Opetukselliset aihekokonaisuudet


Kulttuuri-identiteetti ja paikallisuus
Työpajassa tutustutaan paikalliseen perinteeseen ja opetellaan ymmärtämään mennyttä elämäntapaa. Oman kotiseudun historiaan tutustuminen vahvistaa identiteetin rakentumista ja lisää ymmärrystä kulttuurin pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Jokaisella asuinalueella on oma erityinen historiansa, joka on muotoutunut luonnonolojen ja elinkeinojen mukaan. Keski-Suomen sijoittuminen itäisen ja läntisen kulttuuripiirin rajalle näkyy myös rakentamisessa.

Ympäristökasvatus
Alueelliset luonnonolot ovat luoneet ne edellytykset, joilla seudun asukkaat ovat aikojen kuluessa muokanneet ja rakentaneet omaa ympäristöään. Perinteiseen asumiseen tutustuminen auttaa ymmärtämään kulttuurimaiseman muodostumista ja muuttumista. Työpajassa hahmottuu ihmisen suhde luontoon. Luonnonmateriaalien käyttö rakentamisessa ja perinteisten elinkeinojen vaikutus näkyy maalaistalon pihapiirissä. Työpajan teemaan liittyy läheisesti omavaraistalous, jossa lähes kaikki elämiseen tarvittava löytyi omasta takaa. Pihapiirin rakennukset toimivat lähes kaikkien talon töiden työympäristönä. Pihassa olivat myös eläinsuojat ja viljan ja ruoka-aineiden säilytystilat. Maatilaa ympäröi pellot, joista elanto saatiin.

Kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema, rakennettu ympäristö
Kulttuuriympäristö on ihmisen muovaama ympäristö, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Talonpoikaiset rakennukset peltomaisemassa ovat tuttua suomalaisen maiseman kuvastoa. Työpajassa tutustutaan rakentamiseen ja pihapiirin rakennuksiin.  Rakennukset tehtiin ympäristöön, maastoon, töiden ja turvallisuuden edellyttämillä tavoilla.

Kulttuurihistoriaa elämyksellisen oppimisen kautta
Työpajan työmuodot ovat oman ympäristön havainnointi, tutkimus ja dokumentointi sekä esteettisten kokemusten tavoittelu. Aidossa ympäristössä liikkuminen ja toimiminen auttavat hahmottamaan mennyttä elämäntyyliä ja rakentamisen historiaa.