Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö 16.2.2009


Tunniste: 2009


HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 3.11.2008/8, voimaantulo 1.1.2009 alkaen. Sääntöä sovelletaan vuonna 2008 asioihin, jotka koskevat uutta Jyväskylän kaupunkia.
TARKISTETTU: Kaupunginvaltuusto 1.12.2008/69
TARKISTETTU: Kaupunginvaltuusto 16.2.2009/34SISÄLLYS

I LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Säännön soveltamisala

II LUKU
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO
2 § Valtuusto
3 § Hallitus
4 § Lautakunnat
5 § Liikelaitosten johtokunnat
6 § Keskusvaalilautakunta ja muut vaalitoimielimet

III LUKU
VIRANHALTIJAORGANISAATIO
7 § Kaupunginjohtaja
8 § Apulaiskaupunginjohtajat ja kansliapäällikkö
9 § Palvelualueet
10 § Liikelaitokset

IV LUKU
KOKOUS- JA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY
11 § Luvun määräysten soveltaminen
12 § Kokousaika ja paikka
13 § Kokouksen koolle kutsuminen
14 § Jatkokokous
15 § Varajäsenen kutsuminen
16 § Kokouksen pitäminen
17 § Kokouksen johtaminen
18 § Tilapäinen puheenjohtaja
19 § Läsnäolo toimielinten kokouksessa
20 § Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä
21 § Esittely
22 § Esteellisyyden toteaminen
23 § Äänestys ja vaalit
24 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
25 § Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan otto-oikeus
26 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

V LUKU
PALKKIOT JA KORVAUKSET
27 § Yleistä
28 § Kokouspalkkiot
29 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
30 § Vuosipalkkiot
31 § Vaalitoimielinten palkkiot
32 § Kutsuntalautakunnan palkkiot
33 § Toimielimen sihteerin palkkio
34 § Muut palkkiot
35 § Ansionmenetyskorvaus
36 § Palkkioiden ja korvausten maksatus
37 § Muut korvaukset
38 § Erinäisiä määräyksiä palkkiosäännöstä

VI LUKU
TALOUDEN HOITO
39 § Talousarvion täytäntöönpano
40 § Talousarvion muutokset
41 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
42 § Rahatoimen hoitaminen
43 § Hankinnat
44 § Lauta- ja johtokuntien toimivalta omaisuuden hankinnassa ja myynnissä
45 § Vahingonkorvaukset
46 § Maksujen määrääminen
47 § Velkajärjestelyt ja saatavien tileistä poistaminen
48 § Riskien hallinta

VII LUKU
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
49 § Tarkastuslautakunta
50 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
51 § Tilintarkastaja

VIII LUKU
HENKILÖSTÖASIAT
52 § Luvun määräysten soveltaminen
53 § Henkilövalinnat
54 § Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot
55 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi
56 § Viran haku
57 § Henkilöstön kelpoisuusehdot
58 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
59 § Henkilöstön siirrot palvelualueiden ja vastuualueiden välillä
60 § Sivutoimilupa
61 § Virantoimituksesta pidättäminen
62 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen
63 § Viranhaltijan siirtyminen toiseen virkaan

IX LUKU
MUUT MÄÄRÄYKSET
64 § Tiedottaminen
65 § Kaupungin asukkaiden aloitteet
66 § Kaupungin nimen kirjoittaminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen
67 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen ja asiakirjoista perittävät maksut
68 § Voimaantulo

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje