Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kaupunkirakennepalveluiden ja liiketoiminnan johtosääntö (2012)


Tunniste: 2012Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.11.2008/13, voimaantulo 1.1.2009 alkaen.
Sääntöä sovelletaan vuonna 2008 asioihin, jotka koskevat uutta Jyväskylän kaupunkia. Muutettu: Kaupunginvaltuusto 1.12.2008/74
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 20.4.2009/79
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 8.11.2010, voimaantulo: 1.1.2011
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 17.1.2011/4
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 14.11.2011/163
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2011/14111800.0/frmtxt163.htm
Voimaantulo: 1.1.2012, lukuun ottamatta 4 §:n kohdan 30 muutosta, joka tulee voimaan 1.5.2012
Sisällys:
1 § Palvelualueen tehtävät
2 § Palvelualueen rakenne
3 § Lautakunnat
4 § Lautakuntien toimivalta ja tehtävät
5 § Esittely
6 § Palvelualueen johtaminen
7 § Muut säännöt
8 § Voimaantulo

1 § Palvelualueen tehtävät

Kaupunkirakennepalveluiden ja liiketoiminnan palvelualue vastaa
1) yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä alueiden käytön ja kaupunkikuvan suunnittelusta
2) kaupungin maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa
3) joukkoliikenteen yhteistoiminta-alueella joukkoliikennelaissa viranomaistoiminnalle määrätyistä tehtävistä
4) kunnalle lainsäädännössä osoitetuista asuntotoimen ja kiinteistöinsinöörin viranomaistehtävistä
5) rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden kunnallisesta viranomaisvalvonnasta
6) ympäristönsuojelun kunnallisesta viranomaisvalvonnasta ja ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa
7) muista jäljempänä 4 §:ssä mainituista tehtävistä.

Lisäksi palvelualue vastaa kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta.


2 § Palvelualueen rakenne

Kaupunkirakennepalveluiden ja liiketoiminnan palvelualueen muodostavat
1) kaupunkirakennelautakunta ja lautakunnan alaiset vastuualueet: hallinto ja kehittäminen, kaavoitus, tonttituotanto sekä yhdyskuntatekniikka lukuun ottamatta henkilökuljetusyksikköä
2) rakennus- ja ympäristölautakunta ja sen kaupunkikuvatoimikunta sekä lautakunnan alaiset vastuualueet: rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ja
3) joukkoliikennelautakunta ja sen alainen henkilökuljetusyksikkö

Kaupunkirakennelautakunta vastaa 1 §:ssä luetelluista palvelualueen tehtävistä 1-3 sekä kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa tehtävistä 5-6. Kaupunkikuvatoimikunta toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan apuna kaupunkikuvaan liittyvien asioiden käsittelyssä. Joukkoliikennelautakunta vastaa toimivalta-alueensa joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY, N:o 1370/2007, jäljempänä palvelusopimusasetus) ja Suomen kansallisessa joukkoliikennelaissa säädetyistä tehtävistä.

Liikelaitokset
Palvelualueeseen kuuluvat kaupunginhallituksen alaisina seuraavat liikelaitokset:
1) Altek Aluetekniikka Liikelaitos
2) Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitos
3) Keski-Suomen Pelastuslaitos Liikelaitos
4) Kylän Kattaus Liikelaitos.
Liikelaitosten perustamisesta vastaa kaupunginvaltuusto. Liikelaitoksen johtokunnan valitsee kaupunginhallitus. Liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään liikelaitosten johtosäännöissä.

3 § Lautakunnat

Kaupunkirakenne- sekä rakennus- ja ympäristölautakunnissa on valtuuston toimikaudekseen valitsemat 11-13 jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee pääsääntöisesti olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Joukkoliikennelautakunta toimii seudullisena toimielimenä ja lautakunnassa on yhteistoiminta- alueen kuntien valtuustojen valitsemat viisi tai seitsemän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jyväskylän kaupunki valitsee asettamistaan jäsenistä (3-4) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla pääsääntöisesti valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Näiden lautakuntien sihteereinä toimivat lautakuntien nimeämät viranhaltijat tai työntekijät.

4 § Lautakuntien toimivalta

Hallintosäännössä määrätyn toimivallan lisäksi lautakunnat käyttävät toimivaltaa seuraavasti.


Kaupunkirakennelautakunta

1) hyväksyy maankäytön toteutusohjelmat ja vastaa erityisiä ja periaatteellisia ratkaisuja sisältävien, kaupunginvaltuuston päätettäväksi saatettavien ohjelmien valmistelusta
2) hyväksyy kaavoitusohjelmat ja kaavoitukseen liittyvät suunnitteluohjeet
3) päättää asemakaavan muutoksesta, mikäli ei ole kyse vaikutuksiltaan merkittävästä kaavasta, jollaisena on pidettävä kaavaa:
a) joka saattaa vaarantaa ympäristön kannalta merkittävien arvojen säilymisen
b) jolla muutetaan torin, virkistys- tai vesialueen käyttötarkoitusta eikä kyse ole vähäisestä kaavan toteuttamista helpottavasta tarkistuksesta
c) jolla rakennuskorttelin pääasiallista käyttötarkoitusta muutetaan
d) jolla rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua nostetaan enemmän kuin yhdellä kerroksella tai vastaavasti nostetaan suurinta sallittua rakennuskorkeutta
e) jolla rakennusoikeutta lisätään siten, että tehokkuusluku nousee pientaloalueella yli 0,5:n tai muilla alueilla rakennusoikeutta lisätään yli 1 000 k-m2; tai
f) jolla asemakaavassa annettu suojelumääräys kumotaan tai muutetaan taikka muutoin poiketaan kaavaan sisältyvästä rakennetun ympäristön suojeluperiaatteesta.

4) päättää kadun ja muun yleisen alueen nimen, samoin kuin kunnanosan ja korttelien numeroiden muuttamisesta asemakaava-alueella sekä kunnanosien nimistä, rajoista ja numeroista asemakaava- alueella
5) päättää asemakaava-alueella olevien, yleisellä alueella sijaitsevien leikkipuistojen ja muiden vastaavien paikkojen tai rakenteiden kuten siltojen nimistä
6) päättää asemakaava-alueen ulkopuolella olevien kulkuteiden ja yleisten alueiden, kuten puistojen nimistä sekä asemakaava-alueen ulkopuolella olevien alueiden kunnanosien nimistä, rajoista ja numeroista
7) päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa 171§:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä
8) päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa 137 §:n 5 momentissa tarkoitettujen suunnittelutarvealueen erityisten edellytysten olemassaolosta
9) suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:ssä tarkoitetun asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin
10) päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä sekä erillisen tonttijaon laatimis- muuttamistarpeesta
11) hyväksyy katusuunnitelmat sekä niiden muutokset, tekee kadunpitopäätöksen sekä määrää kadun kunnossapitoluokituksen
12) antaa kaupungin lausunnot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa
13) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:ssä tarkoitettujen rakentamiskehotusten antamisesta
14) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 112 §:ssä tarkoitetusta kehittämismaksun määräämisestä
15) valitsee kunnan kiinteistöinsinööristä annetussa laissa tarkoitetun kiinteistöinsinöörin
16) päättää otteiden, todistusten sekä muiden tulosteiden antamisesta kiinteistötietojärjestelmästä
17) päättää kiinteistönmuodostamislain 4 ja 5 luvuissa tarkoitetusta kunnan suostumuksen antamisesta sekä kaupungin edustajan määräämisestä maanmittaus- ja lunastustoimituksiin
18) päättää sähkömarkkinalain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kunnan suostumuksen antamisesta ja huolehtii 20 §:n 2 momentissa kunnalle asetetusta yhteistoiminnan järjestämistehtävästä
19) päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden ja rakennusten ostamisesta, myymisestä ja lunastamisesta tai haltuunottokorvauksen maksamisesta
20) päättää muiden alueiden ostamisesta ja myymisestä, mikäli kaupan arvo on alle 1 milj. euroa
21) päättää rakentamattomien rakennustonttien hinnoittelusta, myymisestä ja vuokralle antamisesta sekä luovutusehdoista valtuuston myymisessä tai vuokraamisessa noudatettavaksi vahvistamien yleisten perusteiden mukaan
22) päättää maa- ja vesialueiden vuokralle ottamisesta sekä hallitsemiensa alueiden vuokralle antamisesta
23) päättää kaupungin omistamilla kiinteistöllä sijaitsevien pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisesta sekä tekee näihin toimenpiteisiin liittyvät suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset, joiden arvo on alle 5 milj. euroa
24) päättää hallinnassaan olevilla kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten purkamisesta sekä tekee näihin toimenpiteisiin liittyvät suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset, joiden arvo on alle 5 milj. euroa
25) päättää toimialansa sopimuksista ellei erikseen ole muuta määrätty.
26) päättää kaupungin omistamia kiinteistöjä ja rakennuksia koskevien rasitesopimusten sekä kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevien järjestelysuunnitelmien allekirjoittamisesta
27) päättää puutavaran ja maa-ainesten myymisestä lautakunnan hallinnassa olevilta alueilta
28) huolehtii kaupungin omistamien alueiden osalta metsästyslaissa ja kalastuslaissa maa- ja vesialueen omistajalle osoitetuista oikeuksista ja velvollisuuksista
29) hyväksyy yleisten alueiden sekä niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden hankesuunnitelmat, joiden arvo on alle 5 milj. euroa sekä niitä koskevat ohjelmat ja suunnitelmat sekä tekee niihin liittyvät suunnittelu-, rakennuttamis-, urakka- ja hankintasopimukset ja irtaimistohankinnat sekä päättää rakennustyön toteuttamisesta
30) toimii jätelain (646/2011) 23 §:ssä tarkoitettuna kunnan jätehuoltoviranomaisena ja päättää jätteenkuljetuksesta, jätehuoltomääräysten antamisesta, yhteisten keräysastioiden käytöstä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa, pidennettyjen tyhjennysvälien myöntämisestä, yksittäistä kiinteistöä koskevan maksun huojentamisesta sekä jätteenkäsittelyn ja hyödyntämisen antamisesta yksityisen hoidettavaksi
31) hyväksyy liikennejärjestelyt
32) päättää aravalaissa, omistusasuntojen korkotukilaissa, asumisoikeusasunnoista sekä asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetuissa ja muissa asuntotoimeen liittyvissä laeissa tarkoitettuna kunnalliselle viranomaiselle asetuista tehtävistä
33) toimii öljyvahinkojen torjunnasta annetussa laissa tarkoitettuna, jälkivalvonnasta vastaavana torjuntaviranomaisena Jyväskylän kaupungin alueella.
34) päättää hallinnassaan olevien rakennusten investointiohjelmasta ja kunnossapidosta sekä näiden rakennusten vuokraamisesta.


Rakennus- ja ympäristölautakunta

1) toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:ssä tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena, jonka apuna toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan asettama kaupunkikuvatoimikunta
2) toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä seuraavissa ympäristönsuojeluun liittyvissä yleistehtävissä: osallistuu kunnassa ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistamisesta ja koulutuksesta, huolehtii ympäristön tilan seurannasta, ja siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
3) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 89 §:ssä tarkoitetun johdon, laitteen tai rakennelman siirtopaikasta
4) valvoo maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin mukaisesti, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset
5) valvoo kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n 1 momentin mukaisesti, että kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään
6) huolehtii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14a §:ssä kunnalle annetuista tehtävistä
7) toimii maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena
8) antaa kunnan lausunnon maantielain 52 §:n 3 momentissa tarkoitetusta mainoksen asettamista koskevasta hakemuksesta
9) tekee esitykset ja antaa kunnan lausunnot moottorikäyttöisten ajoneuvojen käytön kieltämisestä sekä vesikulkuneuvolla liikkumisen rajoittamisesta tai kieltämisestä
10) huolehtii luonnonsuojelulain 24, 26 ja 28 §:ssä kunnalle osoitetuista tehtävistä
11) huolehtii viestintämarkkinalain 110 §:ssä tarkoitetuista valvonta- ja koordinointitehtävistä
12) päättää toimialansa sopimuksista, ellei erikseen ole muuta määrätty.


Joukkoliikennelautakunta

1) toimii joukkoliikennelain mukaisena kunnallisena viranomaisena
2) valmistelee ja tekee yhteistoiminta-alueen kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta
3) päättää ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason kuntien esitysten perusteella
4) päättää hintavelvoitteet Jyväskylän kaupungin osalta (lipputyypit, lippujen asiakashinnat ja lipputuen osuuden) sekä muiden kuntien osalta niiden tekemien esitysten pohjalta
5) päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta
6) päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta
7) myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen tarvittavat luvat liikenteenharjoittajien hakemuksesta
8) päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä
9) antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä
10) hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät

5 § Esittely

Sen lisäksi mitä hallintosäännön 21 §:ssä on määrätty esittelystä, noudatetaan seuraavaa:
Koko palvelualuetta koskevat asiat, palvelualueen talousarvioesityksen sekä muut strategisesti tai taloudellisesti merkittävät asiat esittelee apulaiskaupunginjohtaja.
Apulaiskaupunginjohtaja esittelee myös rakennus- ja ympäristölautakunnassa molempia lautakunnan alaisia vastuualueita koskevat asiat lukuun ottamatta niitä asioita, kuten kaava-asiat, joissa rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa pyydetään kaupunkirakennelautakunnan tehtäväpiiriin kuuluvassa asiassa. Nämä asiat esittelee joko ympäristöjohtaja tai rakennusvalvonnan johtaja.
Apulaiskaupunginjohtaja esittelee lisäksi kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä olevat asiat. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten vastuualueiden johtajat esittelevät omaa vastuualuettaan koskevat asiat.
Joukkoliikennelautakunnassa asiat esittelee apulaiskaupungininsinööri. Apulaiskaupunginjohtaja voi ottaa vain yhtäkin rakennus- ja ympäristölautakunnan alaista vastuualuetta koskevan asian esiteltäväkseen, lukuun ottamatta asioita, joissa ei ole kuntalain mukaista otto-oikeutta.

6 § Palvelualueen johtaminen

Kaupunkirakennepalvelujen ja liiketoiminnan palvelualuetta johtaa apulaiskaupunginjohtaja, jonka valitsee kaupunginvaltuusto. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävistä, toimivallasta, sijaisuuden hoidosta ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään hallintosäännössä.

7 § Muut säännöt

Kaupunkirakennepalveluissa sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi Jyväskylän hallintosääntöä ja palvelualueella toimivien lautakuntien hyväksymää toimintasääntöä sekä lautakuntien tekemiä delegointipäätöksiä.
Liiketoiminnassa sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi hallintosääntöä, liikelaitosten johtosääntöä, Jyväskylän seudun työterveys Liikelaitoksen ja Keski-Suomen Pelastuslaitos Liikelaitoksen johtosääntöä.

8 § Voimaantulo

Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2012, lukuun ottamatta 4 §:n kohdan 30 muutosta, joka tulee voimaan 1.5.2012.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje