Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Liikelaitosten johtosääntö (2012)


Tunniste: 2012Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.11.2008/17, voimaantulo 1.1.2009 alkaen.
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 12.1.2009/20
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 18.1.2010/4
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 8.11.2010/169, voimaantulo: 1.1.2011
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 17.1.2011/5, voimaantulo 1.2.2011
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 16.5.2011/79
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 14.11.2011/164
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2011/14111800.0/frmtxt164.htm
Voimaantulo: 1.12.2011
Sisällys
1 § Kunnalliset liikelaitokset
2 § Liikelaitosten toimiala ja tehtävät
3 § Liikelaitoksen johtokunta
4 § Johtokunnan kokoonpano ja esittely
5 § Liikelaitoksen johtaja
6 § Muita määräyksiä
7 § Voimaantulo

1 § Kunnalliset liikelaitokset

Kuntalain 10 a §:n mukaisina kunnallisina liikelaitoksina toimivat seuraavat liikelaitokset:
- Tilapalvelu Liikelaitos
- Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitos
- Kylän Kattaus Liikelaitos
- Altek Aluetekniikka Liikelaitos
- Talouskeskus Liikelaitos
- Keski-Suomen Pelastuslaitos Liikelaitos

2 § Liikelaitosten toimiala ja tehtävät

Tilapalvelu Liikelaitos vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevien rakennettujen kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnosta, käyttäjien tarvitsemista toimitilapalveluista, ylläpidosta ja vuokrauksesta sekä niihin liittyvistä omistajalle kuuluvista talonrakennusinvestointi- ja rakennuttamistehtävistä. Toimitilojen hankinta ja vuokraus kaikille kaupungin yksiköille tapahtuu Tilapalvelu Liikelaitoksen kautta.

Kylän Kattaus Liikelaitos tuottaa ruokapalveluja pääasiassa Jyväskylän kaupungin kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille.

Altek Aluetekniikka Liikelaitos tuottaa yhdyskuntatekniikan ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka Liikelaitos tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita.

Talouskeskus Liikelaitos tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja sekä hankintapalveluja Jyväskylän kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhtymille.

Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen toiminnasta ja tehtävistä määrätään Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtosäännössä.

Keski-Suomen Pelastuslaitos Liikelaitoksen toiminnasta ja tehtävistä määrätään Keski-Suomen pelastuslaitos Liikelaitoksen johtosäännössä.

3 § Liikelaitoksen johtokunta

Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa liikelaitoksen toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa tavoitteet ja seurata niiden toteutumista.

1 Toimivalta

Johtokunta käyttää toimivaltaa seuraavissa asioissa

1) päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston talousarviossa tai muuten määriteltyjen periaatteiden mukaisesti
2) hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitosta koskevia periaatteita
3) vahvistaa liikelaitoksen toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen
4) valvoo liikelaitoksen etua sekä edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella
5) päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkäaikaisista menoista noudattaen kaupungin valtuuston hyväksymää talousarviota
6) päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden, palvelujen ja tehtävien töiden hinnoitteluperusteista
7) valitsee liikelaitoksen johtajan, ellei toisin ole määrätty
8) hyväksyy tarvittaessa liikelaitokselle liikenimen.

Tilapalvelu Liikelaitoksen johtokunnan tehtäviin kuuluu edellä olevien määräysten estämättä päättää

1) alle 5 milj. euron talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä
2) kaupungin toimitilojen vuokralle ottamisesta ja antamisesta
3) toimialaansa liittyvistä rakennettujen kiinteistöjen, tonttien ja määräalojen ostamisesta ja myymisestä sekä kehittämistoimenpiteistä silloin, kun kaupan arvo on alle 1 milj. euroa.

Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

4 § Johtokunnan kokoonpano ja esittely

Jokaisella liikelaitoksella on oma johtokuntansa. Kaupunginhallitus valitsee johtokuntaan 5-9 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Muihin kuin Tilapalvelun johtokuntaan nimetään yksi jäsen ja yksi varajäsen henkilöstön ehdottamista henkilöistä. Tilapalvelu Liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä vähintään puolet tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä liikelaitoksen johtajan sijainen tai johtokunnan määräämä muu viranhaltija.

Tämän säännön estämättä ja lukuun ottamatta asioita, joissa ei ole kuntalain mukaista otto-oikeutta.

1) kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa Tilapalvelu Liikelaitosta koskeva asia esiteltäväkseen
2) kaupunkirakennepalvelujen apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus ottaa Altek Aluetekniikka Liikelaitosta ja Kylän Kattaus Liikelaitosta koskeva asia esiteltäväkseen
3) talousjohtajalla on oikeus ottaa Talouskeskus Liikelaitosta koskeva asia esiteltäväkseen.

Johtokunnan kokouksissa sihteerinä toimii johtokunnan määräämä viranhaltija tai työntekijä.

5 § Liikelaitoksen johtaja

Liikelaitoksen johtaja johtaa liikelaitoksensa toimintaa ja käyttää toimivaltaa seuraavissa asioissa

1) vastaa liikelaitoksen toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta
2) päättää liikelaitoksen henkilökunnan valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen
3) päättää tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti
4) hyväksyy liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat
5) päättää liikelaitoksen jakamisesta tarvittaviin yksiköihin ja niiden tehtävistä
6) päättää urakka- ja hankintasopimusten tekemisestä kaupungin hankintaohjeiden edellyttämällä tavalla
7) päättää henkilökunnan palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista
8) ratkaisee ne asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan toimivaltaan, jotka säädösten ja määräysten perusteella eivät kuulu jonkun muun ratkaistavaksi tai joita tässä säännössä ei määrätä jonkun muun ratkaistavaksi.

Talouskeskuksen johtajan erityistehtävänä on päättää

1) kaupungin talousarvion mukaisten lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen ja sijoitusten kilpailuttamisesta
2) laina- ja sijoitussalkun sekä energia- ja hyödykemarkkinoiden hintojen suojausinstrumenttien kilpailuttamisesta
3) energia- ja hyödykemarkkinasuojauksista
4) kaupungin kassavarojen sijoittamisesta
5) tilittäjien pohjakassavarojen myöntämisestä
6) tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi
7) kaupungin laskuttamien saatavien maksujärjestelyjen myöntämisestä
8) sisäisen pankin lyhytaikaisen maksuvalmiusluoton myöntämisestä
9) konserni- ja pankkitilien allekirjoittamisoikeuksista
10) kaupungin pankki- ja arvo-osuustilien avaamisesta ja sulkemisesta
11) kaupungille osoitettujen rahanmääräisten lahjoitusten ja perintöjen hallinnoinnista
12) kaupungin maksuliikenteeseen liittyvistä operatiivisista sopimuksista
13) maksuvälineisiin liittyvän määräaikaisen erityislimiitin myöntämisestä
14) päättää välirahoitettavien hankkeiden antolaina- ja luottolimiitin puitteissa myönnettävistä lainoista
15) hankintalain ja hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti kaupungin keskitetyistä hankinnoista.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja voivat antaa Talouskeskus Liikelaitoksen johtajalle hänen erityistehtäviään koskevia tarkempia ohjeita.

Liikelaitoksen johtajalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Tilapalvelu Liikelaitoksen johtajan hallinnollisena esimiehenä on kaupunginjohtaja. Talouskeskus Liikelaitoksen johtajan hallinnollisena esimiehenä on talousjohtaja. Altek Aluetekniikka Liikelaitoksen ja Kylän Kattaus Liikelaitoksen johtajien hallinnollisena esimiehenä on kaupunkirakennepalvelujen apulaiskaupunginjohtaja.

6 § Muita määräyksiä

Liikelaitoksen toiminimen kirjoittaa liikelaitoksen johtaja.

Johtokunnan päätösten perusteella tehtävät kirjalliset sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja, mikäli johtokunta ei toisin päätä.

Liikelaitosta koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

Johtokunnan kokousten pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi johtokunnan sihteeri tai liikelaitoksen johtajan määräämä muu liikelaitoksen viranhaltija tai työntekijä.

Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan tämän säännön lisäksi hallintosääntöä sekä johtokunnan tekemiä delegointipäätöksiä.

7 § Voimaantulo

Tämä sääntö tulee voimaan 1.12.2011.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje