Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Erillispalveluiden toimintasääntö


Tunniste: 2006


Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.1.2006 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.2.2006 lukien sekä kumonnut 3.1.2005 hyväksymänsä erillispalveluiden toimintasäännön.Sisällysluettelo

1§ Erillispalveluiden organisaatio
2§ Erillispalveluiden tehtävät
3§ Esimiesten yleiset tehtävät
4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta
5§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta
6§ Erityislakien mukaan kunnalle kuuluvan päätösvallan siirtäminen
7§ Muu päätösvalta
8§ Laskujen hyväksyminen
9§ Asiakirjojen allekirjoittaminen
10§ Voimaantulo


1§ Erillispalveluiden organisaatio

Erillispalvelut kuuluvat kaupunginhallituksen ja apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa liiketoimintatoimialaan. Erillispalvelut muodostuvat vastuualueista, joita ovat:

- Kuluttajaneuvonta,
- Nikolainkulman neuvonta ja sen alainen Kuokkalan yhteispalvelupiste sekä
- Yleinen edunvalvonta.

Kullakin vastuualueella on esimies, joka vastaa vastuualueensa toiminnasta ja raportoi apulaiskaupunginjohtajalle.

Kuluttajaneuvonnan vastuualueen esimiehenä toimii johtava kuluttajaneuvoja. Nikolainkulman neuvonnan vastuualueen esimiehenä toimii toimistoesimies. Yleisen edunvalvonnan esimiehenä toimii johtava yleinen edunvalvoja.

Apulaiskaupunginjohtaja vastaa koko erillispalveluita koskevista kehittämis- ja hallintoasioista ja kokoaa erillispalveluiden talousarvion.

Erillispalveluilla on johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.


2§ Erillispalveluiden tehtävät

Kuluttajaneuvonnan vastuualue huolehtii kuluttajaneuvontapalveluiden toiminnasta.

Nikolainkulman neuvonnan vastuualue huolehtii kunta- ja matkailuneuvonnasta sekä lippu- ja kassapalvelupisteen ja Kuokkalan yhteispalvelupisteen toiminnasta.

Yleisen edunvalvonnan vastuualue huolehtii holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain mukaisista palveluista.

Vastuualueet hoitavat tehtäväkokonaisuuksia prosesseina tiimimäistä työskentelytapaa noudattaen.


3§ Esimiesten yleiset tehtävät

Vastuualueen esimies

1. johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa,

2. vastaa vastuualueelleen asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta sekä valvoo talousarvion ja määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumista,

3. huolehtii osaltaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä toimialan muiden vastuualueiden kanssa,

4. huolehtii osaltaan siitä, että vastuualueen taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset asianmukaisesti valmistellaan,

5. huolehtii johtamista palvelevien raporttien toimittamisesta vastuualueensa osalta,

6. ohjaa vastuualueensa kehittämis- ja koulutustoimintaa sekä

7. vastaa yhteistoimintamenettelyn soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa.


4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta

Erillispalveluiden vastuualueiden käyttösuunnitelmat vahvistaa apulaiskaupunginjohtaja.

Erillispalveluiden vastuualueiden saatavien tileistä poistamisesta päättää apulaiskaupunginjohtaja.


5§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta

Vastuualueiden esimiehet valitsee kaupunginjohtaja. Muut johtavassa, siihen rinnastettavassa ja itsenäisessä asemassa olevat vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät valitsee apulaiskaupunginjohtaja.

Muut viranhaltijat, virkojen väliaikaiset hoitajat, toistaiseksi voimassa olevaan sekä määräaikaiseen työsopimussuhteeseen otettavat työntekijät valitsee asianomaisen vastuualueen esimies, mikäli toisin ei ole määrätty.

Vastuualueen esimiehelle myöntää eron kaupunginjohtaja. Muille johtavassa, siihen rinnastettavassa ja itsenäisessä asemassa oleville vakinaisille viranhaltijoille ja työntekijöille myöntää eron apulaiskaupunginjohtaja. Muille viranhaltijoille ja työntekijöille myöntää eron asianomaisen vastuualueen esimies.

Apulaiskaupunginjohtaja määrää vastuualueen esimiehen sijaisen. Mikäli toisin ei ole määrätty, sijaisen toimivalta on sama kuin vastuualueen esimiehen.6§ Erityislakien mukaan kunnan tehtäviin kuuluvan päätösvallan siirtäminen

Kuluttajaneuvonnan järjestämisestä annetun lain 3 §:ssä mainittujen sopimusten tekemisestä päättää apulaiskaupunginjohtaja.

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 2 §:ssä mainittujen sopimusten tekemisestä päättää apulaiskaupunginjohtaja.


7§ Muu päätösvalta

Vastuualueen esimies ratkaisee vastuualueellaan asiat, jotka koskevat

1. suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimusten tekemistä sekä irtaimiston hankintaa kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaan,

2. palvelusten, töiden ja tuotteiden hinnoittelua ja myyntiä sekä käyttömaksujen määräämistä kaupunginhallituksen vahvistamien tai muiden erikseen määrättyjen perusteiden mukaisesti ja

3. vastuualueen henkilökunnan vuosilomia, virkavapauksia, työlomia ja sijaisuuksia.

Vastuualueen esimiehen osalta kohdassa 3 mainitut asiat ratkaisee apulaiskaupunginjohtaja.


8§ Laskujen hyväksyminen

Vastuualueen esimies hyväksyy vastuualueensa laskut. Vastuualueen esimiehen laskut hyväksyy apulaiskaupunginjohtaja, ellei toisin ole määrätty.


9§ Asiakirjojen allekirjoittaminen

Päätökset ja sopimukset, jotka henkilö tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.

Kunkin vastuualueen esimies allekirjoittaa oman vastuualueensa osalta sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, ellei toisin ole määrätty. Koko erillispalveluita koskevat sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa apulaiskaupunginjohtaja. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.


10§ Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2006 lukien ja sillä kumotaan Jyväskylän kaupunginhallituksen 3.1.2005 hyväksymä erillispalveluiden toimintasääntö.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje