Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän Tilapalvelun toimintasääntö


Tunniste: 2005


Jyväskylän Tilapalvelun johtokunta hyväksynyt 8.2.2005 ja määrännyt tulemaan voimaan 11.1.2005 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 3.6.1996 voimaan tulleet Jyväskylän Tilapalvelun toimintaperiaatteetSisällysluettelo

1§ Jyväskylän Tilapalvelun organisaatio
2§ Esimiehen yleiset tehtävät
3§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta
4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta
5§ Jyväskylän Tilapalvelun johtosäännön mukaan Tilapalvelun johtokunnalle kuuluvan päätösvallan siirtäminen
6§ Siirretyn päätösvallan edelleen siirtäminen
7§ Esittely
8§ Asiakirjojen allekirjoittaminen
9§ Muut mahdolliset toimialakohtaiset säännökset
10§ Voimaantulo


1§ Jyväskylän Tilapalvelun organisaatio

Jyväskylän Tilapalvelu vastaa kaupungin omistuksessa tai muutoin hallinnassa olevien kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnosta, toimitilapalveluista, ylläpidosta ja vuokrauksesta sekä omistajalle kuuluvista suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä.

Tilapalvelun tehtävänä on järjestää toimivat ja tehokkaat tilat sekä niihin liittyvät tilapalvelut kaupungin omille yksiköille. Tilapalvelu voi vuokrata tiloja markkinoilta kaupungin omien yksiköiden käyttöön, mikäli omissa tiloissa ei ole tarvetta vastaavaa riittävän kustannustehokasta vaihtoehtoa.

Kaupungin yksiköt voivat alivuokrata hallitsemiaan tiloja Tilapalvelun hyväksynnällä.

Jyväskylän Tilapalvelu toimii kaupunginhallituksen alaisena liikelaitoksena, jolla on oma johtokunta. Tilapalvelun organisoitumisesta tehtävä- ja vastuualueisiin päättää kiinteistöjohtaja.


2§ Esimiehen yleiset tehtävät

vastuualueen esimies
1. johtaa ja kehittää vastuu- ja tehtäväalueensa toimintaa,
2. vastata tehtävä- ja vastuualueelle asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa talousarvion ja määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumista sekä huolehtia osaltaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä toimialan muiden tehtävä- ja vastuualueiden kanssa,
3. huolehtia osaltaan siitä, että toimialan taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset asianmukaisesti valmistellaan,
4. huolehtia johtamista palvelevien raporttien toimittamisesta alaisensa toiminnan osalta,
5. ohjata alaisensa tehtävä- ja vastuualueen kehittämis- ja koulutustoimintaa sekä,
6. vastata yhteistoimintamenettelyn soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa.


3§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta

Kiinteistöjohtaja päättää Tilapalvelun hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden myynnistä kaupunginhallituksen hyväksymän irtaimisto-ohjeen mukaisesti.


4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta

Kiinteistöjohtaja päättää johtosäännön mukaisesti liikelaitoksen henkilökunnan valinnasta, sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen sekä palkka- ja muista virka- ja työsuhteen ehtoihin liittyvistä asioista.


5§ Jyväskylän Tilapalvelun johtosäännön mukaan Tilapalvelun johtokunnalle kuuluvan päätösvallan siirtäminen

Jyväskylän Tilapalvelun johtosäännön 4§ 3, 4 ja 6 kohtien sekä 8§ 7 kohdan johtokunnalle kuuluvasta päätösvallasta siirretään kiinteistöjohtajan päätösvaltaan

4§ kohdat 3, 4 ja 6
3. Kiinteistön, rakennuksen ja osakehuoneiston vuokraamisesta kaupungin omaan käyttöön päättää kiinteistöjohtaja, mikäli vuokrasopimuksen kesto on enintään kymmenen (10) tai alle kymmenen vuotta ja vuokran vuosittainen määrä on alle satatuhatta (100.000) euroa (alv 0 %).
4. Mikäli vuokrasopimuksen kesto on yli viisi (5) vuotta tai vuokran vuosittainen määrä on yli satatuhatta (100.000) euroa (alv 0 %), päättää vuokrauksesta Tilapalvelun johtokunta.
Kiinteistöjohtaja päättää Tilapalvelun saatavien tileistä poistamisesta yksittäisen saatavan osalta 2.000 euroon asti.
6.Vuotuisen talonrakennuksen investointiohjelman päättää Tilapalvelun johtokunta. Investointiohjelmaan sisältymättömien hankkeiden toteuttamisesta päättää kiinteistöjohtaja, ellei hankkeen kustannusarvio ylitä 100.000 euroa.

Talonrakennuksen investointiohjelmassa olevien hankkeiden suunnittelusopimuksista päättää kiinteistöjohtaja ellei sopimuksen arvo ylitä 100.000 euroa.

Työn toteuttamiseksi tarvittavista johtokunnan hyväksymien kilpailuttamisperiaatteiden ja kaupungin hankintaohjeiden mukaan kilpailutetuista hankinnoista (urakat, aliurakat, materiaalit jne.) päättää kiinteistöjohtaja.

Kaikki kohdan 6 mukaiset kiinteistöjohtajan päätökset tuodaan johtokunnan tiedoksi viranhaltijapäätöksinä.

8§ kohta 7
7.Kiinteistöjohtaja päättää vahingonkorvauksen maksamisesta yksittäisen vahingon osalta 10.000 euroon asti.


6§ Siirretyn päätösvallan edelleen siirtäminen

Kiinteistöjohtaja voi edelleen delegoida johtokunnan 8 §:n mukaista päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle.


7§ Esittely

Asioiden esittelystä lautakunnassa on säädetty Jyväskylän Tilapalvelun johtosäännön 5 §:ssä. Kiinteistöjohtajan ollessa estyneenä asiat esittelee kiinteistöjohtajan varamies.


8§ Asiakirjojen allekirjoittaminen

Hallintosäännön 38 §:ssä on määrätty johtokunnan päätöksiin perustuvien asiakirjojen allekirjoittamisesta.

Tilapalvelun johtosäännön 7 §:n mukaisesti johtokunnan päätösten perusteella tehtävät kirjalliset sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kiinteistöjohtaja, mikäli johtokunta ei toisin päätä. Liikelaitosta koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa kiinteistöjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.


9§ Muut mahdolliset toimialakohtaiset säännökset

Laskujen hyväksyminen:

Tilapalvelun johtokunta hyväksyy laskujen hyväksyjäluettelon.


10§ Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 11.1.2005 ja sillä kumotaan 3.6.1996 voimaan tulleet Jyväskylän Tilapalvelun toimintaperiaatteet.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje