Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sivistyspalveluiden palvelualueen johtosääntö (2012)


Tunniste: 2012Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 1.12.2008/71, voimaantulo 1.1.2009 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto, 17.1.2011/3,
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2011/17011800.0/frmtxt3.htm
voimaantulo 1.2.2011 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto, 11.4.2011/60,
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2011/11041930.0/frmtxt60.htm
voimaantulo 1.1.2012 alkaen
Sisällys
1 § Palvelualueen tehtävät
2 § Palvelualueen rakenne
3 § Liikelaitokset
4 § Lautakunnat
5 § Lautakuntien toimivalta
6 § Esittely
7 § Palvelualueen johtaminen
8 § Muut säännöt
9 § Voimaantulo


1 § Palvelualueen tehtävät

Sivistyspalveluiden palvelualue vastaa laissa säädetyistä ja muutoin määrätyistä tehtävistä, jotka koskevat päivähoidon, esi- ja perusopetuksen sekä aikuiskoulutuksen järjestämistä, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämistä sekä orkesteri- ja teatteritoimintaa.

2 § Palvelualueen rakenne

Sivistyspalvelujen palvelualueen muodostavat:

1) sivistyslautakunta, joka vastaa päivähoidon, esi- ja perusopetuksen, aikuiskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen järjestämisestä
2) kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta, joka vastaa kulttuuri-, kirjasto- ja museo-palvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, orkesteri- ja teatteritoiminnan sekä osaltaan taiteen perusopetuksen järjestämisestä.

Palvelualue jakautuu seuraaviin vastuualueisiin:

1) opetus- ja päivähoitopalvelut
2) kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut
3) kulttuurilaitokset
4) tukipalvelut.

3 § Liikelaitokset

Sivistyspalveluiden palvelualueella voi toimia myös liikelaitoksia. Liikelaitoksen perustamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Liikelaitoksella on johtokunta, jonka valitsee kaupunginhallitus. Liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään liikelaitoksen omassa johtosäännössä.

4 § Lautakunnat ja jaostot

Lautakunnissa on valtuuston toimikaudekseen valitsemat 11-13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee pääsääntöisesti olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnassa on kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto. Kussakin jaostossa on 9-13 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, joiden tulee olla lautakunnan jäseniä. Jaostojen sihteerinä toimii jaoston nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

Keski-Suomen Museoyhdistyksen edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksessa sekä kulttuurijaostossa käsiteltäessä Keski-Suomen museota koskevia asioita.

5 § Lautakuntien ja jaostojen toimivalta

Lautakunnat käyttävät toimivaltaa seuraavasti

Sivistyslautakunta

1) päättää järjestämänsä opetuksen osalta lainsäädännössä säädetyistä asioista lukuun ottamatta hallinto-, johto-, ja toimintasäännössä erikseen mainittuja asioita
2) päättää oppilaaksioton perusteista (PL 6§)
3) päättää koulu- ja päiväkotiverkosta
4) päättää esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksen perusteet (PL 32§)
5) hyväksyy varhaiskasvatusuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat
6) päättää kodin ja koulun yhteistyön järjestämistavasta (PL 15§)
7) päättää perusopetuksen kieliohjelmasta sekä erikoisluokista, painotetusta opetuksesta, erityiskoulujen erityistehtävistä ja kuhunkin perusopetusta antavaan kouluun sijoitettavista vuosiluokista
8) hyväksyy koulujen järjestyssäännöt (PL29§)
9) päättää koulujen lukuvuoden työ- ja loma-ajat (PL 23)
10) päättää perusopetuksen tuntiresurssien jakoperusteista
11) päättää kokeiluluvan hakemisesta ja osallistumisesta kokeiluihin (PL 20§)
12) päättää toiminnan arvioinnista (PL 21§ 1)
13) valvoo turvallisen opiskeluympäristön toteutumista (PL 29§)
14) päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
15) päättää osaltaan taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja vahvistaa opetus-suunnitelmat
16) päättää oppilaspaikkasopimuksista
17) päättää oppilaan erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä rikostutkinnan ajaksi (PL 36§, 36a§, 36b§ ja 36c§)
18) vastaa omalla toimialallaan hallintosäännössä lautakunnalle määrätyistä tehtävistä.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta

1) päättää osaltaan taiteen perusopetuksen järjestämisestä, oppilaspaikkasopimuksista ja vahvistaa opetussuunnitelmat
2) päättää järjestämänsä toiminnan palveluverkosta
3) huolehtii kulttuuritoimintaa koskevan lainsäädännön, liikuntalain ja nuorisolain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä
4) vastaa omalla toimialallaan hallintosäännössä lautakunnalle määrätyistä tehtävistä.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostot valmistelevat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnalle
oman tehtäväalueensa osalta

1) esityksen talousarvioehdotukseksi
2) strategiat ja toiminnalliset tavoitteet
3) esitykset tehtäväalueensa kehittämisestä
4) avustusten jakamisen periaatteet.

6 § Esittely

Lautakunnissa asiat esittelee palvelualueen johtaja tai toimintasäännössä määrätty lautakunnan alaisen vastuualueen johtaja tai viranhaltija. Koko palvelualuetta koskevat asiat, palvelualueen talousarvioesityksen sekä muut strategisesti ja taloudellisesti merkittävät asiat esittelee palvelualueen johtaja. Palvelualueen johtaja voi toimintasäännön määräysten estämättä ottaa muunkin asian esiteltäväkseen, lukuun ottamatta asioita, joissa ei ole kuntalain mukaista otto-oikeutta.

Jaostoissa asiat esittelee toimintasäännössä määrätty lautakunnan alaisen vastuualueen johtaja tai viranhaltija.

7 § Palvelualueen johtaminen

Sivistyspalvelujen palvelualuetta johtaa apulaiskaupunginjohtaja, jonka valitsee kaupunginvaltuusto. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävistä, toimivallasta, sijaisuuden hoidosta ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään hallintosäännössä.

8 § Muut säännöt

Sivistyspalvelujen palvelualueella sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi hallintosääntöä sekä palvelualueella toimivien lautakuntien hyväksymää toimintasääntöä sekä näihin sääntöihin perustuvia delegointipäätöksiä.

9 § Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2012.


Erillismääräys:

Tähän sivistyspalvelujen palvelualueen johtosääntöön sisältyy erillisasiana tulevaisuuslautakunnan toiminta, joka kuuluu sivistystoimen palvelualueesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan:


TULEVAISUUS- JA KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Sisällys
10 § Lautakunnan kokoonpano
11 § Lautakunnan tehtävät
12 § Esittely
13 § Lautakunnan alainen toiminta ja henkilöstö
14 § Muita määräyksiä
15 § Voimaantulo


10 § Lautakunnan kokoonpano

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakuntaan kuuluu 11–13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

11 § Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan perustarkoituksena on näyttää suuntaa ja ohjata kaupungin kehitystä siten, että varmistetaan kaupungin menestyminen ja vetovoima kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Tarkoitustaan lautakunta toteuttaa tekemällä selvityksiä, aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja ja järjestämällä seminaareja ja muita tilaisuuksia, jotka koskevat

1) kaupunkikehityksen vaihtoehtojen tarkastelua ja riskien tunnistamista
2) tulevaisuus- ja kehittämishankkeiden käynnistämistä
3) ajankohtaisen ja riittävän tiedon hankintaa ja jalostusta kehittämistyön pohjaksi
4) merkittävien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutusten arviointia
5) kaupunkikehityksen edistämistä ja johtamista tukevien aineistojen valmistelua ja kokoa-mista
6) kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen uusien muotojen kehittämistä
7) yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja sosiaaliseen eheyteen tähtäävän pitkäntähtäimen kehityslinjan jäsentämistä.

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston määrittelemien muiden toimeksiantojen suorittaminen.

12 § Esittely

Talousarvioesityksen sekä muut strategisesti ja taloudellisesti merkittävät kaupunginhallitukselle ja valtuustolle menevät asiat esittelee sivistyspalveluiden palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja.
Muilta osin asiat esittelee lautakunnan alaisen vastuualueen johtaja. Vastuualuejohtaja toimii esittelijänä myös apulaiskaupunginjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen.

13 § Lautakunnan alainen henkilöstö

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisia tehtäviä hoitaa innovaatiopalvelujen vastuualueen henkilöstö, johon kuuluu myös kaupungin yhteispalvelupisteiden henkilöstö. Vastuualuejohtajana toimii kehittämisjohtaja. Hallinnollisesti vastuualue toimii sivistyspalvelujen palvelualueesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa.

14 § Muita määräyksiä

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisessa toiminnassa sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi hallintosääntöä ja tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintasääntöä. Lautakunta ohjaa innovaatiopalvelujen vastuualueen toimintaa omilla päätöksillään.


15 § Voimaantulo

Tämä erillismääräys tulee voimaan 1.1.2012.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje