Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Opetustoimen toimintasääntö


Tunniste: 26.9.2007

Opetustoimen toimintasääntö


Opetuslautakunta hyväksynyt 25.9.2007 ja määrännyt tulemaan voimaan 26.9.2007 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 25.1.2005/7 hyväksymänsä toimintasäännönSisällysluettelo

1§ Sivistystoimen organisaatio
2§ Opetustoimen vastuualueen organisaatio
3§ Esimiehen tehtävät
4§ Opettajakunta/opettajat
5§ Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta
6§ Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden sekä toimielinten päätösvalta
7§ Hallintosäännön mukaan määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta
8§ Ratkaisuvalta ja päätöksenteko opetustoimessa
9§ Esittely
10§ Asiakirjojen allekirjoittaminen
11§ Laskujen ja menotositteiden hyväksyminen sekä saatavien poistaminen
12§ Voimaantulo


1§ SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO

Sivistystoimen toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen: opetustoimi, kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä liikuntatoimi.

Toimialan hallinto määritellään johtosäännössä. Vastuualueen hallinnosta päätetään tällä toimintasäännöllä.

Sivistystoimessa on vastuualueiden yhteinen hallinto- ja suunnitteluyksikkö.

Hallinto- ja suunnitteluyksikkö

Yksikköön kuuluu sivistystoimenjohtaja ja tarpeellinen määrä muuta henkilöstöä.

Hallinto- ja suunnitteluyksikön tehtävänä on vastata koko toimialan

− taloudesta
− viestinnästä
− hallinnosta
− henkilöstöhallinnosta
− strategisesta kehittämisestä ja
− lakiasioista.


2§ OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN ORGANISAATIO

Opetuslautakunta

Lautakunnan päätös- ja toimivallasta päätetään sivistystoimen johtosäännön 5–7§:ssä sekä hallintosäännön säädöksissä sekä lisäksi seuraavissa perusopetusta ja lukio-opetusta koskevissa lainkohdissa.

Opetuslautakunta

1) päättää osallistumisesta kokeiluihin (PL 20§ 1)
2) päättää toiminnan arvioinnista (PL 21§ 1)
3) valvoo turvallisen opiskeluympäristön toteutumista (PL 29§; LL 21§)
4) hakee koulutuksen järjestämisluvan (LL 4§)
5) hankkii koulutuspalveluja ulkopuolelta (LL 5§ 2)
6) tekee päätöksen koulutuksen arviointiin liittyvistä asioista (LL 16§)
7) päättää opiskelijaksi ottamisen perusteista; pääsy- ja soveltuvuuskokeet (LL 20§ 2, OPM/202/30.12.1998/2§)
8) päättää aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen opiskelijaksi ottamisen perusteista (OPM/1202/30.12.1998/3§, LL 20§)
9) päättää kokeiluluvan hakemisesta (LL 15§)
10) hankkii irtaimen omaisuuden ja luovuttaa käytettäväksi
11) päättää lukiokoulutuksen, ammatillisen ja muun koulutuksen yhteistyöstä (LL 5§1) ja
12) päättää oppilaaksi ottoalueesta

Opetuslautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viran- tai toimenhaltijalle sivistystoimen johtosäännön 6§ 9. kohdan mukaan.

Johtokunnat

Opetustoimessa on tarpeellinen määrä perusopetuksen aluejohtokuntia, lukiokoulutuksen johtokunta, erityiskoulujen johtokunta ja Huhtarinteen koulun johtokunta.

Johtokuntien kokoonpanot

Aluejohtokunnan kokoonpano

− kultakin koululta yksi (1) huoltajajäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− alueelta yksi (1) 1. - 6. luokkien koulua ja yksi (1) 7. - 9. luokkien koulua edustava opettajajäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen,
− alueelta yksi (1) muun henkilöstön jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− perusopetusta 7.–9. luokille antavalta koululta kaksi (2) yli 15-vuotiasta oppilasjäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet lukuvuodeksi kerrallaan valittuna. Oppilailla on läsnäolo- ja puheoikeus,
− poikkeuksena keskustan alueelta kultakin koululta kaksi (2) huoltajajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Lukiokoulutuksen johtokunnan kokoonpano

− kultakin päivälukiolta yksi (1) huoltajajäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− kultakin lukiolta yksi (1) opettajajäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− lukioilta yksi (1) muun henkilöstön edustaja ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− kultakin lukiolta yksi (1) opiskelijajäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen lukuvuodeksi kerrallaan.

Erityiskoulujen johtokunnan kokoonpano

− kultakin erityiskoululta yksi (1) huoltajajäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− kultakin erityiskoululta yksi (1) opettajajäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− erityiskoululta yksi (1) muun henkilöstön edustaja ja hänellä henkilökohtainen varajäsen.

Huhtarinteen koulun johtokunta on kuntien keskinäisen sopimuksen mukainen. Johtokunnassa on edustajia sopimuskunnista henkilökohtaisine varajäsenineen sekä

− yksi (1) opettajajäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− yksi (1) muun henkilöstön edustaja ja hänellä henkilökohtainen varajäsen,
− kaksi (2) oppilasjäsentä.

Johtokuntien tehtävät

Johtokunta

1) vastaa koulun/koulujen toiminnan kehittämisestä ja tukee niiden toimintaa yhteistyössä kotien ja muiden sidosryhmien kanssa,
2) seuraa ja valvoo opiskeluympäristön turvallisuutta (PL 29§, LL 21§),
3) hyväksyy opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman (= toimintasuunnitelma), (PA 9§ ja LA 3§ 2),
4) päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi (LL 26§),
5) päättää opiskelijan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi (LL 26§),
6) seuraa toiminnan arviointia ja
7) hyväksyy koulun järjestyssäännöt.

Opetuslautakunnan alaiset yksiköt

Opetuslautakunnan alaisia yksiköitä ovat koulut (liite).

Opetuspalvelukeskus

Lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta lautakunnan päätösten ja lautakunnan hyväksymien strategisten linjausten ja säännösten sekä muiden määräysten mukaisesti vastaa opetuspalvelukeskus.

Opetuspalvelukeskuksessa on tarpeellinen määrä henkilöstöä.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje