Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kiinteistötoimitusmaksutaksa (2013)


Tunniste: 2013Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt, 17.12.2012/156, http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2012/17121800.0/frmtxt156.htm
voimaantulo 1.1.2013
Taksa, jonka mukaan Jyväskylän kaupungille suoritetaan maksu kiinteistönmuodostamislain (KmL 554/95) mukaisesta toimenpiteestä.

Kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimenpiteissä tarvittavien kiinteistörekisteriotteiden, lainhuuto- ja rasitustodistuksien asiakirjamaksuja ei peritä asianosaisilta erikseen, vaan ne sisältyvät taksan mukaisiin hintoihin. Myös uskottujen miesten käytöstä aiheutuvat kustannukset sisältyvät taksaan.

TOIMITUKSET

1 § Lohkominen

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritettava maksu, kun tontin pinta-ala on
[t]
enintään 2 000 m²| 1085 €•
2 001 – 10 000 m²| 1305 €•
yli 10 000 m² |1510 € [t.]

2 § Lohkomisen yhteydessä suoritettava rajankäynti, kiinnitysten käsittely, tontinosan lunastaminen, rasitteen käsittely tai tilusvaihto

Rajankäynti 225 €
Päätös (Kml 28 §) kiinnityksistä vapauttamisesta 225 €
Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KmL 24 §) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä 125 €
Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen 125 €
Tilusvaihto 335 €
Tontinosan lunastamisesta (KmL 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitus-hinnoin laskettuna.


3 § Rasitetoimitus

Enintään kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku) 525 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 125 €


4 § Tilusvaihto

Erillinen tilusvaihto (KmL 8 luku)
Ilman uuden rajan käyntiä 555 €
Mikäli käydään uutta rajaa 1085 €

5 § Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku) 555 €


6 § Yhteisalueosuuden siirtotoimitus

Toimituksena suoritettava Yhteisalueosuuden siirto 250 €


7 § Muu kiinteistönmääritystoimitus

Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.


8 § Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen asemasta kiinteistötoimitus-maksua määrättäessä

Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 15 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.


9 § Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella

Muista kunnan asemakaava-alueella suoritettavista KmL 5 §:ssä tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET

10 § Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin

Toimenpide, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KrL 3 § ja 4 §) 285 €
Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 515 €


11 § Kiinteistöjen yhdistäminen (KmL 17 luku)

KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa 365 €
KmL 214.2 §:n mukaisessa tapauksessa 450 €


12 § Rasitteen tai oikeuden poistamisesta tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä (KmL 165 §)

Enintään kahta rasitetta koskeva päätös 365 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 125 €
13 § Kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös
Hakemuksesta tehtävä kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös (esim. Kiinteistön nimen muutos) 115 €


ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN

14 § Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus-, leima yms. maksujen lisäksi (euroa/asiakirja) 11 €


TYÖKORVAUS

15 § Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n 1 momentin mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuva työkorvauksen veloitushinnat toimitustuotannon osatehtäviin ovat:

Toimitusinsinöörin tehtävät 78 €/h
Toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen) 57 €/h
Maastotyöt/ryhmä 92 €/h

Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen, joka on 50 % työaikakorvauksesta.


16 § Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2013 ja sillä kumotaan aiemmat kiinteistönmuodostustaksat.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje