupungin luottamushenkilötoimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Puheenjohtajat:
1) valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja 260 euroa/kokous
2) valtuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajat 160 euroa/kokous
3) Lautakuntien jaostojen, kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien, valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunnan sekä tarkastuslautakunnan jaostojen puheenjohtajat 140 euroa/kokous

Jäsenet:
4) valtuuston, sen valiokuntien ja kaupunginhallituksen jäsenet 140 euroa/kokous
5) lautakuntien ja niiden jaostojen, liikelaitosten johtokuntien, kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien sekä valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunnan jäsenet 100 euroa/kokous
6) lautakunnan nimeämän toimikunnan jäsenet 50 euroa/kokous

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

Toimielimen kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kaupunginhallituksen toimielimeen määräämälle edustajalle maksetaan sama palkkio kuin tämän toimielimen jäsenelle.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kahta tuntia.

Jos kaupunginvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan erillisessä toimituksessa, suoritetaan siitä toimenpidepalkkiona 50 euroa.

3 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

1) valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja 6 000 €/v (500,0 €/kk)
2) valtuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 3 000 €/v (250,0 €/kk)
3) kaupunginhallituksen muu jäsen 2 300 €/v (191,7 €/kk)
4) valtuustoryhmän puheenjohtaja 100 €/valtuutettu/vuosi
5) lautakuntien puheenjohtajat 3 000 €/v (250,0 €/kk)
6) tarkastuslautakunnan jaoston puheenjohtaja 2 400 €/v (200,0 €/kk)
7) tarkastuslautakunnan muu jäsen 2 000 €/v (166,7 €/kk)
8) Keski-Suomen pelastuslaitos Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 2 000 €/v (166,7 €/kk)
9) muiden liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat 1 200 €/v (100,0 €/kk)
10) vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston puheenjohtaja 1 200 €/v (100,0 €/kk)

Kun vuosipalkkioon oikeutettu luottamushenkilö on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon. Sijaisella on oikeus saada suhteellinen osuus vuosipalkkiosta niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana vuosipalkkioon oikeutettu on ollut estyneenä hoitamasta tehtäväänsä.

4 § Vaalitoimielinten palkkiot

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:

1) keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtaja 200 euroa
2) lautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen sekä kotiäänestystä toimittava vaalitoimikunnan jäsen 160 euroa.

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kullakin kerralla vaalista kertapalkkiona 3 000 euroa.

5 § Erillispalkkiot

Jos luottamushenkilö osallistuu toimielimen valitsemana sellaiseen kokoukseen, toimielimeen, neuvotteluun, toimitukseen tai tehtävään,
- jossa hän edustaa kaupunkia tai valvoo toimialaansa ja
- josta ei tässä säännössä ole mainittu,
maksetaan hänelle sen toimielimen palkkio, johon hänet on määrätty.

6 § Toimielimen sihteerin palkkio

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

7 § Muut palkkiot

Luottamushenkilölle, joka osallistuu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai lautakunnan iltakouluun, kokouksen muodossa järjestettyyn koulutukseen tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen, maksetaan ao. toimielimen jäsenen kokouspalkkio. Palkkiota iltakoulusta ei makseta erikseen, jos se pidetään toimielimen kokouksen yhteydessä.

8 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Korvausta maksetaan osallistumisesta
- kaupungin toimielimen kokoukseen
- kaupungin toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- kaupungin järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- kaupungin toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan.

Korvausta maksetaan tilaisuuteen tai siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan.

1 Ansionmenetyskorvaus

Saadakseen ansionmenetyskorvausta luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä sekä hyväksyttävä selvitys kustannuksista. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa suoraan luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 50 euroa/tunti.

Edellä mainittua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Ansionmenetyskorvausta koskevia määräyksiä ei sovelleta palvelussuhteessa Jyväskylän kaupunkiin oleviin luottamushenkilöihin.

2 Muiden kustannusten korvaaminen

Saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista kustannuksista luottamushenkilön tulee esittää kirjallinen selvitys kustannusten perusteesta ja määrästä. Ulkopuoliselle suorittamistaan kustannuksista (esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää tosite. Luottamushenkilön tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä kustannuksista on 30 euroa/tunti.

Konsernihallinto antaa tarkemmat ohjeet tässä pykälässä mainittujen korvausten hakemisesta ja maksamisesta.

9 § Palkkioiden ja korvausten maksatus

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tulee tehdä palkkioista tarpeelliset ilmoitukset.

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

Palkkiot ja korvaukset maksetaan neljännesvuosittain.

10 § Muut korvaukset

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevat määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.


Kokousmatkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta auton kilometrikorvauksen mukaisesti niille kaupungin luottamushenkilölle, joiden yhdensuuntainen matka vakinaisesta asunnosta luottamustehtävän hoitamispaikkaan on 10 kilometriä tai enemmän. Yhdensuuntaisen matkan ollessa alle 10 kilometriä, korvataan matka linja-autotaksan mukaisesti.

11 § Erinäisiä määräyksiä

Kaupunginjohtaja voi tarvittaessa tehdä yksityiskohtaisia päätöksiä palkkiosäännön soveltamisesta.

Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn luottamustoimisuhteeseen perustuvan palkkion tai korvauksen suorittamisesta ratkaisee ensi asteena kaupunginhallitus.

12 § Voimaantulo

Tämä sääntö tulee voimaan 23.4.2013.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje