Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätehuoltomääräykset (2013)


Selvennys: Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset
Tunniste: 2013Nämä jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Kaupunkirakennelautakunta on ne hyväksynyt 11.12.2012/425 http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2012/11121630.0/frmtxt425.htm
ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2013.YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 § Yleistä

Jätelain 91§ mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

2 § Tavoitteet

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa tavalla, joka vähentää loppukäsiteltävän jätteen määrää sekä jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa. Syntyvät jätteet tulee lajitella huolellisesti ja kaikki hyödynnettävät jätteet toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Hyödyntämiskelvottoman jätteen tulee soveltua käsiteltäväksi käsittelylaitoksella tai loppusijoituspaikalla.

Näitä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava kaikessa jätehuollossa Jyväskylän kaupungin alueella. Lisäksi on noudatettava mitä muualla on säädetty tai määrätty.


3 § Määritelmiä

Jätehuoltomääräyksissä esiintyvät termit ja niiden merkityssisällöt:


1) Biojäte
= kompostointiin soveltuvaa, biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, kuten ruokajätettä ja muuta elintarvikejätettä.

2) Elintarvikejäte
= ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita, sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä.

3) Eläinperäinen jäte
= sivutuoteasetuksen määrittelemiä eläinperäisiä sivutuotteita tai jätteitä

4) Energiajäte
= polttokelpoista jätettä, jota ei voida hyödyntää materiaalina

5) Erityisjäte
= jätettä, joka vaatii erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä loppusijoitusalueella, mutta joka ei ole vaarallista jätettä. Erityisjätteitä ovat mm. asbestijäte, teuras- ja eläinjäte, käymälä- ja välppäjäte, suurehkot pakatut elintarvike-erät, saostus- ja umpisäiliöliete, maasuodattimien suodinkerrokset, pienpuhdistamojen suotimet ja riskijäte sekä erityisen haiseva tai pölyävä jäte.

6) Hyötyjäte
= hyötykäyttöä varten lajiteltuja jätejakeita, jotka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai joiden sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja joille on osoitettu vastaanottopiste. Hyötyjakeita ovat mm. keräyspaperi ja – pahvi, - kartonki, -lasi, -metalli, biojäte, tekstiilijäte ja jätepuu.

7) Hyötykeräyspiste
= kaupungin ylläpitämä keräyspiste, jossa kerätään hyötyjätteitä.

8) Isokokoinen jäte
= jätettä, joka ei kokonsa puolesta sovi kuljetettavaksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. Isokokoisia jätteitä ovat esimerkiksi kierrätykseen soveltumattomat huonekalut, joustinpatjat, suuret matot ja ammeet.

9) Kunnan järjestämä jätehuolto
= jätelain 32 §:n mukaista kunnan järjestämisvelvollisuuden piirissä olevaa yhdyskuntajätteen kuljetusta. Sako- ja umpikaivolietteen tyhjennykset hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämänä

10) Jätehuollon järjestävä taho
= Jyväskylän kaupungissa jätehuoltoa järjestävänä tahona on kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntatekniikka. Jätehuollon käytännön asiakaspalvelusta ja neuvonnasta vastaa Palvelupiste Hannikainen.

11) Jätehuollon valvova viranomainen
= Jyväskylän kaupungissa jätehuollon valvontatehtävistä huolehtii kaupunkirakennepalvelujen ympäristötoimi.

12) Jätehuolto
= jätteiden keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä sekä näiden toimintojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa.

13) Jätteiden keräysväline
= pintakeräysastia, syväkeräysastia, säiliö, lava ja muu hyväksytty väline, johon jätteet kerätään kuljetusta varten.


14) Jätteen lajittelu
= vaarallisten jätteiden ja hyödyntämiskelpoisten raaka-aineiden kuten paperin, pahvin, metallin, lasin ja biojätteen erottamista muusta jätteestä.

15) Kaatopaikkajäte
= jätettä, josta hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet on lajiteltu erilleen joko syntypaikalla tai käsittelyalueella/ -laitoksessa.

16) Kivi- ja kivennäisperäinen jäte
= rakennustoiminnan jätettä, joka koostuu betonista, tiilestä, laastista, keraamisista laatoista tai niiden yhdistelmästä, on puhdistettu muista ainesosista ja toimitetaan hyötykäyttöön muista jätteistä eroteltuna. Lisäksi kiviperäistä jätettä on kvartsi- ja kromiittihiekasta muodostunut valimo-hiekka.

17) Keräyskartonki
= puhdasta ja kuivaa, uusiokäyttöön soveltuvaa, keräyskelpoista pahvia sekä kuitu- ja kartonkipakkauksia.

18) Keräyslasi
= käytöstä poistettuja, uusiokäyttöön kelpaavia ja tyhjiä lasipakkauksia, ei kuitenkaan tasolasia.

19) Keräysmetalli
= käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallia, joka kokonsa sekä laatunsa puolesta voidaan laittaa kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuksen keräysvälineeseen tai hyötykeräyspisteen keräysvälineeseen.

20) Keräyspahvi
= puhdasta ja kuivaa, uusiokäyttöön soveltuvaa, keräyskelpoista pahvia. Keräyspahvin sekaan ei saa laittaa kartonkipakkauksia.

21) Keräyspaperi
= puhdasta ja kuivaa, uusiokäyttöön soveltuvaa, keräyskelpoista paperia. Keräyspaperiksi ei sovellu pahvi, kartonki, wc-, talous- ja tapettipaperi eikä likainen paperi.

22) Kuivajäte
= yhdyskuntajätettä, joka on syntypaikalla lajiteltu siten, että se ei sisällä biojätettä, vaarallista jätettä, hyötyjätteitä eikä lietteitä.

23) Käymäläjäte
= kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä

24) Liete
= sako- ja umpikaivolietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteitä, puhdistamolietteitä ja muita, käsittelyn kannalta vastaavia, juoksevassa muodossa olevia jätteitä.

25) Maa-ainesjäte
= puhtaita maa- ja kiviaineksia tai niiden kaltaisina pidettäviä aineksia.


26) Puujäte
= rakennus- ja tuotantotoiminnan puujätettä, kierrätyskelvottomia kuormalavoja ja pienpuuta.

27) Puutarhajäte
= ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja niihin verrattavaa, puutarhan hoidossa syntyvää, biologisesti hajoavaa jätettä.

28) Rakennus- ja purkujäte
= rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa syntyviä rakennus- ja purkujätteitä sekä käyttämättä jääneitä aineksia.

29) Risujäte
= karsittuja puiden latvuksia, oksia ja risuja sekä mm. joulukuusia.

30) Sekajäte
= lajittelematonta yhdyskunta-, rakennus-, teollisuus- ja erityisjätettä, joka sisältää hyöty- ja kaatopaikkajätettä.

31) Toimistokeräyspaperi
= vaaleata kopio-, tulostus- ja lomakepaperia

32) Tuottajavastuu
= jätehuoltoa, jossa tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettavien tuotteiden vastaanottopaikkoja siten, että tuotteen voi maksutta ja vaivattomasti luovuttaa näin järjestettyyn vastaanottoon. Vastaanottopaikkojen määrä tuoteryhmittäin ja alueittain voi olla erilainen.

33) Vaarallinen jäte
= jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus.

34) Yhdyskuntajäte
= vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.

35) Yhteinen jäteastia
= on kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämä, yksityinen jätteiden keräysväline kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa

36) Yleinen jätteen vastaanottopaikka
= jätteenkäsittelykeskus, hyötykeräyspiste, vaarallisten jätteiden vastaanottopaikka, tuottajayhteisön järjestämä keräyspaikka, kunnallinen jätevedenpuhdistamo sekä maankaatopaikka ja puutarhajätteiden vastaanotto-paikka.

37) Öljyinen jäte
= jäteöljyä ja veteen sekoittunutta öljyä sekä jätteitä, joihin on sekoittunut öljyä siinä määrin, että niiden käsittely muiden jätteiden joukossa aiheuttaisi vaaraa terveydelle tai ympäristölle sekä öljysäiliöiden puhdistuksessa syntyvää sakkaa, öljynerotuskaivojen lietettä ja muuta vastaavaa öljyistä maata.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje