Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintasääntö (2009)


Tunniste: 2009Hyväksytty: Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta 27.1.2009/6
Voimaantulo: 3.2.2009 alkaenSisällys

1 § Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta
2 § Esimiehen yleiset tehtävät
3 § Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöä koskevissa asioissa
4 § Viranhaltijoiden toimivalta taloutta koskevissa asioissa
5 § Esittely ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa
6 § Otto-oikeuden käyttäminen
7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
8 § Otteiden oikeaksi todistaminen
9 § Voimaantulo


1 § Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta

Sivistyspalveluiden palvelualueen johtosäännön pykälissä 10, 11 ja 13 määritetään tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoonpano, tehtävät, lautakunnan alainen toiminta sekä henkilöstö.

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan ja sen alaisessa toiminnassa noudatetaan hallinto-sääntöä, sivistyspalveluiden palvelualueen johtosäännön pykäliä 10–15 sekä tätä toimintasääntöä.


2 § Esimiehen yleiset tehtävät

Vastuualueen johtaja:
1) johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa
2) vastaa yksikkönsä tavoitteiden toteutumisesta
3) valvoo talousarvion käyttösuunnitelman toteutumista
4) vastaa yhteistyöstä muiden palvelualueiden kanssa
5) vastaa siitä, että taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti
6) vastaa johtamansa toiminnan raportoinnista
7) vastaa kehityskeskusteluista
8) ohjaa johtamansa toiminnan kehittämistä ja henkilöstön koulutukseen osallistumista
9) vastaa yhteistoimintamenettelyn ja työturvallisuutta koskevien säännösten soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa
10) vastaa johtamansa toiminnan tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä
3 § Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöä koskevissa asioissa

Hallintosäännön VIII luvun määräysten mukaisesti viranhaltijan ja työntekijän palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista, virkavapauksista ja työlomista päättää se viranomainen, joka ottaa viran-haltijan tai työntekijän palvelukseen, ellei toisin ole määrätty tai kaupunginhallitus toisin päättänyt.

Lisäksi henkilöstöasioissa noudatetaan seuraavaa toimivaltaa:

1) Vastuualueen johtaja päättää:
– koulutukseen osallistumisesta
– vuosiloman ja sairausloman myöntämisestä
– virka- ja työvapaan yms. myöntämisestä
– sijaisen valitsemisesta täyttö- ja rekrytointiohjeiden mukaisesti
– viran väliaikaisen hoitajan määräämisestä täyttö- ja rekrytointiohjeiden mukaisesti
– kotimaan virkamatkoista ja virantoimitusmatkoista
– työtehtäviin liittyvistä ulkomaanmatkoista
– lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaitöistä sekä varallaolosta
– määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
– muista palvelussuhteen ehdoista valtakunnallisten ja paikallisten sopimusten rajoissa
– harjoittelijoiden ottamisesta ja opinnäytetöiden tekemisestä yksikössään
– alaisensa henkilöstön oman auton käyttöoikeudesta
– vastuualueen sisäisten työryhmien nimeämisestä
– toimintaan kohdistuvan tutkimusluvan myöntämisestä


2)Apulaiskaupunginjohtaja päättää:
– vastuualuejohtajan oman auton käyttöoikeudesta
– vastuualuejohtajan viran väliaikaisen hoitajan määräämisestä enintään kuudeksi kuukaudeksi
– vastuualuejohtajan palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista
– vastuualuejohtajan sijaisen määräämisestä
– järjestelyvaraeristä tai niihin rinnastettavista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista sekä tulos-palkkioista
– henkilöstöä koskevasta lomauttamisesta
– virallisista työryhmistä, joihin kuuluu eri vastuualueiden työntekijöitä ja kaupunkiorganisaation ulko-puolisia yhteistyökumppaneita

Vastuualuejohtajan yli kuuden kuukauden sijaiset nimeää lautakunta. Muiden viranhaltijoiden ja työn-tekijöiden yli kuuden kuukauden sijaiset nimeää se viranhaltija tai työntekijä, jolla on oikeus ottaa ky-seessä oleva henkilö vakituiseen palvelussuhteeseen.


4 § Viranhaltijoiden toimivalta taloutta koskevissa asioissa

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään

Hankintalain mukaiset päätökset
Viranhaltijoiden hankintapäätökset perustuvat lautakunnan talousarvioon, lautakunnan päätökseen tai lautakunnan hyväksymään hankesuunnitelmaan.
Päätöksen tekee:
– apulaiskaupunginjohtaja, kun hankinnan kokonaisarvo on yli 1 miljoonaa euroa
– vastuualuejohtaja, kun hankinnan kokonaisarvo on alle 1 miljoonaa euroa


Vastuualuejohtaja päättää
– toimitilan tilapäisestä luovuttamisesta muuhun käyttöön sovittujen maksuperiaatteiden mukaisesti
– vahingonkorvauksesta, kun korvaus on alle 20 000 euroa.
– helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutettu vahinko, kun korvaus on alle 10 000 eu-roa
– saatavien tileistä poistamisesta, kun saatavan suuruus on alle 10 000 euroa
– vastuualueen maksut ja taksat, kun lautakunta on vahvistanut asianomaista maksua koskevat ylei-set perusteet ja ottaen huomioon mitä tämän säännön 5 §:ssä viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden toi-mivallasta erikseen määrätään
– vastuualueellaan muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön ehdoista.
– päättää laskujen hyväksyjistä
– päättää maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä

Apulaiskaupunginjohtaja päättää
– lahjoituksen vastaanottamisesta ja käytöstä, kun lahjoitus on enintään 100 000 euroa


5 § Esittely ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa

Lautakunnassa asiat esittelee lautakunnan alaisen vastuualueen johtaja ottaen huomioon sivistyspal-velualueen johtosäännön määräykset apulaiskaupunginjohtajan esittelyvaltuuksista. Talousarvioesi-tyksen sekä muut strategisesti ja taloudellisesti merkittävät asiat esittelee sivistyspalvelualueen apu-laiskaupunginjohtaja.

Läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa on hallinto- ja johtosäännössä määrättyjen henki-löiden lisäksi lautakunnan puheenjohtajan ja / tai esittelijöiden kutsumilla henkilöillä.

Vastuualuejohtajan tehtävänä on huolehtia vastuualueeseensa kuuluvien asioiden valmistelusta lau-takunnalle.


6 § Otto-oikeuden käyttäminen

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, innovaatiopalvelut -vastuualueen viranhaltijapäätöksiin otto-oikeus on apulaiskaupunginjohtajalla, tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla sekä sen puheenjohtajalla.

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
– henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virkasuhteeseen
– hankintalain mukaisiin hankintoihin, joiden kokonaisarvo on alle 50 000 euroa
– alle 2000 euron vahingonkorvaukset
– hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia
– kaupungin sisäisten työryhmien nimeäminen

7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Vastuualuejohtaja tai hänen määräämänsä henkilö allekirjoittaa lautakunnan päätösten perusteella tehtävät asiakirjat.
Lautakunnan pöytäkirjan otteet todistaa oikeaksi sihteeri tai vastuualuejohtajan määräämä henkilö.

Päätökset ja sopimukset, jotka henkilö tekee hänelle annetun toimivallan nojalla, allekirjoittaa asian-omainen päätöksentekijä.

Apulaiskaupunginjohtaja ratkaisee ne asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan ratkaisuvaltaan ja joiden ratkaisuvaltaa ei ole tällä säännöllä määritelty. Mikäli syntyy epätietoisuutta, kenen vastuulle tehtävä kuuluu, apulaiskaupunginjohtaja päättää kenen tehtäväksi se annetaan.


8 § Otteiden oikeaksi todistaminen

Pöytäkirjaotteen todistaa oikeaksi päätöksentekijä, pöytäkirjanpitäjä, vastuualueen esimies, hänen sijaisensa tai apulaiskaupunginjohtajan määräämä muu henkilö.


9 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 3.2.2009.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje