Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Konserniohje (2016)

vaihtoehtoinen nimi: Konserniohje ja liite: HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (Corporate Governance)
Tunniste: 2016Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.2.2016/34 ja määrännyt tulemaan voimaan samasta ajankohdasta lukien.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=831543
Konserniohjeen tarkennus koskien hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/88403_konserniohjeen_tarkennus_20161010.pdfKonserniohje

Sisällys
1 § Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite
2 § Konserniohjeen soveltamisala
3 § Keskitetyt konsernitoiminnot
4 § Talous
5 § Henkilöstö
6 § Viestintä
7 § Tiedonantovelvollisuus ja konserniraportointi
8 § Konsernitilinpäätös
9 § Ennakkolupamenettely
10 § Ulkoinen ja sisäinen tarkastus
11 § Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa
12 § Ohjeen voimaantulo


1 § Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja kuntalain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään.

2 § Konserniohjeen soveltamisala

Konserniohje koskee kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä. Tytäryhteisöksi katsotaan osakeyhtiö, säätiö tai muu sellainen yhteisö, jossa kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa kaupunkikonsernin.

Konserniohje liitteineen on käsiteltävä tytäryhteisön yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä, jonka päätöksellä yhteisö sitoutuu konserniohjetta noudattamaan. Konserniohje liitteineen on myös käsiteltävä tytäryhteisön hallituksessa.

Kaupungin tytäryhteisön, joka toimii alakonsernin emoyhtiönä, tulee huolehtia siitä, että konserniohjetta liitteineen sovelletaan myös sen tytäryhteisöissä, ellei osakassopimuksista muuta johdu.

Yhteisöjen yhtiöjärjestyksiin on kirjattava, että niillä on velvollisuus noudattaa annettuja konserniohjeita.

Osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien ohjaukseen konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin.

3 § Keskitetyt konsernitoiminnot

Kaupunkikonsernissa hyödynnetään eri tukipalvelujen hankinta- ja volyymiedut sekä ammatti- ja erityisosaaminen.

Tilapalvelu Liikelaitos hallinnoi ja omistaa palvelutuotantoon käytettäviä tiloja ja koordinoi kaupunkikonsernin tilojen käyttöä. Tytäryhteisöt sijoittuvat ensisijaisesti kaupungin omistamiin tiloihin. Konsernissa käytetään yhtenäisiä kiinteistönvuokrausperusteita.

Tytäryhteisöt ovat mukana kaupungin hankintasopimuksissa ja noudattavat kaupungin hankintaperiaatteita sekä hankinnoista erikseen annettuja ohjeita. Kaupungin hankintavastuullisten kanssa neuvotellaan ja sovitaan tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä taloudellisten hyötyjen aikaansaamiseksi.

Tietohallinto koordinoi kaupunkikonsernin tietotekniikka- ja telepalveluja ja vastaa tietohallintostrategioiden toteuttamisesta. Tarkoituksena on käyttää kaupunkikonsernissa mahdollisimman kattavasti yhteisiä ICT-järjestelmiä, joiden hankinnat tulee valmistella yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa.

Kaupunkikonsernissa haetaan taloudellisia hyötyjä sekä tuotannollisia volyymietuja kiinteistönhoitoon, työterveyteen, taloushallintoon yms. liittyvissä tukipalveluissa.

4 § Talous

Kaikkien tytäryhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Tytäryhteisöt käyttävät konsernijohdon (kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus) hyväksymää taloushallinnon palvelua.

Tytäryhteisöt noudattavat konsernijohdon antamia ohjeita rahoituksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Kaupungin tytäryhteisöt liittyvät konsernin sisäisen pankin jäseniksi ja konsernitilin käyttäjiksi.

Tytäryhteisöjen investoinnit, rahoitus-, laina-, takaus- ja vakuusasiat valmistellaan yhteistyössä kaupunginjohtajan nimeämän konserniohjausryhmän kanssa. Talouskeskus Liikelaitos kilpailuttaa tytäryhteisöjen lainat ja muut merkittävät rahoitusjärjestelyt.

Konsernin sisäisissä urakkasopimuksissa tytäryhteisöiltä edellytetään pääsääntöisesti vastaavaa vakuudenantoa kuin ulkoisilta tarjoajilta.

5 § Henkilöstö

Tytäryhteisöt noudattavat kaupungin yleisiä henkilöstöpolitiikan periaatteita. Merkittävistä henkilöstöön liittyvistä asioista on neuvoteltava etukäteen controllerin kanssa.

Tytäryhteisöt liittyvät Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöiksi, jollei konsernijohdon kanssa ole muuta sovittu.

6 § Viestintä

Yhteisön viestinnän on tuettava kaupungin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa sekä noudatettava kaupungin viestinnän linjauksia.

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kaupungin viestinnän kanssa, erityisesti merkittävissä tytäryhteisön muutos- ja kriisitilanteissa. Tytäryhteisön on tiedotettava organisaationsa viestinnän strategisista suunnitelmista, muutoksista ja toiminnasta konsernijohdolle.


7 § Tiedonantovelvollisuus ja konserniraportointi

Tytäryhteisöiden yhtiöjärjestyksiin on kirjattava, että yhteisön hallituksella ja toimitusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa omistajaa edustavalle controllerille ja kaupungin sisäiselle tarkastukselle niiden pyytämät tiedot.

Tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen on annettava konsernijohdolle kaupunkikonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

Tytäryhteisö noudattaa talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnassa sekä osavuosiraportoinnissa konsernijohdon antamia ohjeita ja aikatauluja. Tytäryhteisö raportoi asetettujen tavoitteiden toteutumisen, toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisen aseman kehityksestä sekä toiminnan kestävyyteen ja omaisuuden arvon kehittymiseen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä konsernijohdolle.

Tytäryhteisöt ovat velvollisia raportoimaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa.

Merkittävien tytäryhteisöjen tilinpäätökset on nähtävillä kaupungin internet -sivuilla.

8 § Konsernitilinpäätös

Yksityiskohtaiset ohjeet konsernitilinpäätökseen tarvittavien tietojen sisällöstä, muodosta ja aikataulusta annetaan tytäryhteisöille vuosittain ennen tilikauden päättymistä. Konsernijohto arvioi vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä kunnan kokonaisedun toteutumisen ja riskienhallinnan kannalta omistajaohjauksen tuloksellisuutta.

9 § Ennakkolupamenettely

Tytäryhteisön on etukäteen hankittava konsernijohdon suostumus seuraavissa asioissa:

1) liiketoiminnan merkittävä tai poikkeuksellinen laajentaminen
2) merkittävä tai poikkeuksellinen investointi
3) yhtiöjärjestyksen muuttaminen
4) osakeanti tai muu pääomarakenteen muuttaminen
5) liiketoiminnan tai kiinteistön myyminen tai muu olennainen liiketoiminnan uudelleenjärjestely
6) lainanotto tai vakuuden antaminen
7) hakeutuminen selvitystilaan tai konkurssiin
8) tuloksen käsittely ennen yhteisön hallituksen tilinpäätöskäsittelyä

9) vaikutuksiltaan merkittävän oikeudellisen prosessin aloittaminen
10) toimitusjohtajan valinta ja palkkaus sekä toimitusjohtajalle maksettavat muut taloudelliset etuudet
11) tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto ja siinä tehtävät muutokset
12) muu yhteisön tulokseen, pääoman tuottoon tai riskiin olennaisesti vaikuttava tapahtuma.

Yhteisöllä on velvollisuus antaa ennakkolupaa koskevaa valmistelua ja päätöksentekoa varten hyvissä ajoin riittävät taloudelliset ja toiminnalliset tiedot.

10 § Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Valtuuston asettama tarkastuslautakunta huolehti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston kaupungille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutusta.

Kaupungin tilintarkastusyhteisö toimii myös kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisönä.

Kaupungin sisäisellä tarkastuksella on kaupunginjohtajan toimeksiannosta oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa tarvittavassa laajuudessa.


11 § Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

Konserniohjeen liitteenä on Jyväskylän kaupunkikonsernin hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje, joka määrittelee tytäryhteisöjen johdon eli hallituksen ja palkattujen johtajien roolia, velvollisuuksia ja suhdetta kaupunkiin osakkeenomistajana.

12 § Ohjeen voimaantulo

Kaupunginhallitus hyväksyy konserniohjeen. Konserniohje astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen.

Liite: Hyvä hallinto- ja johtamistapa jyväskylän kaupunkikonsernissa

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje