PääsivuKohteetTakaisin

Mattilanpellon omakotialue

Sijainti: Jyväskylän V kaupunginosa

Mattilanpellon omakotialue edustaa tyypillistä jälleenrakennuskauden asuinaluetta kaavoitukseltaan ja rakennuskannaltaan. Alue on säilyttänyt puutarhakaupunkimaisen luonteensa ja rakennukset pihoineen luovat yhdessä maaston muotojen mukaan polveilevan katuverkon kanssa yhtenäisen, eheän miljöön.

Mattilanpelto on yksi kaupunginarkkitehti Matti Hämäläisen 1940-luvulla suunnittelemista Jyväskylän kaupungin jälleenrakennuskauden asuinalueista. Kaupungin omistaman Mattilan talon pelloille v. 1946 kaavoitettu asuinalue tehtiin helpottamaan sodan jälkeistä asuntopulaa ja se oli jatkoa Hämäläisen 1940 aloittamalle kaupungin uusien omakotialueiden kaavoitukselle. Mattilanpellon länsipuolella oli jo aiemmin kaavoitettu Asevelikylän ja Kukkumäen omakotialue, alueita nykyään erottava Länsi-Päijänteentie oli vasta suunnitteilla.

Mattilankadun rakennukset ovat suuria, useamman perheen omakotitaloja. Kadun eteläpäässä on lautaverhoiltuja, pienempiä rintamamiestaloja ja Purokadun jälkeen maanlunastuslain mukaisia asutustiloja, jotka jaettiin maanhankintalain mukaisesti rintamamiehille, sotainvalideille ja leskille. Sivukatujen talot ovat pääosin pienempiä yhden perheen rakennuksia. Kiljanderinkadun omakotitalot eroavat muista suuren kuistirakennelmansa perusteella.

Tyypillistä alueen suunnittelulle ovat pääkadulta erkanevat, vapaamuotoiset sivukadut, suuret puutarhamaiset tontit, rakennusten ulkoasun ja sijoittelun yhdenmukaisuus, sekä puisto- ja virkistysalueiden käyttö asemakaavaa jäsentävinä tekijöinä. Keskellä aluetta on puisto leikkikenttineen, joka yhdessä Mattilan- ja Pikkukatujen risteyksen kanssa muodostaa alueen keskustaa jäsentävän aukion. Aukion julkista luonnetta vahvistaa yhtä lailla risteyksessä sijaitseva kaupparakennus.

Asuinrakennukset sijaitsevat pensasaidoin rajattujen tonttien etuosissa, joita etupihat erottavat katutilasta. Talousrakennukset ovat tonttien takaosissa. Loppuosa tontista oli viljelytarkoituksia varten ja se tuli säilyttää rakentamattomana.

Mendelininkadun ja Oksalankujan välisellä tontilla sijaitsevat entiset Mattilan talon rakennukset, jotka toimivat myös kaupunginsairaalan käytössä. Nykyisin Älylään kuuluviksi katsotut talot Alvar Aallon kadun varrella sijaitsevat sairaalan mailta erotetuilla tonteilla.

1940-1950-lukujen jälleenrakennuskausi

PääsivuKohteetTakaisin