Dnro 1246/10

 

87                 Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen organisaatio

 

Aikaisemmat     Perusturvalautakunta 25.3.2010/56

käsittelyt

                             Asian valmistelijat Jarmo J Koski puh. 266 2332 ja Paula Käyhkö puh. 266 2001

 

Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kunnat ovat siirtämässä terveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun Jyväskylän kaupungille 1.1.2011. Sopimus yhteistoiminta-alueen muodostamisesta perustuu lakiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007). Jyväskylän kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana, jonka perusturvalautakunnan alaiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioon integroidaan yhteistoimintasopimuksen mukainen palvelutuotanto.

 

Palvelutuotanto organisoidaan Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen johto- ja toimintasäännöissä tarkemmin esitetyllä tavalla. Yhteistoimintasopimuksen mukaisen palvelutuotannon tuottamista ohjaamaan ja valvomaan perustetaan perusturvalautakunnan alainen terveydenhuollon jaosto. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen johtosäännössä määritellään terveydenhuollon jaoston tehtävät ja toimivalta.

 

Palvelut esitetään organisoitaviksi terveydenhuollon palvelujen vastuualueelle avosairaanhoidon, keskitettyjen palvelujen, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, terveyskeskussairaalan, suun terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluyksiköihin.

 

Terveydenhuollon palvelujen vastuualuejohtajalla on kokonaisvastuu terveydenhuollon palveluista. Hänen tehtävänkuvaansa sisältyy terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tehtävät. Terveydenhuollon palvelujen apulaisjohtaja toimii vastuualuejohtajan varahenkilönä lukuun ottamatta terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tehtäviä. Tarkempi työnjako kuvataan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännössä.

 

Avosairaanhoidon palveluyksikkö

 

Avosairaanhoidon palveluyksikkö muodostuu terveysasemien vastaanottotoiminnasta 12 terveysasemalla. Avosairaanhoidon palveluyksikön johtajana toimii avohoidon ylilääkäri.

 

Keskitettyjen palveluiden palveluyksikkö

 

Keskitettyjen palveluiden palveluyksikkö muodostuu kliinisten erikoisalojen erikoislääkäritoiminnasta, keskitetyistä erityistoiminnoista, kuntoutus- ja terapiapalveluista, keskitetyistä tutkimuspalveluista (tähystystutkimukset ja kliiniset rasitustutkimukset), radiologisesta toiminnasta, lääkintäteknisistä ja teknisistä huoltopalveluista, varasto- ja avoterveydenhuollollisten palvelujen laitoshuolto- ja siivouspalveluista. Palveluyksikön johtajana toimii keskitettyjen palvelujen ylilääkäri.

 

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluyksikkö

 

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluyksikkö muodostuu perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluista, matkailijoiden rokotusvastaanottotoiminnasta sekä naisten seulontajoukkotarkastuksista. Palveluyksikön johtajana toimii hoitotyön koulutuksen saanut henkilö.

 

Terveyskeskussairaalan palveluyksikkö

 

Terveyskeskussairaalan palveluyksikköön kuuluvat Kyllön terveysasemalla sijaitsevat terveyskeskussairaalan kuusi osastoa ja päiväsairaala, Palokan terveysasemalla sijaitsevat kolme osastoa ja Muuramen terveysasemalla sijaitseva yksi osasto. Hankasalmella toimivan terveyskeskussairaalan osaston kohdalla kunnassa harkitaan akuuttisairaalahoitotoiminnan mahdollista lopettamista ja näiden palvelujen hankintaa muilta yhteistoiminta-alueen terveyskeskussairaaloilta. Terveyskeskussairaaloiden välillä on toteutettavissa erityispotilasryhmien osalta työnjakoa painottaen osastojen eri osaamisalueita. Osastojen kuormitustilanteesta riippuen potilaiden hoidossa tullaan hyödyntämään kaikkia sairaansijoja. Sairaaloissa hoidetaan ensisijaisesti lyhytaikaishoidon potilaita ja keskeistä on turvata perusterveydenhuoltopainotteinen työnjako erikoissairaanhoidon kanssa. Palveluyksikön johtajana toimii sairaalan ylilääkäri.

 

Suun terveydenhuollon palveluyksikkö

 

Suun terveydenhuollon palveluyksikön toiminta muodostuu alueellisista perushammashoidon palveluista 15 hammashoitolassa sekä keskitetyistä palveluista (erikoishoidon palvelut, arki- ja viikonloppupäivystys ja ajanvaraus). Palveluyksikön johtajana toimii vastaava hammaslääkäri.

 

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö

 

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö vastaa ympäristöterveydenhuollon palveluista Jyväskylän kaupungissa, Muuramen, Multian, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnissa. Palvelutuotanto jakautuu terveysvalvontaan, elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvontaan sekä eläinlääkintähuoltoon. Palveluyksikön johtajana toimii ympäristöterveysjohtaja.

 

Yhteenveto organisaation valmistelutyöstä

 

Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen organisoitumista ja organisaatiorakennetta on valmisteltu yhteistoiminta-alueen johtoryhmässä ja sisältö- ja toimintamallityöryhmissä. Viimeisin valmisteluvaihe on toteutettu perusturvalautakunnan iltakoulussa 24.2.2010 sovitun jatkotyöstämisohjeistuksen mukaisesti siten, että organisaatio tulee rakentua mahdollisimman matalana ja jatkotyöstämisen tulee tapahtua tiiviissä yhteistoiminnassa. Esitettävä organisaatiomalli on valmisteltu Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen johtoryhmässä, jossa on ollut mukana edustajat laajasti yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon ja kuntien organisaatioista. Edellä mainittu ryhmä on kokoontunut 8.3. ja 15.3.2010 ja esittää yksimielisesti liitteenä olevaa organisaatiomallia.

 

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen organisoitumista ja organisaatiorakennetta on käsitelty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Viimeisin yhteistyötoimikunnan kokous pidettiin 19.3.2010.

 

Terveydenhuollon palvelujen yhteistoiminta-alueen organisaatiorakenne on voimassa 1.1.2011 alkaen sillä edellytyksellä, että Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kunnat ovat siirtäneet terveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun Jyväskylän kaupungille.

 

Päätösliitteet:

-          organisaatiokaavio

-          yhteistyötoimikunnan pöytäkirjan ote 19.3.2010/14

 

Apulaiskaupunginjohtaja Utriaisen ehdotus

 

Perusturvalautakunta hyväksyy Jyväskylän terveydenhuollon palvelujen yhteistoiminta-alueen organisaatiorakenteen päätösliitteenä olevan organisaatiokaavion mukaisesti.

 

Päätös         Hyväksyttiin.

 

Lautakunta toteaa, että organisaatiorakenteella turvataan kunkin palveluyksikön perustehtävä. Organisaatiokaavio mahdollistaa toiminnalliset erityispiirteet yhteistoiminta-alueen sisällä.

---------

Ptltk 87

                             Asian valmistelijat Jarmo J Koski, puh. 266 2332 ja Anssi Niemelä, puh. 266 3015

 

Terveydenhuollon palvelujen vastuualueen hallinnon ja palvelujen järjestäminen jatkuu valmistelusta vastaavien henkilöiden nimeämisellä.

 

Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kuntien, Jyväskylän kaupungin, Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän ja Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän terveydenhuollon palvelujen ylempien esimiesten haastattelut on suoritettu huhtikuun aikana.

 

Haastattelijoina toimivat Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöjohtaja Anssi Niemelä ja terveydenhuollon palveluiden vastuualuejohtaja Jarmo J Koski.

 


Valmistelusta vastaaviksi henkilöiksi seuraaviin tehtäviin esitetään:

 

·        kehittämispäällikkö: avohoidon johtaja Silja Ässämäki

·        terveydenhuollon palvelujen vastuualueen apulaisjohtaja: vastaava hoitotyönjohtaja Paula Käyhkö

·        avosairaanhoidon palveluyksikön hoitotyönjohtaja: johtava hoitaja Maarit Raappana

·        keskitettyjen palvelujen palveluyksikön johtaja: avosairaanhoidon palveluyksikön johtaja Mauri Paajanen

·        keskitettyjen palvelujen hoitotyönjohtaja: va. avoterveydenhuollon hoitotyönjohtaja Mari Muhonen

·        neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluyksikön johtaja: ylihoitaja Pirkko Vuorinen

·        terveyskeskussairaalan palveluyksikön johtaja: terveyskeskussairaalan palveluyksikön johtaja Sirkka Keikkala

·        terveyskeskussairaalan palveluyksikön toiseksi hoitotyönjohtaja: va. laitoshoidon johtaja Merja Hokkanen

·        suun terveydenhuollon palveluyksikön johtaja: suun terveydenhuollon palveluyksikön johtaja Pirkko Paavola

·        suun terveydenhuollon hoitotyönjohtaja: osastonhoitaja Terttu Hyvärinen

 

Seuraavien tehtävien osalta henkilöiden nimeämistä valmistellaan:

 

·        avosairaanhoidon palveluyksikön johtaja

·        avosairaanhoidon palveluyksikön toinen hoitotyönjohtaja

·        terveyskeskussairaalan palveluyksikön toinen hoitotyönjohtaja

 

Apulaiskaupunginjohtaja Utriaisen ehdotus

 

Perusturvalautakunta nimeää terveydenhuollon palvelujen vastuualueen hallinnon ja palvelujen järjestämisen valmistelusta vastaavat henkilöt esityksen mukaisesti.

 

Päätös