Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

VANHA: Tilapalvelu Liikelaitoksen toimintasääntö


Tunniste: 2009
Tilapalvelu Liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 27.1.2009/7 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2009 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 8.2.2005 hyväksymänsä Tilapalvelun toimintasäännön.Sisällysluettelo

1 § Tilapalvelu Liikelaitoksen toimialue ja tehtävät
2 § Esimiehen yleiset tehtävät
3 § Tilapalvelu Liikelaitoksen johtosäännön mukaan Tilapalvelun johtokunnalle kuuluvan päätösvallan siirtäminen
4 § Hallintosäännön nojalla määräytyvä taloutta koskeva toimivalta
5 § Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva toimivalta
6 § Otto-oikeuden käyttäminen
7 § Voimaantulo1 § Tilapalvelu Liikelaitoksen toimialue ja tehtävät

Tilapalvelu Liikelaitos (jäljempänä Tilapalvelu) vastaa kaupungin omistuksessa tai muutoin hallinnassa olevien kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnosta, toimitilapalveluista, ylläpidosta ja vuokrauksesta sekä omistajalle kuuluvista suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä.

Tilapalvelun tehtävänä on järjestää toimivat, terveet ja tehokkaat tilat sekä niihin liittyvät tilapalvelut kaupungin omille yksiköille. Tilapalvelu voi vuokrata tiloja markkinoilta kaupungin omien yksiköiden käyttöön, mikäli omissa tiloissa ei ole tarvetta vastaavaa riittävän kustannustehokasta vaihtoehtoa.
Kaupungin yksiköt voivat alivuokrata hallitsemiaan tiloja Tilapalvelun hyväksynnällä.

Toimitilojen hankinta ja vuokraus kaikille kaupungin yksiköille tapahtuu Tila-palvelun kautta.

Tilapalvelu toimii kunnallisena liikelaitoksena, jolla on oma johtokunta.

Hallintosäännön mukaan Tilapalvelu jakautuu yksiköihin kiinteistöjohtajan päättämällä tavalla.

2 § Esimiehen yleiset tehtävät

Yksikön esimiehen tehtävät

- johtaa ja kehittää vastuualueensa tai yksikkönsä toimintaa
- vastaa vastuualueensa tai yksikkönsä tavoitteiden toteutumisesta
- valvoo talousarvion käyttösuunnitelman toteutumista
- vastaa yhteistyöstä palvelualueiden sekä konsernihallinnon muiden vastuualueiden ja yksiköiden kanssa
- vastaa siitä, että taloussuunnitemaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti
- vastaa johtamansa toiminnan raportoinnista
- vastaa kehityskeskustelujen käymisestä vastuualueellaan tai yksikössään
- ohjaa johtamansa toiminnan kehittämistä ja koulutukseen osallistumista
- vastaa yhteistoimintamenettelyn ja työturvallisuutta koskevien säännösten soveltamisesta alaisiaan henkilöstöä koskevissa asioissa.

Yksikön esimies päättää

- koulutukseen osallistumisesta
- vuosiloman ja sairausloman myöntämisestä
- sijaisen valitsemisesta täyttö- ja rekrytointiohjeiden mukaisesti
- viran väliaikaisen hoitajan määräämisestä täyttö- ja rekrytointiohjeiden mukaisesti
- työ- ja virkamatkoista
- lisä- yli-, lauantai- tai sunnuntaitöistä sekä varallaolosta
- terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä
- virka- ja työvapaan yms. myöntämisestä
- muista palvelussuhteen ehdoista valtakunnallisten ja paikallisten sopimusten rajoissa.

Edellä mainituista asioista on ennen päättämistä sovittava kiinteistöjohtajan kanssa.

3 § Liikelaitosten johtosäännön mukaan Tilapalvelun johtokunnalle kuuluvan päätösvallan siirtäminen

Liikelaitosten johtosäännön 3 § 5 kohta sekä Tilapalvelun liikelaitoksen johto-kunnalle kuuluvasta muusta päätösvallasta kohdat 1-2 siirretään kiinteistöjohtajan päätösvaltaan.

3 § kohta 5

5. Vuotuisen talonrakennuksen investointiohjelman päättää Tilapalvelun johtokunta. Investointiohjelmaan sisältyvien kohdistamattomien hankkeiden toteuttamisesta päättää kiinteistöjohtaja, ellei hankkeen kustannusarvio ylitä 300.000 euroa.

Tilapalvelun liikelaitoksen johtokunnan tehtävät, kohdat 1-3

1. Kiinteistöjohtaja hyväksyy talonrakennushankkeiden ja niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden hankesuunnitelmat 1.000.000 euroon asti.

Hankesuunnitelmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yleissuunnitelmaa tai sitä yleispiirteisempää tarveselvitystä tai muuta sellaista hankepäätöstä varten laadittua suunnitelmaa, joiden tarkoituksena on selvittää investoinnin laajuus, reunaehdot, kustannusennuste, investoinnista saatavat hyödyt, sen kannattavuus sekä suunnittelulle asetettavat tavoitteet yms.

2. Kiinteistön, rakennuksen ja osakehuoneiston vuokraamisesta kaupungin omaan käyttöön päättää kiinteistöjohtaja, mikäli vuokrasopimuksen kesto on enintään kymmenen tai alle kymmenen vuotta ja vuokran vuosittainen määrä on alle 300.000 euroa (alv 0 %). Mikäli vuokrasopimuksen kesto on yli kymmenen vuotta tai vuokran vuosittainen määrä on yli 300.000 euroa (alv 0 %), päättää vuokrauksesta Tilapalvelun johtokunta.

3. Johtokunta päättää rakennettujen kiinteistöjen tonttien ja määräalojen ostamisesta ja myymisestä sekä kehittämistoimenpiteistä. Tonttien ja määräalojen myynnissä noudatetaan kauppahinnan jaossa
periaatetta, että Tilapalvelun hallinnoiman kiinteistön myyntitulosta tonttiosaston osuus on maapohjan tasearvo.

4 § Hallintosäännön nojalla määräytyvä taloutta koskeva toimivalta

Kiinteistöjohtaja päättää

- Tilapalvelun hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden myynnistä
- vapautuksen tai helpotuksen myöntämisestä sekä velkajärjestelystä 50.000 euroon asti
- vahingonkorvauksen maksamisesta yksittäisen vahingon osalta 20.000 euroon asti
- helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä liikelaitoksen palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata liike-laitokselle aiheutettu vahinko 20.000 euroon asti
- maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä
- kiinteistöjohtaja päättää Tilapalvelun saatavien tileistä poistamisesta yksittäisen saatavan osalta 5.000 euroon asti

5 § Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva toimivalta

- kiinteistöjohtaja myöntää oman auton käyttöoikeudet

6 § Otto-oikeuden käyttäminen

Johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin

- henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen
- hankintalain mukaiset, alle 50.000 euron hankinnat
- alle 2.000 euron vahingonkorvaukset
- hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.

7 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2009.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje