Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasääntö (2012)


Tunniste: 2012Hyväksytty: Perusturvalautakunta 24.11.2011/199, http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2011/24111500.0/frmtxt199.htm
voimaantulo 1.1.2012 alkaenSisällysluettelo

1 § Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatio
2 § Esimiehen yleiset tehtävät
3 § Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöä koskevissa asioissa
4 § Viranhaltijoiden toimivalta taloutta koskevissa asioissa
5 § Viranhaltijoiden toimivalta muissa asioissa
6 § Esittely- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan ja jaostojen kokouksissa
7 § Otto-oikeuden käyttäminen
8 § Asiakirjojen allekirjoittaminen ja selvitysten antaminen
9 § Muistutukset
10 § Otteiden oikeaksi todistaminen
11 § Voimaantulo


1 § Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatio

Johtosäännön 1 §:n tarkoittamista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaa perusturvalautakunnan alainen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Ympäristöterveydenhuollon toimivalta määritellään ympäristöterveydenhuollon toimintasäännössä. Palvelualueen johtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueet jakautuvat palveluyksiköihin ja palveluyksiköt toimintayksiköihin. Palveluyksiköiden jakautumisesta toimintayksiköihin päättää ao. vastuualuejohtaja.

Hallinnon ja kehittämisen vastuualue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä, keskitetyistä talous-, henkilöstö- ja hallintoasioista, viestinnästä, arkistoinnista, sosiaalihuollon valmiussuunnittelusta sekä työllisyyspalveluista. Hallinnon ja kehittämisen vastuualuetta johtaa apulaiskaupunginjohtaja. Henkilöstöjohtajalla on vastuualuejohtajaa vastaava toimivalta.

Terveydenhuollon palvelujen vastuualue vastaa
- Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon palveluiden yhteistoiminta-alueella
kansanterveyslain 14. §:n ja 14. b §:n mukaisen kunnan kansanterveystyön
järjestämisestä, lukuun ottamatta kotisairaanhoidon hoitotyötä ja
työterveyshuoltoa.
- kansanterveyslain 1. §:n mukaisista ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.
- erikoissairaanhoitolain mukaisten erikoissairaanhoidon palveluiden hankkimisesta.

Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa
- seuraavien sosiaalihuoltolain 17. §:ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö, asumispalvelut, perhehoito, laitoshoito, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelut ja vammaispalvelulain nojalla annettavat palvelut
- kansanterveyslain 14 §:n mukaisen kotisairaanhoidon hoitotyön järjestämisestä.

Kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta käytetään nimitystä kotihoito.

Sosiaali- ja perhepalvelujen vastuualue vastaa
- sosiaalihuoltolain 13 §:ssä tarkoitettujen toimeentulotuen, sosiaaliavustusten ja sosiaalisen luoton myöntämisestä
- seuraavien sosiaalihuoltolain 17 §:ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä: sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiperheiden kotipalvelu, asumispalvelut, perhehoito, lasten ja nuorten huolto, lastenvalvojalle säädetyt ja muut isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät, ottolapsineuvonta, perheasioiden sovittelu ja muut sosiaalipalvelut
- lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä lapsen elatuksesta annettujen lakien mukaisista tehtävistä
- oppilashuollon ja muiden psykososiaalisten palveluiden järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.


2 § Esimiehen yleiset tehtävät

Vastuualueen johtaja, palveluyksikön johtaja, toimintayksikön tai sitä vastaavasta kokonaisuudesta vastaava esimies

1. johtaa ja kehittää yksikkönsä tai vastaavan toimintaa

2. vastaa yksikkönsä tai vastaavan tavoitteiden toteutumisesta

3. valvoo talousarvion käyttösuunnitelman toteutumista

4. vastaa yhteistyöstä muiden palvelualueiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden muiden vastuualueiden, palveluyksiköiden ja toimintayksiköiden kanssa

5. vastaa siitä, että taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti

6. vastaa johtamansa toiminnan raportoinnista

7. vastaa kehityskeskusteluiden käymisestä yksikössään tai vastaavassa kokonaisuudessa

8. ohjaa johtamansa toiminnan kehittämistä ja valvoo henkilöstön koulutukseen osallistumista

9. vastaa yhteistoimintamenettelyn ja työturvallisuutta koskevien säännösten soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa.

10. vastaa johtamansa toiminnan tiedotuksesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje