Jyväskylä-lehti

Rakentamiseen tarvitaan lupa

Pieni remontti, aita, vajan rakentaminen... Mihinkäs kaikkeen oikein tarvittiinkaan lupa? Lupa vaaditaan käytännössä aina, kun rakennetaan uutta tai laajennetaan.

Myös kymmenen neliömetriä suuremman piharakennelman tekoon tarvitaan lupa, samoin julkisivun muuttamiseen tai rakennuksen purkamiseen sekä maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön. Yksittäistä puutakaan ei kaupunkialueella saa kaataa kysymättä lupaa rakennusvalvontaviraston neuvonnasta (p. 625028).

Eikä tässä kaikki. Terveyteen tai turvallisuuteen vaikuttavaan toimenpiteeseen, esimerkiksi putki- tai ilmastointiremonttiin, märkätilojen vedeneristyksen korjaamiseen tai laajentamiseen, tilan käyttötarkoituksen muutokseen sekä asuinhuoneiston yhdistämiseen tai jakamiseen tarvitaan lupa.

Lisäksi on alueita, joilla on tarkemmat ohjeet ja vaatimukset suunnittelun suhteen, esimerkiksi 40-50-luvuilla rakennetut kokonaisuudet. Niille on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet, jotka löytyvät osoitteesta www.jyvaskyla.fi/rakennus/ohjeet.html.

Pientalotonteille on annettu joitain helpotuksia luvanvaraisuuteen kaupungin rakennusjärjestyksessä www.jyvaskyla.fi/rakennus/lait.html.

Pätevä suunnittelija ja vastaava työnjohtaja kannattaa palkata aikaisessa vaiheessa. Suunnitteluvaiheeseen tarvitaan riittävästi aikaa. Suunnitelmat käydään esittelemässä ennakkoon rakennusvalvonnassa.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä omalta osaltaan huolehtia rakentamisen lainmukaisuudesta.

Työmaalla pidettävästä rakennustyön tarkastusasiakirjasta voidaan todeta työn asianmukainen toteutus, koska siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä tarkastuksista.

Osaava suunnittelija

Vuoden 2000 alussa tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Rakennuksen pääsuunnittelija huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty 1.7.2002 voimaan tulleessa Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A2. Rakennusvalvontavirastosta saa apua suunnittelijan kelpoisuuden selvittämiseen.Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 12.3.2003.