Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen johtosääntö (2012)


Tunniste: 2012Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.11.2008/14, voimaantulo 1.1.2009 alkaen. Sääntöä sovelletaan vuonna 2008 asioihin, jotka koskevat uutta Jyväskylän kaupunkia.
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 1.12.2008/70
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 8.11.2010/165, voimaantulo 1.1.2011.
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 14.11.2011/162
Voimaantulo: 1.1.2012
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2011/14111800.0/frmtxt162.htmSisällys

1 § Palvelualueen tehtävät
2 § Palvelualueen rakenne
3 § Liikelaitokset
4 § Perusturvalautakunta ja sen jaostot
5 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta
6 § Esittely
7 § Palvelualueen johtaminen
8 § Muut säännöt
9 § Voimaantulo


1 § Palvelualueen tehtävät

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ja muista sille määrätyistä tehtävistä.

Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää kaupungin ja terveydenhuollon palvelujen osalta Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä sairauksia ja sosiaalisten ongelmien syntymistä sekä turvata tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Ympäristöterveydenhuollon palvelut annetaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle.

2 § Palvelualueen rakenne

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen muodostavat perusturvalautakunta, sen alaiset jaostot sekä lautakunnan alaiset vastuualueet, jotka jakautuvat palvelu- ja toimintayksiköihin.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:
1) hallinto ja kehittäminen
2) terveydenhuollon palvelut
3) vanhus- ja vammaispalvelut
4) sosiaali- ja perhepalvelut.


3 § Liikelaitokset

Palvelualueella voi toimia myös liikelaitoksia. Liikelaitoksen perustamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Liikelaitoksen johtokunnan valitsee kaupunginhallitus. Liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään liikelaitosten johtosäännössä.


4 § Perusturvalautakunta ja sen jaostot

Lautakunnan tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Perusturvalautakunnassa on valtuuston toimikaudekseen valitsemat 11–13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee pääsääntöisesti olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Perusturvalautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.
Perusturvalautakunnassa on terveydenhuollon jaosto, ympäristöterveysjaosto, työllisyysjaosto sekä yksilöhuoltojaosto.
Terveydenhuollon jaosto vastaa
1) Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon palveluiden yhteistoiminta-alueella kansanterveyslain 14. §:n ja 14. b §:n mukaisen kunnan kansanterveystyön järjestämisestä lukuun ottamatta kotisairaanhoidon hoitotyötä ja työterveyshuoltoa
2) erikoissairaanhoitolain mukaisten erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä
Terveydenhuollon jaostossa on 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Perusturvalautakunta valitsee jäsenistään ja varajäsenistään puheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Lisäksi lautakunta valitsee jäsenistään ja varajäsenistään neljä muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Terveydenhuollon palveluiden yhteistoiminta-alueen muut kunnat valitsevat neljä jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä siten, että Muurame valitsee kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, Hankasalmi valitsee yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ja Uurainen valitsee yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Yhteistoiminta-alueen muut kunnat valitsevat keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan.
Terveydenhuollon jaoston sihteerinä toimii jaoston nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

Ympäristöterveysjaosto vastaa kansanterveyslain 1 §:ssä tarkoitetuista ympäristöterveyden-huollon erityislakien mukaisista tehtävistä.
Ympäristöterveysjaosto

1) toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena
2) toimii elintarvikelain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena
3) toimii kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa tarkoitettuna kunnallisena valvontaviranomaisena
4) toimii laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi tarkoitettuna kunnallisena toimielimenä
5) toimii kemikaalilain tarkoittamana kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena
6) toimii ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena
7) toimii lääkelaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka käsittelee nikotiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat tehtävät
8) hoitaa eläinlääkintähuoltolaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät
9) hoitaa eläinsuojelulaissa ja eläintautilaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät.
Ympäristöterveysjaostossa on 14 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Perusturvalautakunta valitsee jäsenistään ja varajäsenistään puheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Lisäksi lautakunta valitsee seitsemän muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muut kunnat valitsevat kuusi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä siten, että Hankasalmi valitsee yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä, Muurame valitsee yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä, Petäjävesi valitsee yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä, Toivakka valitsee yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä, Uurainen valitsee yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ja Joutsa valitsee yhden jäsenen ja Luhanka hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Yhteistoiminta-alueen muut kunnat valitsevat keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan.
Ympäristöterveysjaoston sihteerinä toimii jaoston nimeämä viranhaltija tai työntekijä.
Työllisyysjaostoon perusturvalautakunta valitsee 8 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä siten, että vähintään puolet jaoston jäsenistä ja varajäsenistä ovat perusturvalautakunnan jäseniä ja varajäseniä. Perusturvalautakunta valitsee lautakunnan jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Työllisyysjaoston sihteerinä toimii jaoston nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

Yksilöhuoltojaosto toimii
1) sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettuna toimielimenä, joka käyttää puhevaltaa sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa
2) tartuntatautilain mukaisena toimielimenä.
Yksilöhuoltojaostoon perusturvalautakunta valitsee 8 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä siten, että vähintään puolet jaoston jäsenistä ja varajäsenistä ovat perusturvalautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Perusturvalautakunta valitsee lautakunnan jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Yksilöhuoltojaoston sihteerinä toimii jaoston nimeämä viranhaltija tai työntekijä.


5 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta

Perusturvalautakunta
1) päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden antamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella
2) päättää sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaisen päätös- ja puhevallan käyttämisestä
3) valitsee alaistensa vastuualueiden johtajat
4) määrää kansanterveyslaissa tarkoitetun vastaavan lääkärin ja tartuntataudeista vastaavan lääkärin
5) määrää sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun vastaavan viranhaltijan
6) päättää viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia
7) päättää toimitilojen tilapäisestä luovuttamisesta muuhun käyttöön
8) päättää lahjoituksen vastaanottamisesta.

Terveydenhuollon jaosto

1) toimii Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen tuottamien palvelujen asiantuntijaelimenä, joka valvoo ja ohjaa palvelurakennetta ja palveluista aiheutuvia kustannuksia
2) pyytää sopimuskunnilta lausunnot Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen talousarvioehdotuksesta ja kuntien maksuosuuksista
3) valmistelee perusturvalautakunnalle Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen talousarvioesityksen
4) valmistelee Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen palvelusuoritteiden hinnoittelun perusteet ja niihin tehtävät muutokset
5) antaa perusturvalautakunnalle lausunnon uuden kunnan liittymisestä terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen
Terveydenhuollon jaoston valmistelemia yksimielisiä päätösehdotuksia, jotka koskevat Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen talousarviota, taloutta, toiminnan suunnittelua, terveydenhuollon palvelujen määrällisiä ja laadullisia tarpeita, mahdollisia muutostarpeita palveluiden järjestämisessä tai investointitarpeissa, ei voida perusturvalautakunnan päätöksenteon yhteydessä muuttaa kuulematta ensin kutakin sopimuskuntaa.

Ympäristöterveysjaosto päättää
1) ympäristöterveydenhuollon toimintasäännöstä
2) ympäristöterveydenhuollon maksuista ja taksoista
3) eläinsuojelulain 15 §:n mukaisista tehtävistä.
Ympäristöterveysjaosto voi toimintasäännössä siirtää ympäristöterveysjaoston tehtäviin kuuluvaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Työllisyysjaoston tehtävänä on
1) seurata työllisyysmäärärahan kohdentumista
2) kehittää yhteistoimintaa kunnan ja valtion työllistämistoimenpiteiden yhteensovittamiseksi
3) ohjata ja seurata kaupungin omien työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuutta.
Yksilöhuoltojaosto päättää
1) viranhaltijan ratkaisemasta asiasta, joka asiakkaan vaatimuksesta on saatettava toimielimen käsiteltäväksi
2) asiakkaan tahdonvastaisista toimenpiteistä
3) muista yksilöhuoltoasioista, joita ei ole laissa tai lautakunnan päätöksellä siirretty viranhaltijalle tai työntekijälle
4) tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta sekä yksilöä koskevasta kansanterveystyöstä, josta ei ole säädetty tai määrätty toisin.

6 § Esittely
Perusturvalautakunnan kokouksissa asiat esittelee palvelualueen johtaja tai toimintasäännössä määrätty lautakunnan alainen viranhaltija. Koko palvelualuetta koskevat asiat, palvelualueen talousarvioesityksen sekä muut strategisesti ja taloudellisesti merkittävät asiat esittelee palvelualueen johtaja. Palvelualueen johtaja voi toimintasäännön määräysten estämättä ottaa muunkin asian esiteltäväkseen, lukuun ottamatta asioita, joissa ei ole kuntalain mukaista otto-oikeutta.
Terveydenhuollon jaoston kokouksissa asiat esittelee terveydenhuollon palveluiden vastuualuejohtaja tai hänen poissa tai esteellisenä ollessaan toimintasäännössä määrätty lautakunnan alainen viranhaltija.
Ympäristöterveysjaoston kokouksissa asiat esittelee ympäristöterveysjohtaja tai hänen poissa tai esteellisenä ollessaan jaoston määräämä viranhaltija.
Työllisyysjaoston kokouksissa asiat esittelee henkilöstöjohtaja tai hänen poissa tai esteellisenä ollessaan toimintasäännössä määrätty lautakunnan alainen viranhaltija.
Yksilöhuoltojaoston kokouksissa asiat esittelee jaoston nimeämä viranhaltija.

7 § Palvelualueen johtaminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen johtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja, jonka valitsee kaupunginvaltuusto. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävistä, toimivallasta, sijaisuuden hoidosta ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään hallintosäännössä.


8 § Muut säännöt
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueella sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi hallintosääntöä ja perusturvalautakunnan hyväksymää toimintasääntöä sekä näihin sääntöihin perustuvia delegointipäätöksiä.

9 § Voimaantulo
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2012.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje