Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Konsernihallinnon toimintasääntö (2013)


Tunniste: 2013Hyväksytty: Kaupunginhallitus 18.2.2013/77, voimaantulo 19.2.2013
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2013/18021400.0/frmtxt77.htm
SISÄLLYS

1§ Johdanto
2§ Konsernihallinnon organisaatio
3 § Konsernihallinnon tehtävät
4 § Konsernihallinnon ohjausryhmät
5 § Erityislakien mukaan kunnan tehtäviin kuuluvan päätösvalta
6 § Otto-oikeuden käyttäminen
7 § Voimaantulo


1§ JOHDANTO

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään konsernihallinnon viranhaltijoille kuuluvasta toimivallasta.


2§ KONSERNIHALLINNON ORGANISAATIO

Konsernihallinnon vastuualueita ovat
1. hallinto
2. kilpailukyky ja kaupunkikehitys
3. viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet
4. talouden ohjaus
5. henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö.

Lisäksi konsernihallintoon kuuluvat tietohallinto ja sisäinen tarkastus.

Konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sen toiminnasta ja taloudesta vastaa kansliapäällikkö.

Hallinnon vastuualuejohtajana toimii kansliapäällikkö. Hallinnon vastuualue jakautuu kaupunginkanslian toimintayksikköön ja lakiasioiden toimintayksikköön. Kaupungin keskitetyt kirjaamotoiminnot sekä arkistopalvelut kuuluvat kaupunginkanslian toimintayksikköön.

Lisäksi hallinnon yhteydessä toimii hankintojen ohjaus sekä kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäinen tarkastus sekä tarkastuslautakunnan alainen ulkoinen tarkastus.

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualueen johtajana toimii muutosjohtaja. Vastuualueeseen kuuluu strategia- ja kehittämistoiminnan lisäksi asiakas- ja neuvontapalveluita sekä Jyväskylän Seudun Matkailu.

Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet -vastuualueen johtajana toimii viestintäjohtaja. Päätoimiset viestijät, lukuun ottamatta kaupunginteatterin ja sinfoniaorkesterin viestijöitä, ovat viestintäjohtajan alaisuudessa. Vastuualueen tehtäviin kuuluvista kansainvälisistä yhteyksistä vastaa yhteysjohtaja.

Talouden ohjaus -vastuualueen johtajana toimii talousjohtaja.

Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö -vastuualueen johtajana toimii henkilöstöjohtaja. Vastuualue organisoituu viiteen pääprosessiin, jotka ovat palvelussuhdeasioiden hallinta, henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi, osaamisen kehittäminen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä yhteistoiminta.

Tietohallinto toimii nettoyksikkönä kansliapäällikön alaisuudessa. Sen johtajana on tietohallintojohtaja, jolla on vastuualuejohtajaa vastaava toimivalta.

Vastuualuejohtajat ja tietohallintojohtaja vastaavat vastuualueensa taloudesta kansliapäällikölle. Vastuualuejohtajat raportoivat toiminnastaan kaupunginjohtajalle. Tietohallintojohtaja raportoi toiminnastaan kansliapäällikölle. Konsernihallinnon hallinnollisena esimiehenä toimii kansliapäällikkö.

Konsernihallinnon toimintaa koordinoi konsernihallinnon johtoryhmä, jonka nimeää kansliapäällikkö. Konsernihallinnon vastuualueilla voi olla oma johtoryhmä. Vastuualueen johtoryhmän nimeää asianomainen vastuualuejohtaja. Tietohallinnon johtoryhmän nimeää tietohallintojohtaja.


3 § KONSERNIHALLINNON TEHTÄVÄT

Hallinnon vastuualue vastaa
- kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä kaupunginjohtajan päätösten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä tarkastuslautakunnan sihteeritehtävistä
- luottamushenkilöhallinnon tukitehtävistä
- lakiasioiden hoidosta ja kaupungin etujen valvonnasta
- vaalien järjestämisestä
- kaupungin asiakirjahallinnosta, kirjaamo- ja arkistotoimesta
- hankintojen ohjauksesta.

Tietohallinnon vastuualueen tehtävänä on
- osallistua kaupungin strategiseen suunnitteluun ja kaupunkistrategian laadintaan siltä osin kuin strategiatyö koskee tietohallinnon toiminta-aluetta
- vastata kaupunkikonsernin tietohallintostrategian valmistelusta ja osallistua julkishallinnon ict-yhteistyöhön
- hankkia, kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmä- ja telepalveluita kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- vastata tietoturvapolitiikan määrittämisestä ja toteuttamisesta
- vastata ict-tuen ja -koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta
- suunnitella ja rakennuttaa puhelinpalveluiden tekniset ratkaisut ja tietoliikenneverkot.

Kilpailukyvyn ja kaupunkikehityksen vastuualueen tehtävänä on
- ohjata ja tukea kaupungin strategiatyötä sekä rakenteiden uudistamista kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi
- koordinoida ja osin toteuttaa kaupungin strategisia kehittämishankkeita ja kehittämistoimintaa
- kehittää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa
- kehittää ja osin toteuttaa kaupungin asiakas- ja neuvontapalveluita
- vastata hyvinvointipoliittisen toimikunnan sekä maaseutu- ja asukastoimikunnan toiminnasta ja asioiden valmistelusta.
Vastuualueeseen kuuluva Jyväskylän Seudun Matkailupalvelut vastaa matkailupalveluista.

Viestinnän, markkinoinnin ja kansainvälisten yhteyksien vastuualue vastaa
- viestinnän johtamisesta, koordinoimisesta ja kehittämisestä
- työyhteisöviestinnästä
- valmistelu- ja päätösviestinnästä
- kuntalaisviestinnästä
- kaupunkimaineeseen ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä
- häiriötilanne- ja poikkeusolojen viestinnästä
- kansainvälisestä toiminnasta ja kansainvälisistä yhteyksistä
- johdon sihteeritehtävistä, vastaanotoista, tapahtumista sekä muun vieraanvaraisuuden järjestelyistä.

Talouden ohjauksen vastuualue vastaa
- talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta
- talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista
- tilinpäätöksen laadinnasta
- rahoituksesta
- laskennan kehittämisestä

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue vastaa
- palkka- ja palvelussuhdeasioista
- henkilöstön kehittämisestä
- henkilöstösuunnittelusta ja rekrytoinnin ohjauksesta
- yhteistoiminnasta sekä työturvallisuudesta ja työsuojelusta
- henkilöstöetuisuuksien linjauksista
- henkilöstöä koskevasta seurannasta ja raportoinnista
- työterveydenhuollon palvelujen hankinnasta henkilöstölle.


4 § KONSERNIHALLINNON OHJAUSRYHMÄT

Konserniohjausryhmän tehtävänä on valmistella ja seurata konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksen linjauksia ja päätöksiä, antaa lausuntoja ja kannanottoja päätöksentekoon konserniyhteisöjen hankkeiden taloudellisista vaikutuksista, laatia riskien hallintaan liittyviä tarpeellisia selvityksiä ja ohjeita sekä seurata ohjeiden toteutusta kaupunkikonsernin päätöksenteon tueksi.

Konserniohjausryhmän asettaa kaupunginjohtaja.

Talouden ohjausryhmän tehtävänä on kehittää kaupungin talousohjausta ja -suunnittelua, raportointia ja laskentaa, valmistella ja koordinoida talousarvion valmisteluun liittyviä asioita, valmistella ja koordinoida tilinpäätöksen valmistelua, kehittää Talouskeskuksen ja palvelualueiden välistä työnjakoa sekä ohjata taloushallinnon prosessien ja talouden tietojärjestelmien kehittämistä.

Talouden ohjausryhmän asettaa kaupunginjohtaja.

Ict-ohjausryhmän tehtävänä on valvoa ja ohjata tietohallintostrategioiden valmistelua ja noudattamista, toimia kokonaisarkkitehtuurityön ohjausryhmänä sekä määritellä kaupunkikonsernin ict-toiminnan tavoitteet ja resurssit niiden toteutukseen.
Ict-ohjausryhmän asettaa kaupunginjohtaja.

Hankintojen ohjausryhmän tehtävänä on hankintojen toimintaperiaatteiden valmistelu ja seuranta, hankintojen ohjaus ja sen järjestelmien kehittäminen, hankintoihin liittyvien tarpeellisten selvitysten, kannanottojen ja ohjeiden laadinta, yritysvaikutusten ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä muut sille asetetut tehtävät.

Hankintojen ohjausryhmän asettaa kaupunginjohtaja.


5 § ERITYISLAKIEN MUKAAN KUNNAN TEHTÄVIIN KUULUVAN PÄÄTÖSVALTA

Kaupunginlakimies päättää vapautuksen myöntämisestä kunnallisveron, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun sekä kiinteistöveron suorittamisesta, niin kuin siitä on erikseen säädetty sekä selitysten ja lausuntojen antamisesta verotusta koskevissa asioissa.


6 § OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Konsernihallinnon viranhaltijan tekemän päätöksen ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi päättää kaupunginhallitus, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin
- yksittäisiä henkilöitä koskevat henkilöstöpäätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen
- kansallisen kynnysarvon alle menevät hankinnat
- alle 2 000 euron vahingonkorvaukset
- hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia
- tilojen vuokraaminen ulkopuolisen käyttöön.


7 § VOIMAANTULO

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 19.2.2013.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje