Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasääntö


Tunniste: 2006


Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksynyt 24.11.2005 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2006 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 1.5.2005 voimaan tulleen sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännönSisällysluettelo

1§ Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio
2§ Hallinto- ja suunnitteluyksikkö
3§ Esimiehen yleiset tehtävät
4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta
5§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöasioita koskeva päätösvalta
6§ Hankintaohjeen nojalla määräytyvä päätösvalta
7§ Sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosäännön mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle kuuluvan päätösvallan siirtäminen
8§ Erityislakien mukaan sosiaali- ja terveystoimen toimialalle kuuluvan päätösvallan siirtäminen
9§ Muu päätösvalta
10§ Esittely
11§ Asiakirjojen allekirjoittaminen
12§ Otteiden oikeaksi todistaminen
13§ Voimaantulo


1§ Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio

Johtosäännön 1 §:n tarkoittamista sosiaali- ja terveystoimen toimialan tehtävistä huolehtii sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus.

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus jakautuu seuraaviin tulosalueisiin:
– avoterveydenhuollon palvelut
– lasten päivähoitopalvelut
– sosiaali- ja perhepalvelut
– vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala.

Tulosalueet jakautuvat edelleen tehtäväalueisiin, joista käytetään toimialan organisaatiossa nimikettä palveluyksikkö. Tehtäväalueet voivat sisältää vastuualueita, joista käytetään toimialan organisaatiossa nimikettä toimintayksikkö.

Avoterveydenhuollon palvelut -tulosalue vastaa seuraavista kansanterveyslaissa tarkoitetuista palveluista: lääkäreiden, sairaanhoitajien ja perushoitajien sekä puheterapeuttien antamat avosairaanhoidon palvelut, perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, joukkotarkastukset, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, hammashuolto sekä mielenterveyspalvelut. Avoterveydenhuollon palvelujen tulosalue vastaa myös sosiaalihuoltolaissa tarkoitettujen päihdepalvelujen järjestämisestä.

Lasten päivähoitopalvelut -tulosalue vastaa kotihoidosta ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa sekä päivähoitolaissa tarkoitettujen päivähoitopalvelujen järjestämisestä. Lisäksi tulosalue järjestää perusopetuslain tarkoittamaa esiopetusta.

Sosiaali- ja perhepalvelut -tulosalue vastaa osaltaan sosiaalihuoltolaissa tarkoitettujen palvelujen sekä toimeentulotuen järjestämisestä. Tässä tarkoitettuja sosiaalipalveluja ovat mm. lasten ja nuorten huolto, kuntouttava sosiaalityö, vammaispalvelut, psykososiaaliset palvelut sekä työllisyyspalvelut.

Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala -tulosalue vastaa sosiaalihuoltolaissa tarkoitettujen vanhusten koti- ja asumispalvelujen, omaishoidon tuen, perhehoidon, sosiaalityön ja laitoshoidon sekä kansanterveyslain tarkoittaman kotisairaanhoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälinepalvelun sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelun ja terveyskeskusten vuodeosastohoidon järjestämisestä. Kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta käytetään nimitystä kotihoito ja asumispalveluista palveluasuminen

Työterveyshuollosta on säädetty Jyväskylän Seudun Työterveys- liikelaitoksen toimintasäännössä.

Erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä on sovittu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksessa.

Toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää sosiaali- ja terveysjohtaja. Johtoryhmän jäsenten välitön esimies on sosiaali- ja terveysjohtaja lukuun ottamatta henkilöstön edustajaa.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje