Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kaupunginvaltuuston työjärjestys (2015)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupunginvaltuuston työjärjestys
Tunniste: 2015Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.4.2010/64 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.6.2010 lukien.
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 4.6.2012/72
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 30.3.2015/42, voimaantulo 1.4.2015
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 31.8.2015/104, voimaantulo 1.9.2015
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=783343SISÄLLYS

YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Kaupunginvaltuuston toiminnan järjestelyt
2 § Valtuustoryhmän muodostaminen
2 a § Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunta
3 § Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen
4 § Istumajärjestys
II LUKU
KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSET
5 § Kokouskutsu
6 § Esityslista
7 § Kokouksesta tiedottaminen
8 § Varavaltuutetun kutsuminen
9 § Kaupunginhallituksen ja viranhaltijoiden edustus valtuuston kokouksessa
10 § Kokouksen johtaminen
11 § Nimenhuuto ja ilmoittautuminen
12 § Ilmoittautuminen nimenhuudon jälkeen
13 § Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
14 § Asioiden käsittelyjärjestys
15 § Esteellisyys valtuuston kokouksessa
16 § Puheenvuorot
17 § Puheenvuorojen käyttäminen
18 § Ehdotus asian pöydällepanosta tai palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi
19 § Ehdotukset
20 § Äänestystapa
21 § Äänestysjärjestys
22 § Eriävä mielipide
23 § Toivomusponsi
III LUKU
VAALIT
24 § Yleiset määräykset
25 § Vaalitoimituksen avustajat
26 § Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta
27 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto
28 § Ehdokaslistojen laatiminen
29 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
30 § Ehdokaslistojen yhdistelmä
31 § Vaalitoimitus
32 § Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen
IV LUKU
PÖYTÄKIRJA
33 § Pöytäkirja
34 § Pöytäkirjan tarkastus
V LUKU
VALTUUTETUN ALOITEOIKEUS
35 § Valtuutettujen aloitteet
36 § Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys
37 § Kyselytunti
38 § TiedonantotilaisuusI LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Kaupunginvaltuuston toiminnan järjestelyt

Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa valtuusto päättää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikauden pituudesta ja varapuheenjohtajien lukumäärästä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston nimeämä viranhaltija.

---
Kuntalaki 18 §: Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
---

2 § Valtuustoryhmän muodostaminen

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2. momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

2 a § Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunta

Kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat muodostavat toimikunnan, joka kokoontuu toimikunnan puheenjohtajan kutsusta valtuuston kokouspäivinä ja tarvittaessa muulloinkin. Toimikunta käsittelee ajankohtaisia valtuustossa päätettäviä asioita. Toimikuntaan kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ja valtuustoryhmien puheenjohtajat, joiden henkilökohtaisia varajäseniä ovat asianomaisten valtuustoryhmien varapuheenjohtajat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan valtuuston varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi nimetty viranhaltija. Puheenjohtaja voi kutsua toimikunnan kuultavaksi asiantuntijoita. Kokouspalkkiot maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön kaupunginhallituksen asettamaa toimikuntaa koskevan kohdan mukaan.

3 § Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle.


4 § Istumajärjestys

Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje