Jyväskylä-lehti

Eikö velkasovinto kiinnosta?

Kuva: Lama-aikana velkaantuneet ja maksukyvyttömät voivat hakeutua velkasovinnon piiriin. Johtava sosiaalityöntekijä Hilkka Saarela kertoo, että hakeminen on helppoa – paperisotaa ei tarvita. Ilkka Pietarinen

Pitkäaikaisesti maksukyvyttömille tarjotusta velkojen anteeksiannosta vain muutamia kyselyjä

Pankit ovat lähettäneet yli 63 000 kirjettä niille asiakkailleen, joille velkasovinnosta voisi olla hyötyä. Vain 11 000 on vastannut eli 52 000 on jättänyt vastaamatta pankkien yhteydenottoon. Kirjeitä on lähetetty myös jyväskyläläisille. Johtava sosiaalityöntekijä Hilkka Saarela ihmettelee yhteydenottojen vähyyttä.
–  Vain muutama ihminen on tiedustellut asiaa meiltä, hän sanoo.

Kyse on todellakin mahdollisuudesta saada velkansa anteeksi silloin, kun henkilöllä on omaan maksukykyynsä nähden ylivoimaisia 1990-luvun alussa otettuja pankkivelkoja eikä maksukykyyn ole odotettavissa parannusta.
–  Jos maksukyky on niin alhai-nen, ettei velkoja voi laittaa ulosottoon, on pankkienkin intresseissä päästä eroon näistä veloista valtion tuella, Hilkka Saarela selittää.

Valtiovallan etu puolestaan olisi, että ylivoimaisista veloista vapautuva ihminen saisi elämänsä ja taloutensa paremmin hallintaansa.

Työttömille ja toimeentulotukiasiakkaille

Valtiovalta ja pankit ovat sopineet vapaaehtoisten velkasovintojen edistämisestä toukokuussa 2002.
–  Velkasovintoon voivat päästä pitkäaikaistyöttömät, pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet ja pientä eläkettä saavat. Toimeentulotuen piirissä kuluneen kahden vuoden aikana on pitänyt olla yhtäjaksoisesti tai keskeytyksin vähintään 12 kuukauden ajan eikä hakijalla saa olla omistusasuntoa tai muuta merkittävää omaisuutta, Hilkka Saarela kertoo.

Velkojen täyttä anteeksiantoa voi odottaa ainoastaan laman aikana rästiytyneistä pankkiluotoista, jotka ovat edelleen pankkien tai niiden rahoitusyhtiöiden nimissä. Maksukyvyttömyyden täytyy myös olla todistettavasti pitkäaikaista.

Kevennetty velkasopimus -hanke kestää 31.8.2004 saakka.

Velkasovinto kannattaa

Hilkka Saarela epäilee, että pankista tullut, velkasovintoa ehdottava kirje saattaa pahasti velkaantuneelta ja maksukyvyttömältä jäädä jopa avaamatta.

Veloista selviytymisestä kannattaa kuitenkin tulla puhumaan sosiaalityöntekijän kanssa. Velkasovinnon voi nimittäin saada myös henkilö, joka ei ole pitkäaikaisesti maksukyvytön, jos velat ovat syntyneet lamavuosina 1990–1994. Silloin laaditaan sopimus, joka vastaa sisällöltään normaalia velkajärjestelyä eli se sisältää maksuohjelman.

Velkasovinto-ohjelman mukaiset hakemukset velkojille on tehtävä 31.8.2004 mennessä.
Velat eivät vanhene koskaan ellei niistä tee joko vapaaehtoista sopimusta velkojien kanssa tai sitten hae velkajärjestelyä.

Yhteys sosiaaliasemaan tai Kelaan

Velkasovintohakemuksen voi tehdä sosiaaliasemalla ja Kelan toimistossa. Siellä autetaan tekemään hakemus, johon merkitään ne pankit ja rahoitusyhtiöt, joihin velkoja vielä on. Todistuksia menoista ja tuloista ei tarvitse hankkia. Viranomainen merkitsee hakemukseen vahvistuksen ja lähettää sen kullekin hakemukseen merkitylle pankille.

Sen jälkeen pankki päättää sovinnon tekemisestä ja ilmoittaa siitä hakijalle postitse. Jos pankki hyväksyy hakemuksen, niin vanhat velat ja niiden perintä lakkaavat.

Toimeentulotuen saajat, jotka ovat saaneet viimeisen kahden vuoden aikana toimeentulotukea vähintään 12 kuukauden ajan, hakevat velkasovintoa sosiaaliaseman tai sosiaalitoimiston kautta. Kelan kautta hakevat sovintoa ne velalliset, jotka saavat pientä kansaneläkettä, työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai koulutuspäivärahaa.

Arja Liinamaa

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 5.11.2003.