Jyväskylä-lehti

Tietoa hyvinvoinnista päätöksenteon pohjaksi

Elämänlaatua kuvaava raportti valmistuu keväällä

Hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia arkipäiväisenä asiana, mutta kokonaiskuvan esittäminen kuntalaisten hyvinvoinnista on haastava tehtävä. Jyväskylässä ja monessa muussa suomalaisessa kunnassa laaditaan erityisiä selvityksiä - hyvinvointikertomuksia - kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hyvinvointikertomuksessa kuvataan hyvinvoinnin viimeaikaista kehitystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia.

Tavoitteena keskustelun ja yhteistyön lisääminen

Hyvinvointikertomuksen yksi tavoite on synnyttää keskustelua hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Keskustelua käydään luottamushenkilöelimien lisäksi muun muassa aihetta käsittelevässä avoimessa Jyväskylä-foorumissa huhtikuussa.

Keskustelutilaisuuksien ja eri lautakuntien käsittelyjen avulla kerätään palautetta hyvinvointikertomuksesta ja sen sisällöstä kevään aikana. Kertomus saa lopullisen muotonsa saadun palautteen perusteella ja lopulta se käsitellään kaupunginvaltuustossa.

Jyväskylän kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus laadittiin vuonna 2002. Käsittelyn yhteydessä päätettiin, että hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain.

Hyvinvointi on moniulotteinen käsite

Hyvinvointikertomuksessa kiinnitetään huomiota hyvinvoinnin moniulotteisuuteen. Kertomuksessa hyvinvointia tarkastellaan kuvaamalla hyvinvoinnin taustalla vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä, asukkaiden hyvinvointia ja kunnan hyvinvointipolitiikkaa.

Hyvinvointia kuvataan sekä erilaisten tilastojen että eri kyselyjen avulla. Myös kaikki kaupungin toimialat - sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi ja yhdyskuntatoimi - ovat laatineet kertomukseen osuudet, joissa ne kuvaavat rooliaan hyvinvoinnin turvaajina.

Hyvinvoinnin kuvaa käsitellään sekä koko väestöä tarkastellen että erilaisten ikäryhmäjaotteluiden kautta.

Esimerkiksi kouluterveyskyselyn perusteella näyttää siltä, että tupakointi on vähentynyt nuorten keskuudessa, mutta samalla myös nuorten väsymys ja masentuneisuus on lisääntynyt.
Työikäisten terveys on kehittynyt monilla mittareilla myönteisesti, mutta vastaavasti työttömyys on alentunut hitaasti työpaikkojen lisääntymisestä huolimatta.

Hyvinvointikertomuksella on tiivis yhteys kaupungin strategiaprosessiin ja hyvinvointipolitiikkaan.
Hyvinvointikertomuksen avulla voidaan arvioida, miten hyvinvointipolitiikassa on onnistuttu. Esimerkiksi nuorten aktivoimiseksi tehdyn työn tulokset heijastuvat nuorten työttömyyteen ja toimeentulotuen käyttöön.

Hyvinvointikertomuksen avulla luodaan keskustelua myös tulevan hyvinvointipolitiikan suunnasta. Kertomuksessa esitellään sekä toimialojen esittämiä hyvinvoinnin haasteita että linjauksia kaupungin hyvinvointipolitiikalle.

Kertomuksen keskeisiä tuloksia esitellään tarkemmin 19. huhtikuuta ilmestyvässä Jyväskylä-lehden numerossa 3.

Jouni Mäkäräinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 1.2.2006.