Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö


Tunniste: 2016Hyväksytty: Kaupunkirakennelautakunta 7.6.2014/185, voimaantulo kaupunkirakennelautakunnan alaisesta toiminnasta 1.7.2014, rakennus- ja ympäristölautakunta 10.6.2014/47, voimaantulo rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta 1.7.2014, ympäristöterveysjaosto 27.8.2014/70, voimaantulo ympäristöterveysjaoston alaisesta toiminnasta 1.9.2014

Tarkistettu: Kaupunkirakennelautakunta 24.3.2015/77 sekä http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24031630.0/frmtxt77.htm
rakennus- ja ympäristölautakunta 17.3.2015/17, voimaantulo 1.4.2015
http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17031630.0/frmtxt17.htm
ympäristöterveysjaosto 24.6.2015/68, voimaantulo 1.7.2015 http://www3.jkl.fi/paatokset/ytj/2015/24061700.0/frmtxt68.htm

Tarkistettu: Kaupunkirakennelautakunta 20.9.2016/212 sekä http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=897118
ympäristöterveysjaosto 28.9.2016/88, voimaantulo 1.10.2016
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=900690
rakennus- ja ympäristölautakunta 4.10.2016/57, voimaantulo 1.11.2016 http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=902869
Sisällys

1 § Johdanto
2 § Kaupunkirakenteen toimiala
3 § Lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta kaupunkirakennelautakunnan alaisilla palvelualueilla
5 § Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisella palvelualueella
6 § Läsnäolo lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen kokouksissa
7 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen
8 § Voimaantulo1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan, niiden alaisten jaostojen sekä niiden tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.


2 § Kaupunkirakenteen toimiala

Hallintosäännön 39 §:n mukaan kaupunkirakenteen toimialan ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaavat kaupunkirakennelautakunta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta. Hallintosäännön 37 §:n mukaan toimialan jakautumisesta palvelualueiksi ja -yksiköiksi päättää toimialajohtaja.


3 § Lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen toimivalta

Kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan ja niiden alaisten jaostojen tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön luvuissa III, X ja XI.


4 § Viranhaltijoiden toimivalta kaupunkirakennelautakunnan alaisilla palvelualueilla

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan toimivallan siirtämisestä kaupunkirakennelautakunnan alaisille palvelualueille ja palveluyksiköille määrätään seuraavaa:

Esimiesten yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelujohtaja sekä talous- ja hallintopäällikkö vastaavat lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta. Lisäksi palvelujohtaja päättää palvelualueensa tutkimusluvista.

Asiakaspalvelun ja johdon tuen palveluyksikössä

Talous- ja hallintopäällikkö tai asiakaspalvelupäällikkö
1) antaa maanomistajan suostumuksen tapahtuman järjestämiselle

Liikenne- ja viheralueiden palvelualueella

Kaupungininsinööri
1) allekirjoittaa palvelualueensa hallinnassa olevia alueita koskevat sopimukset myynti- ja mainospaikoista sekä alueiden ja laitteiden vuokrauksesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaan
2) päättää katusuunnitelmien vähäisistä muutoksista
3) hyväksyy lautakunnan hyväksymään vuotuiseen investointiohjelmaan sisältyvien hankkeiden rakennussuunnitelmat, joiden kustannusarvio on yli kansallisen kynnysarvon

Katupäällikkö hyväksyy tai päättää
1) liikennejärjestelyt, lukuun ottamatta laajahkoja järjestelyjä, joilla muutetaan alueella noudatettavia keskeisiä periaatteita
2) tieliikennelain mukaisen suostumuksen antamisesta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen, mikäli tienpitäjänä on muu kuin kaupunki


3) kunnalle kuuluvien tehtävien osalta ajoneuvojen poikkeuksellisia kuljetuksia koskevat luvat sekä antaa näitä koskevat lausunnot
4) luvan antamisesta johtojen ja muiden maanalaisten rakenteiden sijoittamista varten
5) tapahtumalupien myöntämisestä
6) katualueiden ja muiden yleisten alueiden ulkovalaistuksen vähäiset muutokset

Katupäällikkö tai vastaava katumestari antaa kadulla ja yleisellä alueella tehtäviä töitä koskevat ilmoitukset ja antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamista koskevia määräyksiä.

Rakennuttajapäällikkö hyväksyy
1) rakennussuunnitelmat, joiden kustannusarvio on alle kansallisen kynnysarvon
2) kaupunkirakennelautakunnan vuotuiseen investointiohjelmaan sisältymättömien hankkeiden toteuttamisen, mikäli hankkeen arvo on alle kansallisen kynnysarvon

Palvelupäällikkö päättää
1) ajoneuvojen siirrosta ja romuajoneuvojen hävittämisestä kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti siltä osin kuin ne eivät kuulu pysäköinninvalvojan toimivaltaan

Maaseutuasiamies
1) päättää yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti
2) allekirjoittaa viljelypalstojen vuokrasopimukset lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti

Kaupungininsinööri, katupäällikkö, rakennuttajapäällikkö tai palvelupäällikkö antaa lausuntoja:
1) rakennus- tai toimenpidelupahakemuksesta
2) katu-, puisto- ja satamaverkkoa koskevista asioista
3) kunnalle kuuluvista vesihuoltoasioista ja hulevesiasioista
4) joukko- ja palveluliikennettä koskevista asioista

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualueella

Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö, yleiskaavapäällikkö tai maanmittausinsinööri päättää
1) maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä yleiskaavan rakentamisrajoituksesta enintään 600 k-m² suuruisen rakennuksen osalta.
2) maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 5 momentissa tarkoitettujen suunnittelutarvealueen erityisten edellytysten olemassaolosta enintään 600 k-m²:n suuruisen rakennuksen osalta.
3) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä enintään 600 k-m² suuruisen rakennuksen osalta, kun on kysymys rakennusjärjestyksen rakennuspaikkaa koskevasta vähimmäispinta-alavaatimuksesta, vähimmäisetäisyydestä rantaviivaan nähden tai rantaviivan vähimmäispituudesta
4) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä, kun on kysymys ranta-asemakaavan tai rantaosayleiskaavan mukaisesta rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeudesta poikkeamisesta enintään 150 k-m²:iin saakka sekä olemassa olevan rakennuksen vähäistä suuremmasta laajentamisesta
5) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä enintään 600 k-m² suuruisen rakennuksen osalta, kun on kysymys rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa, vähimmäisetäisyyttä rantaviivaan nähden tai kokonaisrakennusoikeutta koskevan yleiskaavamääräyksen poikkeamisesta
6) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentin mukaisesta ranta-alueen suunnittelutarpeesta, kun on kysymys olemassa olevan rakennuspaikan korvaavasta rakentamisesta.

Mikäli viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvan suunnittelutarveratkaisun ja/tai poikkeamispäätöksen ohella on tarpeen saada myös kaupunkirakennelautakunnan päätösvaltaan kuuluva poikkeamispäätös, ratkaisee asian kokonaisuudessaan kaupunkirakennelautakunta.

Mikäli suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä haetaan rakennushankkeelle, jolla katsotaan olevan tavanomaista laajempaa alueellista merkitystä, ratkaisee asian kaupunkirakennelautakunta.

Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö, yleiskaavapäällikkö tai maanmittausinsinööri antaa selityksen, lausunnon tai vastineen poikkeamispäätöksestä tai suunnittelutarveratkaisusta tehtyihin valituksiin silloin, kun lautakunta on tehnyt asiaa koskevasta oikaisuvaatimuksesta yksimielisen päätöksen.

Kaupunginarkkitehti, asemakaava-arkkitehti tai asemakaavoituksen virassa oleva projektipäällikkö päättää
1) maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:ssä tarkoitetusta asemakaavan ajanmukaisuudesta.
2) sähkömarkkinalain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kunnan suostumuksen antamisesta. 3) huojennuksen myöntämisestä asemakaavan muutosta koskeviin maksuihin lautakunnan noudettavaksi vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.

Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö, kaupunginarkkitehti, asemakaava-arkkitehti tai asemakaavoituksen virassa oleva projektipäällikkö päättää
1) kadun ja muun yleisen alueen nimen, samoin kuin kunnanosan ja korttelien numeroiden muuttamisesta asemakaava-alueella sekä kunnanosien nimistä, rajoista ja numeroista asemakaava-alueella
2) asemakaava-alueella olevien, yleisellä alueella sijaitsevien leikkipuistojen ja muiden vastaavien paikkojen ja rakenteiden kuten siltojen nimistä
3) asemakaava-alueen ulkopuolella olevien kulkuteiden ja yleisten alueiden, kuten puistojen nimistä sekä asemakaava-alueen ulkopuolella olevien alueiden kunnanosien nimistä, rajoista ja numeroista sekä näiden tietojen muuttamisesta.

Asemakaava-alueella kaupunginarkkitehti, asemakaava-arkkitehti tai asemakaavoituksen virassa oleva projektipäällikkö ja asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaava-alueella kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö tai yleiskaavapäällikkö antaa lausunnon
1) maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentin mukaisesta poikkeamishakemuksesta
2) rakennuslupahakemuksesta, jossa on kysymys maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:ssä tarkoitetusta vähäisestä poikkeamisesta rakennusluvan yhteydessä
3) rakennelman rakentamisesta puisto- tai virkistysalueelle tai muulle sellaiselle alueelle, kun rakentaminen ei sisälly oikeusvaikutteiseen kaavaan, eikä maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan
4) tilapäisen rakennuksen rakennuslupahakemuksesta tai määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta koskevasta rakennuslupahakemuksesta
5) pääsytien järjestämisestä kiinteistöltä katu- tai tiealueelle.

Kiinteistöinsinööri tai mittauspäällikkö
1) valvoo maankäyttö- ja rakennuslain 54 b §:n mukaisesti kaupungin kaavoitusmittauksia.

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelujohtajan virkatehtävää hoitava, tonttipäällikkö, tai tontit ja maanhallintayksikön virassa oleva projektipäällikkö päättää
1) asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden ja rakennusten ostamisesta, luovuttamisesta ja vuokraamisesta sekä lunastamisesta tai haltuunottokorvauksen maksamisesta kaupunkirakennelautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti
2) muiden kuin asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden ja rakennusten ostamisesta, luovuttamisesta, vuokraamisesta, lunastamisesta ja haltuunottokorvausten maksamisesta kun kaupan tai korvauksen arvo on alle 200 000 euroa.
3) kaupungin omistamia kiinteistöjä ja rakennuksia koskevien rasitesopimusten sekä yhteisjärjestelyä koskevien järjestelysuunnitelmien ja muiden rasiteluontoisten sopimusten sekä rauhoitussopimusten allekirjoittamisesta.
4) kiinteistönmuodostamislain 4, 5 ja 7 luvuissa tarkoitetusta kunnan suostumuksen antamisesta
5) pidennyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuteen sekä tontin varausajan jatkamisesta
6) huojennuksen antamisesta rakentamisen vähimmäisoikeuden käyttämisvelvollisuuteen ja suostumuksen antamisesta rakentamattomien tonttien edelleen myymiseen sekä rakentamattomien tonttien vuokrasopimuksen siirtoon
7) maanmittaustoimitusten hakemisesta
8) tapahtumalupien myöntämisestä
9) maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sekä ympäristölainsäädäntöön kuuluvien lupien ja poikkeamisten hakemisesta kaupungin omistamille kiinteistöille ja rakennuksille.

Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö
1) toimii kiinteistörekisterilain 5 §:n sekä kiinteistönmuodostamislain ja -asetuksen mukaisena kunnan kiinteistörekisterin pitäjänä
2) määrää kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun kaupungin palveluksessa virkasuhteessa olevan insinöörin tai teknikon suorittamaan kiinteistötoimituksia
3) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta erillisen tonttijaon laatimis- tai muuttamistarpeesta
4) määrää kiinteistöinsinöörin toimimaan kiinteistörekisterin pitäjänä.

Kiinteistöinsinööri
1) hyväksyy erillisen tonttijaon
2) laatii erillisen tonttijaon tai määrää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:n mukaisesti muun viranhaltijan laatimaan sen.

Kiinteistöinsinööri tai toimitusinsinööri
1) päättää otteiden, todistusten sekä muiden tulosteiden antamisesta kiinteistötietojärjestelmästä
2) vahvistaa osoitenumeroinnin.

Kiinteistöinsinööri, toimitusinsinööri, mittauspäällikkö, maanmittausteknikko tai maanmittausinsinööri
1) huolehtii maankäyttö ja rakennusasetuksen 75 §:n mukaisesta rakennuksen paikan merkitsemisestä.

Tonttipäällikkö, tontit ja maanhallinta -palveluyksikön projektipäällikkö, toimitusinsinööri, maankäyttöinsinööri, maanmittausinsinööri tai maankäyttöteknikko
1) edustaa Jyväskylän kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa
2) päättää naapuruussuhteisiin liittyvien lausuntojen ja suostumusten antamisesta kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta

Kiinteistöjen kauppakirjat, vaihtokirjat, maanvuokrasopimukset ja maankäyttösopimukset allekirjoittaa kiinteistöinsinööri, tonttipäällikkö, tontit ja maanhallinta -palveluyksikön projektipäällikkö, maankäyttöinsinööri, toimitusinsinööri tai maankäyttöteknikko ja varmentaa kiinteistöinsinööri, tonttipäällikkö, tontit ja maanhallinta -palveluyksikön projektipäällikkö, maankäyttöinsinööri, toimitusinsinööri, maankäyttöteknikko tai maankäyttösihteeri.


5 § Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisella palvelualueella

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan toimivallan siirtämisestä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaiselle rakentamisen ja ympäristön palvelualueelle määrätään seuraavaa:

Esimiesten yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelujohtaja vastaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta. Lisäksi palvelujohtaja päättää vastuualueensa tutkimusluvista.

Rakentamisen ja ympäristön palvelualueella

Lakimies päättää
1) maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:ssä ja 159 §:ssä tarkoitetusta rakennusrasitteen perustamisesta
2) maankäyttö- ja rakennuslain 160 §:ssä tarkoitetusta rasitejärjestelystä
3) maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväksi määrätyt asiat, lukuun ottamatta
- hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuksen käsittelemistä koskevia asioita
- maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaista määräämistä
- maankäyttö- ja rakennusasetuksen 82 §:n mukaista määräämistä
- lakimiehen tehtäväksi siirrettyjä asioita
ratkaisee johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti, lupainsinööri, lvi-insinööri tai toimistoinsinööri.

Johtava rakennustarkastaja
1) päättää uusien, yli 3-kerroksisten asuinkerrostalojen rakennuslupien myöntämisestä sekä tällaisten rakennusten laajentamisesta vähäistä enemmän
2) päättää yli 2000 m² olevien, muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten rakennuslupien myöntämisestä sekä tällaisten rakennusten laajentamisesta vähäistä enemmän.
3) antaa selityksen, lausunnon tai vastineen rakentamisen luvista tehtyihin valituksiin silloin, kun lautakunta on tehnyt asiaa koskevasta oikaisuvaatimuksesta yksimielisen päätöksen
4) tekee uhkasakkolain 19 §:n mukaisen ilmoituksen Maanmittauslaitokselle maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaista hallintopakkoasiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä

Johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti tai lupainsinööri
1) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 89 §:n 1 momentissa tarkoitettujen johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtämisestä
2) tekee maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamista koskevan päätöksen
3) huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ympäristönhoitoon liittyvästä valvonnasta.
4) antaa lausunnon maantielain 52 §:n 3 momentissa tarkoitetusta mainoksen asettamista koskevasta hakemuksesta

Toimistoinsinööri
1) suorittaa rakennusrekisteritietojen tarkistusta sekä tarkistustyön yhteydessä esille tulleen luvattoman rakentamisen valvontaa ja antaa siihen liittyviä määräyksiä
2) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaisista toimenpideluvista ja 128 §:n mukaisista maisematyöluvista
3) käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaisia ilmoituksia

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö, valvontakemisti ja ympäristötarkastaja toimivat ympäristönsuojelulain 172 ja 182 §:ssä ja jätelain 122–126 §:ssä tarkoitettuina viranhaltijoina.

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristötarkastajat toimivat maa-aineslain 14 §:n 1 momentissa ja 15 §:ssä sekä vesilain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettuina valvontaviranomaisina.

Ympäristöjohtaja tai ympäristönsuojelupäällikkö
1) antaa selityksen, lausunnon tai vastineen ympäristö- tai maa-aineslupa-asioista tehtyihin valituksiin silloin, kun asiaa koskeva lautakunnan päätös on ollut yksimielinen
2) päättää ympäristölupa-asian siirtämisestä aluehallintoviranomaiselle ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti
3) käyttää ympäristönsuojelulain 22 §:ssä tarkoitettua ympäristönsuojelun yleistä puhevaltaa.
4) tekee ympäristönsuojelulain 188 §:n, maa-aineslain 18 §:n, vesilain 14 luvun 2 §:n tai jätelain 136 §:n mukaisen ilmoituksen esitutkintaa varten
5) ratkaisee vesilain 5 luvun 5 §:n mukaiset ojitusta koskevat erimielisyydet
6) antaa lausunnon
- vesilain ilmoituksenvaraisista hankkeista sekä luvanvaraisista vesitaloushankkeista lukuun ottamatta vesivoiman rakentamista ja vesialueen muuttamista pysyvästi vesialueeksi
- muun viranomaisen ratkaistavista ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksista
- vesihuoltolain mukaisesta toiminta-alue esityksestä
- YVA-arviointiselostuksesta silloin, kun lautakunnan arviointiohjelmasta antama lausunto on ollut yksimielinen
7) määrää jätelain 133 §:n mukaisen laiminlyöntimaksun
8) laittaa vireille vesilain valvontaan liittyvän hallintopakkoasian ja lausuu aluehallintovirastolle siellä vireillä olevassa hallintopakkoasiassa.
9) tekee uhkasakkolain 19 §:n mukaisen ilmoituksen Maanmittauslaitokselle ympäristönsuojelulain 175 ja 176 §:n, maa-aineslain 14 § 2 momentin, vesilain 14 luvun 4 §:n, vesihuoltolain 29 §:n tai jätelain 126 §:n mukaista hallintopakkoasiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö, ympäristötarkastaja tai valvontakemisti
1) päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta luvan raukeamisesta ja arvioi 89 §:n mukaisen luvan muuttamisen tarpeen
2) antaa päätöksen ympäristönsuojelulain 118–120 ja 123 §:n mukaisten ilmoitusten johdosta sekä niihin liittyvät ympäristönsuojelulain 122–123 §:ssä tarkoitetut määräykset
3) ottaa vastaan ympäristönsuojelulain 116 ja 117 §:ssä ja merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetun, ympäristönsuojelun tietojärjestelmärekisteriin liittyvän ilmoituksen sekä jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen ja antaa tarvittaessa kehotuksen jätehuoltosuunnitelman tarkistamisesta
4) antaa ympäristönsuojelulain 180 §:ssä tarkoitetun määräyksen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jätelain 125 §: n mukaisen yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi sekä vesilain 14 luvun 11 §:n mukaisen määräyksen ilmeisen lainvastaisen toiminnan keskeyttämiseksi
5) päättää ympäristönsuojelulain 91 §:n mukaisesta lupamääräyksen määräajan pidentämisestä ja ympäristönsuojelulain 64–65 §:ssä tarkoitettujen tarkkailumääräysten tai tarkkailusuunnitelman muuttamisesta
6) myöntää ympäristönsuojelulain 202 §:n 4 momentin mukaisen poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä
7) päättää maa-ainesluvan voimassaolon jatkamisesta 10 §:n 3 momentin mukaisesti ja maa-aineslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lupapäätöksestä poikkeamisesta
8) hyväksyy maa-aineslupiin perustuvien otto-oikeuksien siirrot
9) antaa päätöksen vesihuoltolain muuttamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetusta vapautushakemuksesta
10) myöntää ympäristönsuojelulain 157 §:ssä tarkoitetun poikkeuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista
11) vapauttaa ympäristönsuojelulain 61 §:n 4 momentissa tarkoitetun vakuuden
12) antaa ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisen lausuman ympäristöluvan selventämisestä
13) antaa vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaisen päätöksen moottorikäyttöisten ajoneuvojen kilpailuihin ja harjoitusten pysyvään järjestämiseen.

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö tai ympäristönsuojelusuunnittelija antaa lausunnon metsätiesuunnitelmista.

Ympäristöjohtaja, johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti, lupainsinööri, ympäristönsuojelupäällikkö tai ympäristönsuojelusuunnittelija antaa lausunnon
1) asemakaavamuutosehdotuksesta, jonka hyväksyminen kuuluu kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaan
2) suunnittelutarveratkaisua koskevasta hakemuksesta.

Asuntoasiantuntija
1) toimii valtionapuviranomaisena ja ratkaisee
- aravalain ja aravarajoituslain sekä
- vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntolainojen korkotukea
- avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamista
- asumisoikeusasuntoja ja asumisoikeusyhdistyksiä
- asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevien lakien perusteella kunnalle kuuluvat asiat.
2) myöntää hissiavustukset lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaoston toimivallan siirtämisestä ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille määrätään seuraavasti:

Ympäristöterveyspäällikkö

1) Päättää elintarvikelain (23/2006) mukaisesti
- elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi (15 §)
- kiellon antamisesta (56 §)
- elintarvikkeen markkinoilta poistamisesta ja yleisestä tiedottamisesta (57 §)
- elintarvikkeen käytöstä ja hävittämisestä (59 §).

2) Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti
- määrittelee ilmoitusvelvollisuuden ja tekee päätöksen 13 §:n mukaisista ilmoituksista enintään 1000 m2 huoneiston osalta (13 § ja 15 §)
- hyväksyy enintään 1000 m3 talousvesilaitoksen toiminnan ja antaa lain 20 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia määräyksiä (18 §)
- määrää vahinkoeläimen hävittämisestä (31 §:n 2 mom)
- velvoittaa alueen omistajaa tai haltijaa poistamaan epäkohdan tai kieltää alueen käytön, jos hautaamiseen käytettävästä alueesta havaitaan aiheutuvan terveyshaittaa (42 §)
- antaa kirjallisen määräyksen asuinhuoneiston tarkastuksen tai siihen liittyvän toimen suorittamisesta (46 §)

3) Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) mukaisesti
- päättää haudatun ruumiin siirtämisestä (42 §)

4) Tupakkalain (549/2016) mukaisesti
- päättää vähittäismyyntiluvan myöntämisestä (44 § ja 45 §)
- päättää vähittäismyyntiluvan peruuttamisesta (97 §)
- määrää tupakointikiellon asuntoyhteisöön (79 §)
- päättää asuntoyhteisön tupakointikiellon peruuttamisesta (79 §)

5) Päättää lääkelain (22/2006) mukaisesti
- nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä (54 a §) ja myyntiluvan peruuttamisesta (54 c §:n 3 mom)

Ympäristöterveyspäällikkö, hygieenikkoeläinlääkäri, johtava ympäristöterveystarkastaja tai ympäristöterveystarkastaja:

1) Elintarvikelain (23/2006) mukaisesti
- ilmoittaa toimijalle saaneensa ilmoituksen alkutuotantopaikasta (22 §)
- vastaa kunnan elintarvikevalvonnan tehtävistä (33 §:n 1-3 kohdat) lukuun ottamatta elintarvikevalvonnan tulosten julkaisemista
- järjestää ensisaapumisvalvonnan (42 §)
- selvittää ruokamyrkytykset (45 §)
- käyttää tarkastusoikeutta (49 §), näytteenotto-oikeutta (50 §) ja tiedonsaantioikeutta (51 §)
- toteuttaa valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuutta (52 §) sekä ohjausvelvollisuutta (53 §)
- antaa määräykset elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamiseksi (55 §)
- ottaa elintarvikkeen haltuunsa (58 §)

2) suorittaa valvontatoimen (10 §) MMM:n pakasteista annetun asetuksen (818/2012) mukaan.

Ympäristöterveyspäällikkö, hygieenikkoeläinlääkäri tai johtava ympäristöterveystarkastaja:

1) Elintarvikelain (23/2006) mukaisesti
- arvioi ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyden (36 §)
- päättää Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkäämisestä ensisaapumispaikassa (60 §)

2) hyväksyy vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän MMM:n naudanlihan merkitsemisestä annetun asetuksen (434/2008) mukaisesti (4 §).

Ympäristöterveyspäällikkö, johtava ympäristöterveystarkastaja, ympäristöterveystarkastaja ja valvontakemisti

1) Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti
- valvoo talousvettä, antaa tarkkailuvelvoitteen sekä antaa veden käyttöä sekä käsittelyä koskevia määräyksiä (20 §)
- ehkäisee ja selvittää talousveden välityksellä leviävää tautia (20 a §)
- asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan ilmetessä velvoittaa vastuutahon ryhtymään 27 §:n 2 momentin mukaisiin toimenpiteisiin (27 §:n 2 ja 4 momentit)
- valvoo uimavettä ja antaa käyttökiellon (29 §)
- määrää käymälän rakentamisesta yleisellä alueella (30 §)
- velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä (31 §:n 1 mom)
- käyttää terveydensuojeluviranomaiselle säädettyä tiedonsaantioikeutta (44 § ja 47 §:n 1 mom), tarkastusoikeutta (45 §) ja oikeutta virka-avun käyttöön (48 §)
- toimittaa 47 §:n 2 momentin mukaiseen tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat tiedot
- myöntää poikkeuksen terveydensuojelumääräyksistä (51 §:n 3 mom)

2) Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) mukaisesti
- määrää talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista (9 §)
- määrää henkilömäärän rajoittamisesta asunnossa ja oleskelutilassa (16 §)

3) Tupakkalain (549/2016) mukaisesti
- vastaanottaa nikotiininesteiden vähittäismyynnistä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa vastaanottoilmoituksen ilmoituksen tekijälle (48 §)
- ilmoittaa Valviralle vähittäismyyntilupaan liittyvistä asioista (49 §)
- vastaanottaa tukkumyynnistä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa vastaanottoilmoituksen ilmoituksen tekijälle (50 §)
- tekee alkoholilain (1143/1994) mukaiselle lupaviranomaiselle ilmoituksen (82 §)
- tekee tupakkalain mukaista valvontaa (86 §)

4) tekee lääkelain (22/2006) mukaista valvontaa ja kieltää toiminnan (54 c §:n 1 ja 2 mom)
5) tekee ulkoilulain (606/1973) valvontaviranomaisen tarkastuksia ja oikeutettu tiedonsaantiin (23 §)
6) käyttää ruumiinkuljettamisesta koskevan sopimuksen voimaan saattamisesta annetussa asetuksessa (13/1989) viranomaiselle asetettua toimivaltaa (2 §)
7) antaa vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n tarkoittaman lausunnon.
8) antaa asuntojen korjaus-, energia ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) 9 §:n mukaisen lausunnon.

Ympäristöterveyspäällikkö tai johtava ympäristöterveystarkastaja antaa elintarvikelain (23/2006) 14 §:n mukaan annettavan todistuksen ilmoituksen käsittelystä.


6 § Läsnäolo lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen kokouksissa

Hallintosäännön 23 §:ssä mainittujen henkilöiden lisäksi palvelujohtajilla, talous- ja hallintopäälliköllä, lakimiehellä ja viestintäpäälliköllä ja heidän sijaisillaan on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunkirakennelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan ja niiden alaisten jaostojen kokouksissa. Kaupunkirakennelautakunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus on lisäksi kaupunginarkkitehdillä ja hänen sijaisenaan viranhaltijalla, jolla on riittävä osaaminen toimia käsiteltävissä asioissa kaupunkikuvallisena asiantuntijana. Rakennus- ja ympäristölautakunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus on myös johtavalla rakennustarkastajalla ja hänen sijaisenaan viranhaltijalla, jolla on riittävä osaaminen toimia käsiteltävissä asioissa rakennusvalvonnan asiantuntijana.


7 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen

Hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava tekemistään päätöksistä lautakunnalle lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Otto-oikeus on toimialajohtajalla, kullakin lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla. Otto-oikeuden käyttämistä varten päätös toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle ja toimialajohtajalle oikaisuajan puitteissa.

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
- henkilöstöä koskevat päätökset
- tilojen vuokraaminen ulkopuolisille tilapäiseen käyttöön
- hankintapäätökset, joiden kokonaisarvo jää alle kansallisen kynnysarvon
- alle 2000 euron vahingonkorvaukset
- operatiiviset päätökset, joilla ei ole välittömiä talousvaikutuksia


8 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueella 1.10.2016, rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueella 1.11.2016 ja ympäristöterveydenhuollon alaisesta toiminnasta 1.10.2016.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje