Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kulttuuri- ja nuorisotoimen toimintasääntö


Tunniste: 2005


Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt uuden toimintasäännön 14.2.2006 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.3.2006 alkaen.
Sisällysluettelo

1§ Sivistystoimen organisaatio
2§ Kulttuuri- ja nuorisotoimen vastuualueen organisaatio
3§ Esimiehen tehtävät
4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta
5§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta
6§ Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle kuuluva päätösvalta ja päätösvallan siirtäminen
7§ Esittely
8§ Asiakirjojen allekirjoittaminen
9§ Laskujen ja menotositteiden hyväksyminen
10§ Voimaantulo

1§ Sivistystoimen organisaatio

Sivistystoimen toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen: opetustoimi, kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä liikuntatoimi.

Toimialan hallinto määritellään johtosäännössä. Kulttuuri- ja nuorisotoimen vastuualueen hallinnosta päätetään tällä toimintasäännöllä.

Sivistystoimessa on vastuualueiden yhteinen hallinto- ja suunnitteluyksikkö.

Hallinto- ja suunnitteluyksikkö

Yksikköön kuuluvat sivistystoimenjohtaja ja tarpeellinen määrä muuta henkilöstöä.

Hallinto- ja suunnitteluyksikön tehtävänä on vastata koko toimialan

- taloudesta
- viestinnästä
- hallinnosta
- henkilöstöhallinnosta
- strategisesta kehittämisestä ja lakiasioista.


2§ Kulttuuri- ja nuorisotoimen vastuualueen organisaatio

Kulttuuri- ja nuorisotoimen vastuualue muodostuu seuraavista yksiköistä:

- Jyväskylän kulttuuripalvelukeskus
- Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
- museotoimi: Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen museo ja Suomen käsityön museo
- Jyväskylän kuvataidekoulu
- Jyväskylän kaupunginorkesteri
- Jyväskylän kaupunginteatteri
- Jyväskylän nuorisoasiainkeskus.

Jyväskylän kulttuuripalvelukeskus

Tehtävänä on

- huolehtia tehtäväalueensa yhteisistä hallinto-, talous- ja kehittämistehtävistä sekä osaltaan tiedotuksesta ja markkinoinnista;
- tuottaa taide- ja kulttuuripalveluja;
- tukea kulttuurin ja taiteen harjoittamista ja harrastamista sekä;
- toimia seudullisen kulttuuriyhteistyön koordinaattorina.

Kulttuuripalvelukeskusta johtaa kulttuuritoimenjohtaja, joka toimii samalla vastuualueen johtajana lukuun ottamatta kaupunginorkesteria, kaupunginteatteria ja nuorisoasiainkeskusta.

Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Tehtävänä on kaupungin kirjasto- ja tietopalvelun järjestäminen. Kaupunginkirjasto toimii Keski-Suomen maakuntakirjastona ja huolehtii alueen yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelun kehittämisestä ja tiedon välittämisestä kirjastotyön uusista toimintamuodoista.

Kirjastoa johtaa kirjastotoimenjohtaja.

Museot

Museotoimen muodostavat:

- Jyväskylän taidemuseo, joka toimii Keski-Suomen aluetaidemuseona ja jonka yhteydessä toimii Grafiikkakeskus.

Museon toimialaan kuuluvat erityisesti keskisuomalainen kuvataide, suomalainen ja kansainvälinen taidegrafiikka ja -valokuva sekä kokoelmiin liittyvä koti- ja ulkomainen taide.

- Keski-Suomen museo, joka toimii Keski-Suomen maakuntamuseona ja Jyväskylän kaupunginmuseona. Keski-Suomen museoon kuuluvia erillismuseoita ovat: Keski-Suomen museon käsityöläiskodit, Heiskan taiteilijakoti, Jyväskylän Lyseon museo, Jyväskylän kaupungin kunnallistekniikan museo ja Pienmäen talomuseo.

Museon toimialaan kuuluvat erityisesti alueen aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, rakennettu ympäristö sekä kulttuurihistoria.

- Suomen käsityön museo, joka on valtakunnallinen erikoismuseo ja jonka yhteydessä toimivat Suomen kansallispukukeskus ja Konservointikeskus.

Museon toimialaan kuuluvat erityisesti suomalainen käsityö ja käsiteollinen toiminta.

Suomen käsityön museolla on opetusministeriön asettama neuvottelukunta. Museon kehittäminen tapahtuu yhdessä neuvottelukunnan kanssa.

Museotointa johtaa museotoimenjohtaja, joka toimii myös yhden museon johtajana. Kahdella muulla museolla on omat johtajansa.

Jyväskylän kuvataidekoulu

Tehtävänä on antaa kuvataiteen ja arkkitehtuurin taiteen perusopetusta. Koulu edistää taidekasvatusta, toimii yhteistyössä taidekasvatusta antavien tahojen kanssa ja järjestää kurssitoimintaa.

Kuvataidekoulua johtaa rehtori.

Jyväskylän kaupunginorkesteri

Tehtävänä on korkeatasoisen, ohjelmistoltaan monipuolisen ja säännöllisen konserttitarjonnan tuottaminen kotipaikkakunnalla sekä konserttien järjestäminen laajemmallakin alueella. Lisäksi orkesteri tekee musiikkikasvatustyötä, ääni- ja kuvatallenteita sekä toimintaansa tukevia tilausesiintymisiä.

Kaupunginorkesteria johtaa intendentti ja taiteellisena johtajana toimii ylikapellimestari.

Intendentin lähimpänä esimiehenä toimii sivistystoimenjohtaja.

Jyväskylän kaupunginteatteri

Tehtävänä on tuottaa korkeatasoisia ja monipuolisia teatteripalveluja.

Teatteria johtaa teatterinjohtaja, jonka lähimpänä esimiehenä toimii sivistystoimenjohtaja.

Jyväskylän nuorisoasiainkeskus

Tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omaan kansalliseen, kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan sekä tukea nuoriso- ja kansalaistoimintaa.

Nuorisotyöllä vahvistetaan ja tuetaan nuoren kasvua, sosiaalista ja kulttuurista oppimista ja osallisuutta sekä kansalaisvalmiutta. Toiminta tapahtuu verkostoidusti asuinalueiden, koulujen, kulttuurilaitosten ja muun nuoriso- ja kansalaistoiminnan toimijoiden kanssa.

Nuorisoasiainkeskusta johtaa nuorisotoimenjohtaja, jonka lähimpänä esimiehenä toimii sivistystoimenjohtaja.


3§ Esimiehen tehtävät

Vastuualueen ja sen alaisuuteen kuuluvan yksikön esimies

- johtaa ja kehittää vastuualueensa/yksikkönsä toimintaa;

- vastaa vastuualueelle/yksikölle asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta;

- valvoo talousarvion ja määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumista sekä huolehtii osaltaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä toimialan muiden tehtävä- ja vastuualueiden kanssa;

- huolehtii osaltaan siitä, että vastuualueen/yksikön taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti;

- ohjaa tehtävä- ja vastuualueensa kehittämis- ja koulutustoimintaa;

- vastaa yhteistoimintamenettelyn soveltamisesta henkilöstöä koskevissa asioissa;

- vastaa vastuualueen/yksikön tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Esimiesten yleisten tehtävien lisäksi

- kirjastotoimenjohtaja päättää kirjastoaineistosta;
- museotoimenjohtaja päättää museoiden näyttelytoiminnasta museonjohtajan esityksestä;
- teatterinjohtaja päättää teatterin ohjelmistosta;
- ylikapellimestari päättää orkesterin ohjelmistosta.


4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

- päättää talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman;
- päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta, myynnistä ja tilapäisestä luovuttamisesta toiseen käyttöön lautakunnan hyväksymässä laajuudessa.


5 § Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta

Henkilöstövalinnat

Lautakunta päättää virkojen perustamisesta ja auki julistamisesta.

Kulttuuritoimenjohtajan valitsee kaupunginhallitus.

Kirjastotoimenjohtajan, museotoimenjohtajan ja museoiden johtajien, kuvataidekoulun rehtorin sekä kaupunginorkesterin intendentin ja ylikapellimestarin, teatterinjohtajan ja nuorisotoimenjohtajan valinnoista päättää kulttuuri- ja nuorisolautakunta.

Yksikön johtaja valitsee yksikkönsä henkilöstön ja päättää palvelussuhteen ehdot.

Museotoimenjohtaja valitsee museoammatillisen henkilökunnan asianomaisen museonjohtajan esityksestä ja Suomen käsityön museon osalta myös museon neuvottelukuntaa kuultuaan. Muun henkilöstön valitsee ao. museonjohtaja.

Sivistystoimenjohtaja määrää kulttuuritoimenjohtajan, intendentin, teatterinjohtajan ja nuorisotoimenjohtajan estyneenä ollessa heidän sijaisensa enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kirjastotoimenjohtajan, museotoimenjohtajan ja kuvataidekoulun rehtorin estyneenä ollessa sijaisuuksista päättää kulttuuritoimenjohtaja enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Palvelussuhteen päättyminen

Sivistystoimenjohtaja myöntää eron kulttuuritoimenjohtajalle, intendentille, teatterinjohtajalle ja nuorisotoimenjohtajalle.

Kulttuuritoimenjohtaja myöntää eron kirjastotoimenjohtajalle, museotoimenjohtajalle, museoiden johtajille ja kuvataidekoulun rehtorille.

Yksikön johtaja myöntää eron yksikkönsä työntekijöille.

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuuden määrää vaalin tai valinnan suorittava viranomainen virkoja perustettaessa tai työsuhteisten henkilöiden palkkaamisesta päätettäessä, ellei viran tai työsuhteen kelpoisuutta ole säädetty laissa tai asetuksessa tai muutoin erikseen vahvistettu.

6§ Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle kuuluva päätösvalta ja päätösvallan siirtäminen

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätös- ja toimivallasta päätetään sivistystoimen johtosäännön 5–6 §:ssä sekä hallintosäännön säädöksissä.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viran tai toimenhaltijalle.

7§ Esittely

Kulttuuritoimenjohtaja esittelee asiat lautakunnalle ottaen huomioon johtosäännön 7§:n määräykset.

Kaupunginorkesteria koskevat asiat esittelee intendentti, kaupunginteatteria koskevat asiat teatterinjohtaja ja nuorisoasiainkeskusta koskevat asiat nuorisotoimenjohtaja.

Kulttuuritoimenjohtajaa, intendenttiä, teatterinjohtajaa ja nuorisotoimenjohtajaa koskevat asiat esittelee sivistystoimenjohtaja.


8§ Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätösten perusteella tehtävät asiakirjat allekirjoittaa sen yksikön johtaja, jota asia koskee.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousten pöytäkirjojen otteet todistaa oikeaksi kulttuuritoimenjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

Yksiköiden asiakirjat allekirjoittaa yksikön johtaja tai hänen määräämänsä henkilö.


9§ Laskujen ja menotositteiden hyväksyminen

Yksikön laskut ja menotositteet hyväksyy yksikön johtaja, hänen sijaisensa tai johtajan nimeämä henkilö.

Kirjastotoimenjohtajaa, museotoimenjohtajaa ja kuvataidekoulun rehtoria koskevat laskut hyväksyy kulttuuritoimenjohtaja.

Museoiden johtajia koskevat laskut hyväksyy museotoimenjohtaja.

Kulttuuritoimenjohtajaa, orkesterin intendenttiä, teatterinjohtajaa ja nuorisotoimenjohtajaa koskevat laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää saatavien tileistä poistamisesta.


10§ Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.3.2006.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje