Dnro 2658/06

 

319               SALMIRANNAN KATU- JA VIHERYLEISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

(Asian valmistelijat Kari Seuranen, puh. 625 220, Mika Koliseva, puh. 625 221 ja Sirkka-Liisa Sikiö, puh. 625 217)

 

Yhdyskuntatoimen katu- ja puisto-osastolla on laadittu katujen Polastie, Mäystintie, Sompa, Porkka, Piikki ja Sauva katuyleissuunnitelma sekä viheralueiden osalta viheryleissuunnitelma. Samalla on tarkasteltu alueen vesihuolto. Yleissuunnitelmaa on tehty samanaikaisesti alueen asemakaavoituksen kanssa ja päivitetty kesällä 2006. Asemakaava on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.2.2006.

 

Rakennettavuus

 

Kaava-alue on nykyisellään pääosin alavaa vähäisessä määrin rakennettua ranta-aluetta. Alue on maastoltaan vanhaa peltoa ja osittain metsää.  Suunnitelluista kaduista Polastie ja osittain Mäystintie kulkevat ainakin osaksi vanhan tiepohjan kohdalla.

 

Alueelta ei ole vanhastaan pohjatutkimustietoja. Suunniteltujen katulinjojen kohdalta tehtiin pohjatutkimuksia paino- ja lyöntikairauksin sekä näytteenotoin.

 

Polastien ja rannan välisellä alueella maapohja on maanpinnassa kovaa kuivakuorisavea ja silttiä 4..5 m syvyyteen saakka. Hienorakeisten maakerrosten alla on tiivis moreenikerros.

 

Polastien ja sen länsipuolisen alueen kohdalla maapohja maanpinnassa on tiivistä hyvin routivaa silttistä hiekkamoreenia. Tehdyt kairaukset ulottuivat enimmäkseen syvimmillään vain 0,8…1,7 m syvyyteen maanpinnasta päättyen moreenikerroksen kiviin tai lohkareisiin tai mahdollisesti kallion pintaan. Geologisen tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan alueen pitäisi olla maapohjaltaan kalliota. Kairaaja ei kuitenkaan saanut selviä havaintoja kallion pinnasta. Muutama lyöntikairaus ulottui alueella 2,5 m määräsyvyyteen. Pohjatutkimustiedot ja ote maaperäkartasta on nähtävissä yleissuunnitelman internetsivulla katso osoite jäljempänä.

 

Kairausrei’istä ei saatu havaintoja pohjaveden pinnasta.

 

Tehtyjen tutkimusten mukaan alueella ei ole mitään erityisiä pehmeikköjä vaan kunnallistekniikka voitaneen rakentaa ilman pohjanvahvistusta. Polastien länsipuolella putkijohdot on varauduttava louhimaan kallioon. 

 

Katualueet

 

Polastie

Katu jatkuu nykyisen Riihimäentien päästä reunakivellisenä kokoojakatuna, jonka leveys on 6,50 m. Samalla osuudella kulkee korotettuna 3,50 m levyinen kevyen liikenteen väylä. Katualue on mitoitettu mahdolliselle bussiliikenteelle. Kurssikeskuksen puoleiseen päähän on suunniteltu pysäköintialue. Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

 

Mäystintie

Katu on reunakivellinen tonttikatu, jonka leveys on 5,50 m. Korttelin 38 kohdalla kulkee korotettuna kolmen metrin levyinen kevyen liikenteen väylä. Kortteleiden 38 ja 39 kulmaan on suunniteltu pysäköintialue viidelle ajoneuvolle. Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

 

Sompa ja Porkka

Kadut ovat 4,50 m levyisiä reunakivellisiä tonttikatuja. Katujen reuna-alueet nurmetetaan.

 

Piikki ja Sauva

Kadut ovat 4,50 m levyisiä reunakivellisiä tonttikatuja. Katujen yhteyteen on suunniteltu pysäköintialueet. Katujen reuna-alueet nurmetetaan.

 

Vesihuolto

 

Nykyisen Salmirannantien, tulevan Polastien alla kulkee jätevesi- ja vesijohtoputkisto. Polastien rakentamisen yhteydessä nämä linjat on suunniteltu saneerattavaksi nykyisten linjojen rinnalle.

 

Katujen pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin, joka purkaa vesistöön viidessä eri pisteessä. Tonttien hulevedet johdetaan pääsääntöisesti hulevesiviemäriin. Mahdollinen hulevesien purkaminen maastoon on puistoon rajoittuvien tonttien kohdalla tutkittava tapauskohtaisesti. Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa kiinteistökohtaisin pumppaamoin. Koko alueen putkistojen tarkempi mitoitus tehdään katusuunnittelun aikana. Jyväskylän Energia hyväksyy omalta osaltaan alueen vesihuoltosuunnitelman periaatteet. Putkilinjat on esitetty asemapiirustuksessa.

 

Viheralueet

 

Salmirannan viheryleissuunnitelma täydentää viheralueiden osalta asemakaavaa ja ohjaa jatkosuunnittelua.

 

Lähivirkistysalueet VL,VL/s

 

Salmirannan lähivirkistysalueen metsät ja entisestä puutaimistosta kehitetty puulajipuisto ovat osa pitkää ekologisten viheryhteyksien ketjua, joka alkaa Jyväsjärven rannasta, kiertää Äijälänsalmen kautta Samulinniemeen ja Salmirantaan sekä jatkuu edelleen Hämeenlahteen ja Nenäinniemeen. Viheryhteys toimii eläimistön kulkureittinä.

 

Metsäinen, selkeästi maisemassa näkyvä selänne säilyy tärkeänä lähivirkistysalueena. Alueella on havaittu liito-oravia ja niistä on teetetty erillinen selvitys. Liito-oravien esiintymisalueet on huomioitu kaavassa, ja ne sijaitsevat lähinnä alueen keskeisillä metsäalueilla, kaavassa merkintä VL/s.

 

Lähivirkistysalueelle rakennetaan Mäystintien ja Suksipajantien välinen puistopolku. Mäystintien ja Polastien välillä on jo olemassa polkuyhteys.

                       

Rakennettavat puistoalueet (VP)

 

Salmirannan alueelle on kaavoitettu pientalovaltainen asuinalue, jonka nykyinen rakennuskanta tullaan säilyttämään. Kaava-alueen koillisosassa on kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha pihapiiri. Viheryleissuunnitelmassa on esitetty myös kadun puoleisille tontin osille kaavan edellyttämiä puuistutuksia. Ehdotetut puulajit kuuluvat alueen nykyiseen kasvivalikoimaan, mutta kasvutapansa mukaan soveltuvat tulevaisuudessa kapeampaan kasvutilaan.

 

Viheryleissuunnittelun yksi lähtökohta on ollut näkymien avaaminen Päijänteelle, koska suurin osa uusista omakotitaloista tulee sijoittumaan järvelle viettävälle rinteelle.

 

Rantaviiva ja kaava-alueeseen rajautuva vesistö ovat osaltaan vaikuttaneet työn sisältöön. Rakennettavat puistoalueet sijaitsevat Päijänteen rantavyöhykkeessä. Alueelle sijoittuu pääkevytväylä välille Samulinranta – Polastie. Väylä päättyy lähelle aikuiskoulutuskeskusta. Väylä rakennetaan kivituhkapäällysteisenä ja valaistaan. Pääkevytväylä on talvikunnossapidettävä.

 

Ranta AO- korttelien kohdalla pidetään avoimena. Nykyistä pienvenevalkama-aluetta kunnostetaan ja sitä on mahdollista laajentaa. Venevalkaman ja uimapaikan välinen kevyesti kunnostettava ranta-alue toimii oleskelualueena. Korttelipuisto on suunniteltu katu- ja puisto-osaston laatiman viherpalveluohjelman mukaan rakennettavaksi viereiselle alueelle (Salmiranta 2). Lähin leikkipaikka on Samulinniemessä. Uimapaikka sijaitsee puistoalueella lähellä aikuiskoulutuskeskusta. Alueen kunnostus on lähivuosina ajankohtainen.

 

Viheralueiden kokonaispinta-ala on 6,4 ha, josta rakennettavien puistoalueiden osuus 2,2 ha.

 

Kustannusarvio

 

Alueen katuyleissuunnitelman pohjalta on laadittu kustannusarvio, jonka mukaan kadun, katuvihreiden sekä sadeveden ritiläkantisten kaivojen ja niiden liitosputkien rakentamisen kustannusarvio on 1 097 000 euroa. Vesihuollon rakentamisen kustannusarvio on 501 000 euroa ja valaistuksen 72 000 euroa. Viheralueiden rakentamisen ja valaistuksen kustannusarvio on 552 000 euroa. Katujen hoitokustannukset ovat noin 6600 euroa/vuosi ja rakennettujen viheralueiden 5900 euroa/vuosi.

 

Katu- ja viheryleissuunnitelma on nähtävillä kokouksessa sekä internetissä osoitteessa

 

http://www.jyvaskyla.fi/yhdyskuntatoimi/kapu/investoinnit/salmiranta/

 

Sijaintipaikkakartta, katuyleissuunnitelma 1-0502, viheryleissuunnitelma 2-0447 sekä teemakartat viheralueiden nykytilanne ja viheralueiden tavoitteellinen käyttöluokitus ovat esityslistan liitteenä.

 

LIITE

 

Katu- ja puisto-osaston johtaja Strömin ehdotus

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Salmirannan katuyleissuunnitelman piir.nro 1-1052 ja viheryleissuunnitelman piir.nro 2-0447.

 

Päätös         Päätösehdotus hyväksyttiin.