Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Tarkastuslautakunnan toimintasääntö (2010)


Selvennys: 2010Tarkastuslautakunnan toiminnasta määrätään Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä (13 §), ks. http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785


Hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa 23.2.2010
Tarkastuslautakunnan toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin mitä Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä (hyväksytty 3.11.2008/8) säädetään.1§ Asian esittely tarkastuslautakunnan kokouksessa

Hallintosäännön mukaan toimielimen kokouksissa asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä taikka erillisellä päätöksellä.

Hallintosäännön mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Tarkastuslautakunnassa asiat päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, sillä lautakunnalla ei ole esittelevää viranhaltijaa.

Kokouskutsut ja esityslistat postitetaan lautakunnalle viikkoa ennen kokousta.


2§ Läsnäolo kokouksissa

Tarkastuslautakunta voi määrätä luottamushenkilön tai viranhaltijan läsnäolovelvolliseksi kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta voi ottaa itselleen sihteerin.


3§ Äänestys ja vaalit

Äänestyksessä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä säädetään. Pöydällepanosta on päätettävä äänten enemmistöllä.

Keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset on annettava kirjallisina.

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän jälkeen hänen on esitettävä tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista.

Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan kuitenkin äänestettäväksi vaikka sitä ei ole kannatettu.

Jollei ole muita ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se lautakunnan päätökseksi.

Äänestys on toimitettava avoimesti.

Puheenjohtajan on hyväksytettävä äänestysjärjestys lautakunnalla. Äänestysjärjestyksessä on huomioitava valtuuston työjärjestyksen määräykset.


4§ Pöytäkirjan laatiminen

Pöytäkirjaa laadittaessa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä (hallintosääntö 24 §). Käytyjä keskusteluja ei kirjata pöytäkirjaan lukuun ottamatta hallintosäännössä ja tässä toimintasäännössä annettuja määräyksiä tehtyjen ehdotusten ja niiden kannatusten kirjaamisesta sekä eriävistä mielipiteistä.


5§ Jaostot

Lautakunta voi päättää perustaa jaostoja. Lautakunta päättää niiden lukumäärästä. Lautakunta päättää jaostojen puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista.

Jaostot noudattavat toiminnassaan tarkastuslautakunnan toimintasäännön sekä hallintosäännön määräyksiä.

Jaoston kokouksista laaditaan muistio, jonka laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin pöytäkirjan sisällöstä annettuja hallintosäännön määräyksiä. Muistioon ei kirjata jaostossa käytyjen keskustelujen sisältöä. Keskeiset havainnot kirjataan muistioon arviointikertomuksen laatimista varten.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje