Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

VANHA:Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (2013)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Tunniste: 2013Rakennus- ja ympäristölautakunnan 4.12.2012 hyväksymä, http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2012/04121630.0/frmtxt143.htm
Voimaantulo 1.1.2013.
1 SOVELTAMISALA

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemästä ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja jätelain (646/2011) mukaisesta lupahakemuksesta, ilmoituksesta, suunnitelmallisesta valvontatoimenpiteestä tai muusta asiasta peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.


2 MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Maksut perustuvat keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 56 euroa tunnilta.


3 LUPIEN, ILMOITUSTEN JA MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELYMAKSUT

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut esitetään liitteenä olevassa maksutaulukossa.


4 MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT

Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

a) asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun mukaisesti;

b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti;

c) ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut todellisten kaupungille aiheutuneiden kustannusten mukaan.


5 MAKSUN ALENTAMINEN

Käsittelymaksu voidaan harkinnanvaraisesti määrätä 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.

Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi

Mikäli hakemuksen kohteena olevalla laitoksella tai toiminnolla on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiansäästösopimus tai maatalouden ympäristötukijärjestelmään liittyvät vapaaehtoiset vesiensuojelutoimenpiteet, voidaan käsittelymaksu määrätä 10 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi

Toiminnan olennaista muuttamista, lupamääräysten tarkistamista tai luvan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen tai ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi

Mikäli hakemus koskee sellaista YSL 28 §:n mukaista toimintaa, josta ei asian vähäisen merkityksen vuoksi ilmoiteta sanomalehdessä, vähennetään 3 kohdan mukaisesta maksusta ilmoituskustannukset 665 euroa

Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä 3 kohdan mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 kohdan mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta.


6 MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA

Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan käsittelymaksu periä 3 kohdan mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.

Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.


7 HAKEMUKSEN, ILMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN PERUUTTAMINEN TAI RAUKEAMI-NEN

Mikäli hakija peruuttaa kirjallisesti hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt toimiin asian käsittelemiseksi, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta vähintään 30 prosenttia sekä muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti. Mikäli luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, maksua ei peritä.


8 KIELTEINEN PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA TAI ILMOITUKSESTA

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli kielteisen päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti.


9 HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN TUTKIMATTA JÄTTÄMINEN

Mikäli hakemus tai ilmoitus päätetään jättää tutkimatta sillä perustella, että toiminta, jolle lupaa on haettu tai josta ilmoitus on tehty, ei ole ko. luvan- tai ilmoituksenvaraista, eikä hakija kirjallisesti peruuta hakemustaan tai ilmoitustaan, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta 50 prosenttia.


10 PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen sen vuoksi, että toiminta, jolle lupaa on haettu tai josta ilmoitus on tehty, ei ole ko. luvan- tai ilmoituksenvaraista, palautetaan peritty maksu kokonaisuudessaan.


11 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA (YSL 101 §)

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 333 euron lisämaksu.

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 665 euron lisämaksu.


12 MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää ympäristön-suojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä viranhaltija pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta maksusta päättää ympäristöjohtaja.

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

Mikäli hakija ei suorita maksua määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu; voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.


13 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 4.12.2012 ja se tulee voimaan 1.1.2013.

Asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen nyt määrätyn ympäristönsuojeluviranomaisen taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä.

Maksu €

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 §)
1) metsäteollisuus:
1a) sahalaitos tai viilutehdas 3325 €
1b) puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 3325 €
2) metalliteollisuus:
2a) metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä
suorittava laitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai
alumiinin anodisointilaitos 3325 €
3) energian tuotanto:
3a) öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa
ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu polttolaitos 3880 €
4) kemianteollisuus
4a) voiteluöljytehdas 3880 €
4b) pinta-aktiivisia aineita tai pesuaineita valmistava tehdas 3880 €
5) kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely:
5a) polttonesteiden jakeluasema tai muu vaarallisen nestemäisen
kemikaalin varasto 1663 €
5b) grillihiilen valmistuslaitos tai kivihiilivarasto 1663 €
6) haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta:
6a) laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 3325 €
6b) orgaanisia liuottimia käyttävä laitos 3325 €
7) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
7a) kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä
kivenlouhinta, kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä
murskaamo 2549 €
7b) asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus 2549 €
8) mineraalituotteiden valmistus:
8a) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 2549 €
8b) kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas 2549 €
8c) keramiikka- tai posliinitehdas 3325 €
8d) kuitusementtilevytehdas 3325 €
9) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
9a) tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1663 €
10) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
10a) teurastamo 2218 €
10b) lihanjalostuslaitos taikka muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos 2218 €
10c) kalastustuotteita käsittelevä laitos 2218 €
10d) maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos sekä jäätelötehdas 2218 €
10e) perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 2218 €
10f) vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka
einestehdas 2218 €
10g) makeistehdas taikka leipomo 2218 €
10h) virvoitusjuomatehdas tai virvoitusjuomien pullottamo 2218 €
10i) panimo. mallastehdas tai mallas- tai alkoholijuomien pullottamo 2218 €
10j) rehusekoittamo 2218 €
10k) kahvipaahtimo tai tupakkatehdas 2549 €
11) eläinsuojat ja kalankasvatus:
11a) eläinsuoja 1663 €
11b) turkistarha 1663 €
12) liikenne:
12a) muu lentopaikka kuin lentoasema 2771 €
12b) linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 2549 €
12c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2771 €
13) jäte- ja vesihuolto:
a) louhostoiminnassa syntyneen pysyvän jätteen kaatopaikka 2218 €
b) laitos, jossa poltetaan maa- ja metsätalouden kasviperäistä jätteitä
tai käsittelemätöntä puujätettä 2218 €
c) laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinä toiminnassa
tai sillä paikalla syntyneitä vaarallisia jätteitä 2771 €
d) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen
vaarallisen jätteen vastaanottopaikka 2218 €
e) kompostointilaitos 2771 €
f) maankaatopaikka 2218 €
g) jäteveden puhdistamo tai jätevesien johtaminen muualle kuin
yleiseen viemäriin 1109 €
h) muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai
käsittely 2218 €
14) muu toiminta;
14 a) ulkona sijaitseva ampumarata 2771 €
14 b) laitosmainen, pääosin ulkona tapahtuva hiekkapuhallus 1663 €
14 c) eläintarha tai huvipuisto 2218 €
14 d) krematorio 2771 €
15) Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1. momentissa
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 2218 €

YSL 10 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
16 a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
* ilmoitus, jonka käsittelyn yhteydessä ei ole kuulemistarvetta 167 €
* ilmoitus, jonka käsittelyn yhteydessä kuullaan asianosaisia 720 €
16 b) koeluontoinen toiminta 554 €
16 c) poikkeukselliset tilanteet 554 €
16 d) ympäristönsuojelulain 64§ mukainen päätös, silloin kun
ilmoituksenvarainen toiminta on aloitettu ja toiminnasta ei ole
tehty ympäristönsuojelulain 60 - 62 §:n mukaista ilmoitusta 333 €
16 e) toiminnan rekisteröinti 445 €

Vesilain mukaisten asioiden käsittely
17a) talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 1:16) 56 €/tunti
17b) ojitusasiat (VL 6:12) 56 €/tunti
17 c) vesijohdon tai viemärin rakentaminen (VL 9:18, 10:7) 554 €

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden
käsittely
18 a) huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman käsittely ja
hyväksyminen 167 €

Jätelain mukaisten asioiden käsittely
19 a) ilmoitus jätteiden keräilystä 111 €

Muiden asioiden käsittely
20 a) tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 333 €
20 b) muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille
paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 56 €/tunti
20 c) muun ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen asian
käsittely 56 €/tunti
20 d) ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely 111 €
20 e) ympäristönsuojelumääräysten mukaisen ilmoituksen käsittely 111 €
20 f) hyväksytyn valvontasuunnitelman mukainen valvontatoimenpide 56 €/tunti
20 g) hallintopakkomenettelyyn liittyvä tarkastus 56 €/tunti

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje